Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El departament de Gestió tributària i territorial (cadastre) es troba ubicat dins l’àrea d’hisenda de l’Ajuntament.

La gestió tributària desenvolupa les tasques de confecció de padrons fiscals i tramitació dels ingressos tributaris propis de les hisendes locals (impostos, taxes i preus públics municipals) així com la inspecció dels tributs i la resolució de les al·legacions i recursos tributaris presentats pels contribuents.

La gestió territorial desenvolupa les tasques cadastrals que l’Ajuntament té encomanades segons el conveni signat amb la Direcció General del Cadastre. L’Ajuntament és un punt d’informació Cadastral i des d’aquest servei, el ciutadà pot realitzar tràmits cadastrals sense haver-se de desplaçar a la Gerència Territorial del Cadastre a Girona.

Les tasques pròpies de la gestió tributària i territorial

 

  • tributaris
  • Resolució d’al·legacions i recursos tributaris
  • Informació tributària
  • Manteniment de les dades Cadastrals
  • Dades Cartogràfiques
  • Titularitat i dades Cadastrals
  • Certificacions Cadastrals

Representació gràfica de les alteracions físiques derivades de les revisions cadastrals

Responsable polític:
Alcalde

Responsable tècnic àrea d’Hisenda:
Interventor/a. Cap de l’àrea d’hisenda

Responsable tècnic Departament de Gestió tributària i territorial:
Cap de gestió tributària i territorial

Dades de contacte:
gterritorial@castello.cat
972 250 426

Localització:
Plaça Joc de la Pilota núm. 1

Horari:
dies i hores. De dilluns a divendres De 08:00h a 14:00h