Castelló d'Empúries > Municipi > Medi Ambient > El Porta a Porta Comercial

cos lletra

Idioma

destacats

 


El Porta a Porta Comercial

El marc normatiu

La Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, estableix un marc legislatiu i de distribució de responsabilitats en la gestió dels residus comercials, de tal manera que són els propis establiments els que els han de gestionar per si mateixos d’acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus. En aquest sentit és el titular de l’activitat qui ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor autoritzat perquè en faci la valorització, o bé s’ha d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’ens local estableixi.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, tal i com recull l’Ordenança reguladora de les bones pràctiques vinculades a la gestió dels residus municipals (BOP núm. 245, de 28-12-2006), presta per defecte el servei de recollida al conjunt de les activitats –comercials i industrials amb residus assimilables als municipals–, llevat que aquestes hi renunciïn de manera explícita.

Així, per tots els establiments acollits al sistema públic municipal, són d’aplicació els drets i deures establerts per l’Article 16 de l’esmentada Ordenança:

  1. Totes les activitats adscrites al sistema públic de recollida tindran dret a que els serveis municipals els hi retirin i gestionin els residus.
  2. El dret dels titulars a que se’ls recullin els residus estarà tothora supeditat a l’ajustament al sistema de recollida i gestió així com de bones pràctiques establertes pels serveis municipals. Aquests sistemes de recollida podran ser diferents segons els sectors del municipi o la tipologia dels usuaris. En tots els casos, seran sempre els Serveis tècnics municipals els que n’establiran la modalitat i les condicions de lliurament dels residus.
  3. L’adscripció d’una activitat al sistema públic municipal de recollida de residus no l’eximeix d’ajustar-se a allò establert a la Llei 15/2003, de 13 de juny, i que fa referència –entre altres– al manteniment dels residus en condicions adequades d’higiene i seguretat mentre els posseeixi, al lliurament d’aquests residus convenientment separats per fraccions així com a la necessitat de suportar les despeses de gestió.
  4. Les modalitats de recollida de residus que el sistema públic establirà podran ser qualsevol de les que també es contemplen pels residus municipals d’origen domiciliari, i que ja es recullen a l’Article 13 d’aquesta mateixa Ordenança. En el cas dels residus comercials i industrials assimilables queda explícitament prohibida l’eliminació dels residus en massa i sense selecció prèvia.

 

Les rutes establertes

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries té establertes fins a tres rutes per a la recollida dels residus comercials en la modalitat Porta a Porta. Aquestes rutes no abasten la totalitat de les activitats existents al municipi, sinó només aquelles que per volum, problemàtica o capacitat logística així s’ha cregut convenient. En tot cas, si no se us fa la recollida PaP i voleu optar per aquest model, podeu posar-vos en contacte amb els Serveis tècnics municipals i analitzarem el vostre cas. Del contrari, sapigueu que podeu utilitzar els contenidors de carrer, separant sempre oportunament totes les fraccions tal i com estableix la legislació.

Les rutes establertes en la recollida PaP comercial són:

  1. Comerços i Grans Productors (GP) de Castelló: Es recull la fracció orgànica (FORM), el paper/cartró, els envasos, el vidre i la fracció resta.
  2. Comerços i GP d’Empuriabrava: Es recull la FORM, els envasos, el vidre i la fracció resta.
  3. Comerços i GP d’Empuriabrava: Ruta específica pel paper/cartró.


Els calendaris i les fraccions de recollida per aquestes rutes són:


Comerços i Grans Productors –GP– de Castelló (FORM, paper/cartró, envasos, vidre i fracció resta)
Comerços i GP d’Empuriabrava (FORM, envasos, vidre i fracció resta)Comerços i GP d’Empuriabrava (paper/cartró)

 
logo_castellologo_empuriabrava
© 2006 - Ajuntament de Castelló d´Empúries - ajuntament@castello.cat
Plaça Joc de la Pilota, 1 - 17486 Castelló d´Empúries - Tel. +34 972 250 426 / Fax +34 972 156 062
Produït per: