Castelló d'Empúries > Municipi > Oficina Municipal d'Habitatge > Projecte SOS3

cos lletra

Idioma

destacats

 


Projecte SOS3

El dret a l’habitatge digne i adequat i el foment de la conservació i rehabilitació del parc d’habitatge ha de convertir-se en l’objectiu principal de les institucions públiques.

La Llei del dret a l’habitatge, Llei 18/2007, de 28 de desembre, tracta d’una forma integral la problemàtica d’aquest bé de primera necessitat que durant els últims temps, s’ha convertit en la principal causa de morositat de les famílies, a causa dels elevats preus d’adquisició, i en la principal causa d’exclusió social.

El punt de partida de la llei consisteix a definir el dret a l'habitatge com el dret de tota persona a accedir a un habitatge digne i adequat en les diverses etapes de la vida de cadascú, a la situació familiar, econòmica i social i a la capacitat funcional.

Aquest ajuntament s’ha compromès a adoptar mesures dirigides a l'existència d'habitatge assequible suficient i adequat per a la població, ja sigui en col·laboració amb la iniciativa privada o amb la iniciativa de caràcter social.

El Projecte SOS3 neix de la necessitat d’eradicar l’infrahabitatge i la sobreocupació, mitjançant reallotjaments en habitatges de lloguer social, amb la finalitat de facilitar l’accés a un habitatge digne i adequat  a les famílies més vulnerables i en situació de risc d’exclusió social residencial.

Però el Projecte SOS3 no només es planteja abordar aquesta dimensió social, sinó que també es centra en dignificar l’estat del parc d’habitatge del municipi impulsant mecanismes de prevenció, detecció i sanció de l’incompliment del deure de conservació i rehabilitació de la propietat.

Els propietaris d’habitatges tenen el deure de conservar-los i rehabilitar-los de manera que sempre estiguin en condicions d'ús efectiu i adequat, d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria d’habitatge i la normativa d'ordenació de l'edificació, del patrimoni cultural i arquitectònic, de protecció del medi ambient, del paisatge i d'urbanisme.

Facilitar l’accés a l’habitatge assequible juntament amb el foment de la conservació, la rehabilitació i la gran rehabilitació del patrimoni immobiliari residencial és objecte de l'actuació prioritària de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a garantir el dret a un habitatge digne i adequat.

El pressupost total del projecte serà finançat amb càrrec al Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, per un import de 43.552,78 euros (IVA inclòs).


 
logo_castellologo_empuriabrava
© 2006 - Ajuntament de Castelló d´Empúries - ajuntament@castello.cat
Plaça Joc de la Pilota, 1 - 17486 Castelló d´Empúries - Tel. +34 972 250 426 / Fax +34 972 156 062
Produït per: