Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

A partir del dia 20 de gener de 2021 les fitxes i formularis FUE han canviat part de la seva informació per adaptar-se a l’entrada en vigor de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.
El formulari de Declaració responsable a partir d’ara es diu Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic.

Impresos del tràmit:

  1. Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic
  2.  Full de comunicació

 Preu 2021: 67,62€

Normativa:

DECRET 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya
LLEI 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica

Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic

Descripció del tràmit
Aquelles persones que, essent propietàries d’un habitatge, en cedeixen l’ús, directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat, han de comunicar-ho prèviament a l’administració.  Es considera estada de temporada tota ocupació per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins del  període  d’un  any.  Els  habitatges  d’ús  turístic  se  cedeixen  sencers,  i  no  se’n  permet  la  cessió  per  estances.

Organisme competent
Ajuntament

Àrea que tramita
Àrea de territori i gestió de l’espai urbà. Departament d’Activitats
Àrea de desenvolupament i promoció del municipi. Departament de promoció econòmica

Classificació temàtica
Activitats

Qui ho pot sol·licitar
La persona propietària de l’habitatge.
Un/a representant o agent gestor degudament autoritzat/da.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud
Termini de la comunicació: en qualsevol moment, sempre abans d’iniciar l’activitat

Requisits previs
Cal que l’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat vigent.
L’habitatge no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata.
Cal facilitar als usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d’una tercera persona, que pugui atendre de manera immediata comunicacions i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
Cal disposar d’un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
L’habitatge ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de queixa.
Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l’interior de l’habitatge un rètol informatiu on s’hi indiqui:
La disponibilitat de fulls de queixa
El número de telèfon de contacte per a consultes o incidències
El número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici
Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Preus 2021: 67,62€ (segons ordenances fiscals vigents )

Mitjans de pagament
El pagament es pot efectuar mitjançant transferència bancària al número de compte de La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona: 2100 0122 390200002631 Iban: ES30 Swift: CAIXESBBXXX o sol·licitant carta de pagament.
A partir del dia 15 de març de 2021, les cartes de pagament només es podran pagar a través de CAIXABANK, no és necessari tenir-hi compte, es pot pagar amb qualsevol targeta al caixer automàtic o mitjançant pagament en línia en aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/castellodempuries/govern-obert-i-transparencia/serveis-i-tramits/tramits/gestio-tributaria

Documentació a aportar
1. Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic.
2. Full de comunicació d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

  • Que l’habitatge d’ús turístic disposa de la cèdula d’habitabilitat vigent i de la llicència de primera ocupació.
  • Que s’està al corrent de les obligacions tributàries amb el municipi.
  • Que es disposa de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
  • Que es comunicarà l’ajuntament qualsevol canvi que es produeixi en les dades aportades en la present comunicació.
  • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions

3. Cèdula d’habitabilitat o certificat tècnic corresponent

Termini de resolució
No hi ha resolució.
Les declaracions responsables o comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat declarada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la declaració responsable faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial, de qualsevol dada consignada en aquest document comporten, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l’exercici del dret o de l’activitat afectada des del moment en què es coneixen.
L’Ajuntament podrà incorporar l’activitat en un pla d’inspecció per a verificar el compliment dels requisits i la normativa sectorial aplicable. En cas que es constati algun incompliment s’iniciarà un procediment d’esmena, que no comportaria la suspensió de l’activitat, tret que hi hagués risc per a les persones, els béns o el medi ambient.
Aquest procediment d’esmena és independent i compatible amb un possible procediment sancionador, i supletori en els casos en què la normativa sectorial de l’activitat no estableixi un procediment específic.
Un cop efectuada la declaració responsable per part del titular de l’habitatge l’Ajuntament inscriurà l’activitat declarada al Registre municipal d’activitats.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Document que lliurarà l’Ajuntament
Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament.

Obtenció del número de registre
Els habitatges d’ús turístic s’inscriuen en el Registre de Turisme de Catalunya. A aquests efectes, l’ajuntament trametrà a l’Administració de la Generalitat de Catalunya les altes, baixes i modificacions dels habitatges d’ús turístic.
Un cop s’acabi la tramitació, la Generalitat de Catalunya envia al titular el Document acreditatiu de la inscripció del HUT a l’RTC al correu electrònic indicat a la declaració responsable.
(Les persones jurídiques titulars d’un HUT estan obligades a rebre notificacions i comunicacions electròniques per part de l’Administració)

Altres informacions d’interès
Un cop comunicat l’inici de l’activitat, aquesta pot exercir-se sota l’exclusiva responsabilitat de la persona declarant.
El propietari i propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de liquidar a l’Agència tributària de Catalunya, de manera semestral, l’impost sobre les estades en establiments turístics (taxa turística).
El propietari i propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable.

Més informació
Centre Cívic
Av Pompeu Fabra s/n   –  Tf. 972 450 802 – xpallares@castello.cat