Modificació puntual POUM núm. 2 àmbit equipaments del sector “El Pla”