ple

Ple Municipal

Presidit per l’Alcalde, està format pels 17 regidors de la Corporació:
ERC 6 | CiU 4 | PP 2 | Plataforma 2 | PSC 1 | ENTESA 1 | UDEM 1

govern municipalÉs el màxim òrgan de govern i de representació política de l’Ajuntament. Es reuneix en sessió ordinària cada dos mesos, l’últim dijous dels mesos imparells, i en sessió extraordinària quan el convoqui l’alcaldia o a petició d’1/4 part dels membres de l’Ajuntament.
Més informació:
Ple municipal:
Cartipàs municipal:

 

Alcalde

Salvi Güell i Bohigas

L’Alcalde ostenta les funcions de representació institucional i de lideratge polític. També té les funcions executives, de gestió i de direcció del govern municipal i dels seus serveis.

més informació: https://www.castello.cat/gestio-corporativa/l-alcalde/

 

 

Junta de Govern Local

La formen l’Alcalde com a president, els Tinents i Tinentes d’Alcaldes i els regidors i regidores que nomema l’Alcalde.
La Junta de Govern Local no té atribuïdes competències pròpies per la legislació de règim local, de manera que les seves funcions es limiten a donar suport a l’alcaldia i a exercir les competències que li deleguin l’alcaldia o el ple.
En el nostre municipi té les comptetències delegades expressament per l’Alcaldia i es reuneix setmanalment, cada dilluns a les 8 del vespre.

Està integrada per:
• Salvi Güell i Bohigas, Alcalde
• M. Assumpció Brossa i Gratacós. 1a.Tinent d’Alcaldia
• Anna Massot i Font, 2a.Tinent d’Alcaldia
• Salvador Canet i Jara, 3a.d’Alcaldia
• Roser Vitalla i Batlle, 4a.Tinent d’Alcaldia
• Helena Solana i Cazorla, 5a. Tinent d’Alcaldia

  • De conformitat amb el que preveu la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, s’autoritza l’assistència a les reunions de la Junta de Govern Local, amb veu però sense vot, als següents regidors / es:
    • Josep M. Canet i Brossa
    • Esther Piris i Casas
    • Margarita Gelabert i Pujol