Castelló2000 Licitacions

Perfil del contractant:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&idCap=4695208

Dades de contacte:

Telèfon: 972 25 04 41

Mail: castello2000@castello2000.cat