Deu dies hàbils per a l’aportació de suggeriments o observacions a l’elaboració o modificació de l’ordenança per regular la tramitació de les llicències d’obres

Atenent a la voluntat de l’Ajuntament de millorar els serveis que presta als ciutadans, basant-se en el principi de la menor intervenció i amb l’objectiu d’agilitar els procediments i  facilitar l’exercici de les activitats als ciutadans es proposa la tramitació d’una  ordenança per regular la tramitació de les llicències d’obres  i el procediment de comunicació prèvia.

La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC)  en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que es sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

És per això que  s’atorga un termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració de la present ordenança, perquè tots els interessats facin arribar a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

  • PRESENCIALMENT:
    Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a les nostres Oficines d’Informació i Atenció al Ciutadà de Castelló d’Empúries i Empuriabrava
  • PER INTERNET:
    Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través de la instància genèrica de la seu electrònica de l’Ajuntament.