Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Processos selectius per a l’estabilització en el lloc de treball de les places incloses en l’Oferta Pública d’Ocupació Extraordinària de l’exercici 2022.

Termini de presentació d’instàncies: 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de cada convocatòria al DOGC.

Publicació de l’Oferta Pública d’Ocupació Extraordinària 2022 al DOGC núm. 8635 de 28 de març de 2022

Publicació de les bases comunes reguladores al BOP núm. 208 de 31 d’octubre de 2022

Publicació al DOGC núm. 8790 de 10 de novembre de 2022

PAGAMENT DELS DRETS D’EXAMEN

El pagament dels drets d’examen establerts per l’ordenança fiscal 18 “Drets d’examen i participació en proves selectives de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries” s’ha d’efectuar mitjançant transferència bancària, indicant nom i cognoms de l’aspirant i codi del procés selectiu, per l’import fixat en la citada ordenança:

  • Grup A1: 50€
  • Grup A2: 40€
  • Grup C1: 25€
  • Grup C2 i AP’s: 20€

* Restaran exempts d’aquesta taxa, les persones que acreditin algun dels següents supòsits:

  • Certificat de reconeixement de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Estar inscrit com a demandant de feina al SOC, aportant les corresponents renovacions de demanda d’ocupació (DARDO).
  • Tenir la condició de família nombrosa o monoparental de categoria general presentant original i fotocòia del carnet vigent.
  • Percebre unes retribucions inferiors al salari mínim interprofessional.

Processos Ajuntament de Castelló d’Empúries:

Núm. de c.c. de CAIXABANK: IBAN: ES30 2100 0122 3902 0000 2631

Processos Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries:

Núm. de c.c. de CAIXABANK: IBAN: ES27 2100 0122 3002 0016 6862

Processos Escola Municipal de Música “Antoni Agramont”:

Núm. de c.c. de CAIXABANK: IBAN: ES61 2100 0122 3502 0016 6975

Processos Escola Infantil Municipal “Passeig de les Oques”:

Núm. de c.c. de CAIXABANK: IBAN: ES36 2100 0122 3402 0017 2712