Catàleg de tràmits i procediments

 

Gestió Tributaria i Territorial

Atenció a la ciutadania

Padró habitants

Urbanisme, activitats i medi ambient

Benestar Social i Famílies

Recaptació

Fraccionament de rebuts de cobrament periòdic fins a 8 mensualitats sense interessos per a l'exercici 2017


Tràmit per a la sol·licitud de fraccionament fins a 8 mensualitats per a rebuts de padró en període de cobrament voluntari.

Article 46.- COMPETÈNCIA
  • Les sol·licituds d’ajornament i de fraccionament de deutes tributaris seran aprovats per Junta de Govern Local, previ informe del cap de la Recaptació i proposta de la regidoria d’Hisenda (...)
  • Les fraccions es periodificaran en quotes mensuals idèntiques que no podran ser inferiors a 50 euros coincidint els venciments de les dates de pagament el dia 5 de cada mes.
  • No s’exigiran interessos de demora en tots els fraccionaments i ajornaments de rebuts de cobrament periòdic quan es formalitzi la petició durant el període en voluntària i que, complint amb la normativa vigent, no superin 8 mensualitats, havent d’estar totalment pagades a 31 de desembre de l’exercici en què es sol·liciten.
    En els casos que les superin, es cobraran interessos de demora des del primer dia a excepció del període que estiguin en voluntària.”
  • Serà requisit indispensable per la concessió d’ajornament o de fraccionament que el sol·licitant estigui al corrent de pagament de les seves obligacions amb l’Ajuntament.
Article 45.- GARANTIES
  • El peticionari de l’ajornament o fraccionament d’un deute haurà d’oferir garantia suficient en les formes legalment admeses en dret i degudament relacionades a l’article 48 del RGR.
  • Els deutes ajornats o fraccionats s’hauran de garantir en els termes previstos a la Llei General Tributària l’ import dels quals sigui superior als 18.000 €.
Iniciar tràmit
(instància genèrica)


Àrea que tramita

Àrea d’Hisenda

Classificació temàtica

Recaptació

Qui ho pot sol·licitar?

Qualsevol persona major d’edat

Si la petició es fa mitjançant representant cal que estigui degudament acreditat.

Quan es pot sol·licitar?

Per al fraccionament màxim de 8 mensualitats la data límit per a la presentació de la sol·licitud serà el dia 28 d’abril de 2017, atès que han d’estar totalment pagades a 31 de desembre de l’exercici en què es sol·liciten.

Documentació que s’ha d’aportar

Per poder gaudir del fraccionament regulat en aquest article, haurà de ser sol·licitat expressament pels subjectes passius.

En el cas de persona física:

DNI (original)
Targeta de residència (original)
Passaport (original)

Si es sol·licita en representació d’una altra persona física:
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Autorització degudament emplenada.


En el cas de persona jurídica:
NIF de la societat (original)
Document acreditatiu de la persona interessada (original o compulsada)
Escriptura de constitució de la societat (original o compulsada)

Es recomana portar tota la documentació digitalitzada, en cas que el ciutadà no aporti la documentació en format digital l’Ajuntament la digitalitzarà.

Legislació aplicable

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament general de recaptació.

Llei 58/2003 de 17 de desembre General Tributària

Ordenances fiscals de l’exercici vigent

Preu

Gratuït

Resolució i termini de resolució

1 mes

Document que lliurarà l’Ajuntament

Còpia del document que es genera, degudament signat pel sol·licitant i registrat per l’Ajuntament

Recursos que es poden interposar finalitzat el tràmit

Recurs de reposició al mes de la notificació
Recurs contenciós-administratiu als dos mesos de la notificació

Silenci administratiu

Desestimatori

Com i on es pot sol·licitar?

Presencialment a l'OMAC:

Castelló d’Empúries
P/ Joc de la Pilota núm. 1
17486 Castelló d’Empúries
De 9:00h a 14:00h
Telf. 972.250.426

Empuriabrava, Centre Cívic
Sector Gran Reserva
Av. Pompeu Fabra
De 9:00h a 14:00h
Telf: 972.454.132

Telemàticament:
Instància genèrica
(Adjuntant els arxiu necessaris per a la seva tramitació)