Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Per a obres de poca entitat, que no afectin a la via pública, domini públic o sòl no urbanitzable, es pot presentar una comunicació prèvia d’obres que, presentada correctament, permet iniciar les obres un cop efectuada la sol·licitud.

ATENCIÓ: Les obres que tinguin per objecte la rehabilitació integral de façana, instal·lació de bastides, instal·lació de tendals amb estructura fixa en habitatges, instal·lació d’elements comuns en edificis, obertura i reposició de rases, vinculades a una activitat que no sigui sotmesa a règim de comunicació, afectin via pública, afectin domini públic maritimoterrestre o sòl no urbanitzable s’hauran de tramitar per procediment de Llicència d’obres menors.

 • Sol·licitud per via telemàtica:
  • PAS 1:
   • Descarregar el model normalitzat d’instància (aquí)
   • Omplir el document i guardar-lo
  • PAS 2:
   • Fer l’ingrés de la taxa al següent nº de compte: IBAN: ES30 2100 0122 3902 0000 2631
   • Guardar el justificant
  • PAS 3:
   • Dirigir-se a la seu electrònica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (aquí)
   • Omplir una instància genèrica amb les dades que es demanen
   • Adjuntar: 1. Model d’instància; 2. Justificant de pagament; 3. Pressupost detallat i croquis; 4. Document acreditatiu de representació, si s’escau (descarrega aquí)

Advertiment: La comunicació que no inclogui el pagament de l’autoliquidació no estarà habilitada per iniciar les obres.

 • Sol·licitud presencial:
  • Castelló d’Empúries, p/ Joc de la Pilota núm. 1, de 9:00h a 14:00h (972250426)
  • Empuriabrava, Centre Cívic, Sector Gran Reserva/Av. Pompeu Fabra, de 9:00h a 14:00h (972.454.132)

PREGUNTES FREQÜENTS:

 • Què estic pagant?

L’import de l’autoliquidació que es calcula automàticament és el resultant de sumar taxa (0,46% del pressupost d’execució material (PEM), amb un mínim de 42,00 €) i ICIO (3,48%PEM)

*En cas que l’objecte de les obres sigui la de pintura i/o rehabilitació parcial de la façana, l’import de la taxa estarà bonificat i per tant, només caldrà pagar l’import corresponent a l’ICIO.

 • Què passa si la comunicació prèvia no reuneix els requisits?

No estarà habilitat per executar l’objecte de la comunicació. S’atorgarà a l’interessat un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la notificació del requeriment per tal d’esmenar les deficiències. Si transcorren 10 dies des del requeriment sense presentar la documentació requerida, es procedirà a declarar el desistiment de l’actuació comunicada.

 • Quina normativa he de tenir en compte?

La principal normativa ha tenir en compte és la següent:

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme

POUM de Castelló d’Empúries

Per a qualsevol aclariment es poden posar en contacte amb el Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament.

 • Què passa si presento comunicació prèvia però l’actuació que vull executar està sotmesa al règim de llicència?

No estarà habilitat per executar l’objecte de la comunicació.

 • Quan es poden començar les obres?

L’actuació comunicada quedarà legitimada a partir del moment de la presentació de la comunicació al Registre d’Entrada, i podrà realitzar-se sempre que sigui conforme a la normativa aplicable i els requisits fixats en l’ordenança.

 • Quin és el termini per acabar les obres?

El termini per executar les obres sol·licitades en règim de comunicació prèvia serà de 2 mesos, a comptar del moment del Registre d’Entrada de la comunicació a l’ajuntament, transcorreguda la qual, i en cas que no haguessin executat totalment les obres, caldrà efectuar una nova comunicació.

 • En quin horari es pot treballar?

Els treballs a la via pública, espais privats i obres se subjectaran a les prescripcions determinades per l’article 6 del capítol desè de l’Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública, publicada definitivament al BOP de data 28 d’agost de 2013. (DOC)

 • Quines obligacions té el titular de les obres?

Realitzar les obres amb estricte subjecció al contingut de la comunicació, amb respecte al planejament urbanístic i les disposicions aplicables.

Disposar en lloc visible i en la pròpia obra o activitat, d’una còpia de l’exemplar de la comunicació degudament presentat i registrat en aquest Ajuntament.

Mostrar la documentació a requeriment del personal dependent de l’Ajuntament encarregat de la inspecció de les obres o de qualsevol agent de l’autoritat.

Les obres o instal·lacions hauran d’acabar-se dins el termini establert en aquesta ordenança.

 • Si les obres no s’ajusten a l’escrit de comunicació

l’Ajuntament podrà requerir al promotor de l’obra que ajusti l’execució de l’obra a l’autorització atorgada, o bé, disposar amb caràcter provisional la immediata suspensió de l’obra fins que s’adoptin les mesures establertes per a la legalització de les obres realitzades o que es pretenguin realitzar (si fossin legalitzables), sens perjudici de la instrucció de l’oportú expedient sancionador, d’acord amb la normativa urbanística vigent.