Habitatges d’ús turístic

Darrera actualització:17/07/19

Comunicació prèvia d’inici d’activitat d’habitatge d’ús turístic
Descripció del tràmit
Aquelles persones que, essent propietàries d’un habitatge, en cedeixen l’ús, directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en condicions d’immediata disponibilitat, han de comunicar-ho prèviament a l’administració.  Es considera estada de temporada tota ocupació per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l’habitatge es cedeix dues o més vegades dins del  període  d’un  any.  Els  habitatges  d’ús  turístic  se  cedeixen  sencers,  i  no  se’n  permet  la  cessió  per  estances.

Organisme competent
Ajuntament

Àrea que tramita
Àrea de desenvolupament i promoció del municipi. Departament de promoció econòmica

Classificació temàtica
Activitats

Qui ho pot sol·licitar
La persona propietària de l’habitatge.
Un/a representant o agent gestor degudament autoritzat/da.

Canals de tramitació
Per mitjans electrònics o de manera presencial.

Període de l’any en què es pot demanar
Es pot presentar en qualsevol moment.

Termini de la sol·licitud
Termini de la comunicació: en qualsevol moment, sempre abans d’iniciar l’activitat

Requisits previs
Cal que l’habitatge disposi de cèdula d’habitabilitat vigent.
L’habitatge no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula.
Els habitatges han d’estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata.
Cal facilitar als usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d’una tercera persona, que pugui atendre de manera immediata comunicacions i incidències relatives a l’activitat d’habitatge d’ús turístic.
Cal disposar d’un servei d’assistència i manteniment de l’habitatge.
L’habitatge ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de queixa.
Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l’interior de l’habitatge un rètol informatiu on s’hi indiqui:
La disponibilitat de fulls de queixa
El número de telèfon de contacte per a consultes o incidències
El número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici
Haver fet el pagament de la taxa municipal associada a aquest tràmit.

Preu: 52,26€ (Ordenança fiscal)

Mitjans de pagament
El pagament es pot efectuar a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà (OMAC) situada a la Plaça del Joc de la Pilota 1 de dilluns a divendres de 9h. a 14h. o a l’Oficina d’Atenció (OMAC) situada al centre cívic d’Empuriabrava de 9h a 14h. O bé, mitjançant transferència bancària al número de compte de La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona: 2100 0122 390200002631 Iban: ES30 Swift: CAIXESBBXXX.

Documentació a aportar
Full de comunicació prèvia d’inici activitat d’habitatge d’ús turístic d’acord amb el model normalitzat que inclou la declaració responsable següent:

  • Que l’habitatge d’ús turístic disposa de la cèdula d’habitabilitat vigent i de la llicència de primera ocupació.
  • Que s’està al corrent de les obligacions tributàries amb el municipi.
  • Que es disposa de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
  • Que es comunicarà l’ajuntament qualsevol canvi que es produeixi en les dades aportades en la present comunicació.
  • Que en cas d’actuar com a representant legal, es disposa de tots els poders necessaris per presentar la comunicació i rebre, si escau, les corresponents comunicacions i/o notificacions.

Termini de resolució
No hi ha resolució.
Les comunicacions prèvies presentades d’acord amb el que estableix la normativa vigent, són eficaces des de la seva entrada al Registre general de l’Ajuntament, moment a partir del qual es pot exercir l’activitat comunicada, sempre que es disposi del comprovant de pagament de les taxes corresponents. La presentació de la comunicació prèvia faculta l’Ajuntament per verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen.

Silenci administratiu
No opera.

Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.

Document que lliurarà l’Ajuntament
Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Altres informacions d’interès
Un cop comunicat l’inici de l’activitat, aquesta pot exercir-se sota l’exclusiva responsabilitat de la persona declarant

Més informació
Centre Emprèn
Alberes Comercial 45   –  Tf. 972 456 817 – xpallares@castello.cat