Castelló d'Empúries > Municipi > Oficina Municipal d'Habitatge > Borsa d'habitatge de lloguer social > Informació als sol·licitants

cos lletra

Idioma

destacats

 


Informació als sol·licitants

Tot seguit us relacionen les AVANTATGES que tindreu com a sol.licitants a través de la Borsa d'Habitatge de Lloguer:

  - Lloguer amb preus per sota del mercat lliure.

  - Gestió, tramitació i informació gratuïta.

  - Garantia d’habitabilitat de l’habitatge de lloguer.

  - Garantia de seriositat i suport per part de l’Administració.

  - Tramitació d’ajuts al lloguer.

REQUISITS per a accedir a la Borsa d’Habitatge de Lloguer:

   1- Tenir plena capacitat per contractar i obligar-se.

   2- Poder demostrar ingressos regulars.

   3- No tenir cap habitatge en propietat.

   4- Acceptar les condicions de seguiment.

   5- Estar inscrits en el Registre de Sol.licitants d´Habitatge amb Protecció Oficial.


INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ


   - Sol·licitud d'inscripció a la Borsa de Mediació completada i signada.

   - Sol·licitud d'inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.

   - Declaració responsable de convivència del sol·licitant i membres de la unitat de convivència.

   - Fotocòpies del DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència.

   - Fotocòpia del llibre de família o del certificat de convivència.

   - Certificat d'empadronament amb la indicació de la data d'alta.

   - Documentació acreditativa dels ingressos de tota la unitat de convivència.

   - Vida laboral actualitazada de tots els membres de la unitat de convivència en edat laboral i donats d'alta a la Seguretat Social.

   - 3 últims rebuts de corrent de pagament de l'habitatge actual.

   - Fotocòpia de la 1ª pàgina de la llibreta bancària.


Un cop formalitzat l'anterior tràmit d’inscripció, sereu inscrits com a sol·licitants d'habitatge de la Borsa de Mediació per al LLoguer Social i també en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial i us en lliurarem còpia de les inscripcions. La validesa d'aquesta alta és de 3 anys.


Una persona especialitzada us informarà de què és la Borsa d'Habitatge de Lloguer, els seus avantatges i les condicions per formar-ne part. A més, us ajudarà a buscar un habitatge que s'ajusti a les necessitats de cadascú i us el mostrarà.

 

 
logo_castellologo_empuriabrava
© 2006 - Ajuntament de Castelló d´Empúries - ajuntament@castello.cat
Plaça Joc de la Pilota, 1 - 17486 Castelló d´Empúries - Tel. +34 972 250 426 / Fax +34 972 156 062
Produït per: