Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

CAPITOL DESÈ: CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. SOROLLS PER ACTIVITATS QUE PERTORBIN EL DESCANS I LA TRANQUIL·LITAT DE VEÏNS, VEÏNES O VIANANTS

Article 53.- Normes de conducta

6. Treballs a la via pública, espais privats i obres.

Els treballs realitzats en la via pública i en la construcció se subjectaran a les següents prescripcions:

L’horari de treballestarà comprès entre les vuit del matí i les vuit del vespre de dilluns a dissabte excepte festius, excepte en l’època estiuenca –període comprès entre l’1 de juliol i el 31 d’agost- que l’horari de treball estarà comprès entre les nou del matí i les set del vespre de dilluns a divendres, excepte festius.

En el cas que el treball s’hagi de realitzar fora de l’horari establert i/o superi els límits de soroll admesos, s’exigirà una autorització expressa de l’Ajuntament, que estableixi l’horari per a l’exercici de l’activitat i, si escau, els límits sonors.

Resta prohibit realitzar qualsevol tipus de treball, ja sigui per empreses constructores o per particulars els diumenges i festius.

L’Ajuntament podrà obligar el contractista a adoptar les mesures adients per tal de minimitzar les molèsties derivades de l’execució de les obres i reduir-les a les estrictament necessàries sempre que se’n justifiqui la conveniència i sigui tècnicament i econòmicament viable.

No estan permeses els següents comportaments:

  1. Realitzar treballs a la via pública i espais privats fora de l’horari permès.
  2. No adoptar les mesures oportunes per no superar els límits de so permesos.
  3. No disposar o no ajustar-se a l’autorització expressa o necessària de l’ajuntament per treballs que s’han de realitzar fora de l’horari establert i/o superin els límits permesos.

En totes les zones amb ús residencial permès (és a dir, s’exceptuen les zones industrials com el Polígon Industrial “El Pla”) en el període comprès entre l’ 1 de juliol i el 31 d’agost, no es podran realitzar ocupacions de via pública, ni obres que suposin moviments de terres o excavacions, enderrocs totals o parcials de les edificacions, treballs de repicat a l’exterior o obertura en façanes, així com obres majors en edificis de qualsevol ús.

Quadre resum:

 DURANT L’ANYJULIOL I AGOST
Menors i Comunicades8h-20h dilluns a dissabte Excepte festius9h-19h dilluns a divendres Excepte festius
Majors, OVP, repicats exteriors o façanes8h-20h dilluns a dissabte Excepte festiusNo es permeten en zona amb ús residencial permès

Descarrega l’arxiu