Castelló d'Empúries > Municipi > Oficina Municipal d'Habitatge > Guia d'habitatge de lloguer > El contracte d'arrendament

cos lletra

Idioma

destacats

 


El contracte d'arrendament

El contracte de lloguer o arrendament és un pacte (normalment un document escrit) que estableix les normes que regiran la relació entre l’arrendador (propietari) i l’arrendatari (llogater), que serà legal i de compliment mentre l’inquilí visqui a l’habitatge llogat.

Característiques del contracte

El contracte de lloguer pot ser verbal o escrit. Et recomanem que per evitar problemes, demanis contracte per escrit. En ell han de constar obligatòriament les següents dades:

- Identificació de l’habitatge: adreça completa especificant numeració del pis.
- Nom i cognoms del propietari/a i llogater/a, amb els seus DNI.
- Renda que s’ha de pagar mensualment (especificada en import mensual o anual).
- La durada del contracte i la data d’inici.
- La data de la signatura o de l’ocupació efectiva del lloguer.

I seria convenient que hi constés:
- La forma de pagament del lloguer.
- La fiança.
- La clàusula d’actualització de la renda.
- La repercussió de les despeses.
- Un inventari de mobles i electrodomèstics, si s’escau.

En tot cas, sempre et recomanem que abans de signar el contracte, llegeixis bé totes les clàusules i que davant de qualsevol dubte, consultis a un expert en aquests temes o al nostre servei d’assessoria jurídica.

Durada del contracte

La durada del contracte és lliure i haurà de ser pactada per les dues parts.

- termini inferior a 5 anys: Ara bé, si el termini que es pacta és inferior a 5 anys, la Llei diu que quan s’acabi aquest contracte, aquest es perllongarà en terminis anuals fins a una durada de 5 anys.

- Això serà així si ho vol l’inquilí i obligatòriament el propietari ha d’acceptar-ho. En cas contrari, haurà de notificar que no vol seguir a l’habitatge amb 30 dies d’antelació, com a mínim, abans de que finalitzi el contracte o qualsevol de les pròrrogues.

- Aquesta pròrroga obligatòria no es farà tampoc si el propietari té necessitat d’ocupar l’habitatge abans dels 5 anys per a destinar-la com a habitatge permanent.

Això, però, ha de figurar al contracte per escrit.

- Si hi figura, el propietari haurà d’ocupar l’habitatge en els 3 mesos posteriors a l’extinció del contracte.

- Si el termini de durada és de 5 anys, quan aquest finalitzi i si cap de les parts diu el contrari, aquest es renovarà per anualitats fins a un màxim de tres anys més. En aquest cas, l'inquilí tindria dret a abandonar l’habitatge al final de cada any d'arrendament.

Renda

- La renda serà pactada lliurament per ambdues parts.
El pagament serà mensual (si no s’indica el contrari) i s’efectuarà durant els primers 7 dies del mes. L’arrendador haurà de facilitar un rebut de pagament al arrendatari. La manera més fàcil de pagar el lloguer és mitjançant el banc, indicant el concepte a cada pagament i el mes al que correspon.

- Durant els primers 5 anys de lloguer, la renda només podrà ser actualitzada d’acord amb l’IPC de l’any i un cop es compleixi cada any de vigència del contracte.

- Posteriorment als 5 anys, sí es podrà revisar la renda i l’arrendador la podrà apujar si així ho desitja.

Fiança

- Quan signis el contracte, et demanaran una fiança en metàl•lic que correspon a un mes de renda.

- Això és obligatori segons la Llei d’Arrendaments Urbans i aquesta fiança està subjecta a actualització passats els primers 5 anys de contracte.

- La fiança serveix com a garantia en el cas que l’inquilí no compleixi les seves obligacions i per respondre a possibles desperfectes que es trobin a l’habitatge causats per l’inquilí.

- Aquesta fiança se’t retornarà quan deixis l’habitatge si no hi ha desperfectes.

- Normalment aquesta fiança és d’un mes, però pot ser que en alguns contractes te’n demanin dos. Per exemple, si el pis té mobles, possiblement el propietari et demani dues fiances, una pel pis i una altre pels mobles.

- Demana sempre que et donin un rebut on consti que el pagament d’aquesta quantitat és en concepte de fiança.

- El propietari ha de dipositar obligatòriament aquesta fiança a un organisme oficial i sense que pugui obtenir interessos.

- A més de la fiança, el propietari i l’inquilí poden pactar altres garanties, com pot ser avals bancaris, avals personals, assegurances, etc.

Causes de rescissió del contracte

Si una de les parts incompleix les obligacions del contracte, l’altre té el dret a exigir que els compleixi o a rescindir el contracte.

La Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) preveu que el propietari pugui rescindir el contracte per:

- Falta de pagament de renda, fiança o quantitats que hagi d’assumir l’inquilí.
- Sotsarrendament  no consentit o cessió de l’habitatge a terceres persones.
- Desperfectes causats intencionadament a l’habitatge o realització d’obres sense consentiment del propietari.
- Realització d’activitats molestes, insalubres, nocives, il•lícites o perilloses.
- Si l’habitatge deixa de ser residència habitual de l’inquilí i es fa servir per altres usos.

El propietari, per altra banda, pot establir condicions particulars, com per exemple que no es puguin tenir animals de companyia. Si l’inquilí en tingués, també podria ser això una causa de rescissió del contracte.

D’altra banda, l’arrendatari pot rescindir el contracte si:

- El propietari es nega a fer les obres necessàries per conservar l’habitatge en condicions d’habitabilitat.

- Si el propietari no facilita l’ús pacífic de l’habitatge.

En qualsevol cas, abans de signar el contracte, assabenta’t bé de totes les possibles causes de rescissió del contracte.

 
logo_castellologo_empuriabrava
© 2006 - Ajuntament de Castelló d´Empúries - ajuntament@castello.cat
Plaça Joc de la Pilota, 1 - 17486 Castelló d´Empúries - Tel. +34 972 250 426 / Fax +34 972 156 062
Produït per: