La Generalitat de Catalunya ha obert convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer

Són ajuts a fons perdut per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. Es destinen a les persones físiques que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones físiques majors d’edat que sol·licitin la subvenció han de complir els requisits i les condicions que s’indiquen a continuació, i formular les declaracions responsables corresponents:

a) Tenir la residència legal a Catalunya.

b) Tenir uns ingressos de la unitat de convivència suficients per poder pagar el lloguer i no superar els límits establerts a les bases de la convocatòria.

c) Ser titular, en qualitat d’arrendatària, del contracte de lloguer de l’habitatge objecte de la subvenció que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronada. El contracte de lloguer ha d’estar formalitzat d’acord amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

d) No pagar un lloguer mensual per l’habitatge superior als 450€/mensuals.

e) Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.

f) Pagar el lloguer de l’habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.

h) No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb legislació vigent.

i) Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

El termini de presentació de sol.licituds finalitza el 29 de juny. L’import de la subvenció, en cas de ser atorgada, serà del 40 per cent de l’import del lloguer anual de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim de 2.400 euros anuals per habitatge.

Per a més informació i tramitació de l’ajut adreceu-vos a l’Oficina Local d’Habitatge del Centre Cívic d’Empuriabrava de 9h a 14h.