Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

SERVEIS > SERVEIS ECONOMICS

Els Serveis Econòmics municipals engloben els departaments d’Intervenció i Tresoreria, Gestió Tributària i Recaptació .

QUE FEM? 

  • Gestionem el pressupost municipal, fent els  ingressos i pagaments de l’ Ajuntament.
  • Gestionem els impostos, taxes i preus públics.

Així mateix, l’Àrea de Serveis Econòmics  dona assessorament a la resta de les àrees en temes de contingut econòmic i pressupostari.

La funció principal de la Intervenció municipal és el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, pressupostària i financera.

La Intervenció emet informes en matèria econòmic-financera i/o pressupostària i s’encarrega de la coordinació de la comptabilitat local.

La Tresoreria administra els recursos financers, realitza els cobraments i pagaments de l’Ajuntament i  coordina els serveis de Recaptació.

Gestió Tributària quantifica i determina el deute tributari (a través de padrons, liquidacions i autoliquidacions) dels impostos, taxes, preus públics i contribucions especials. També tramita el reconeixement i comprovació dels beneficis fiscals, verificació de dades tributàries, devolucions tributàries, etc.

 A més s’encarrega del control de les dades cadastrals, mantenint els registres dels béns immobles i l’alteració de les seves característiques.

 

Responsable polític:
Anna Massot Font, alcaldessa

Responsable tècnic:
Josep Roca Cuffí, Interventor accidental 

Dades de contacte:
intervencio@castello.cat
Tel. 972 250 426 

Localització:
Plaça del Joc de la Pilota, 1 – 17486 Castelló d’Empúries

Horari:
De dilluns a divendres, de 8 a 14h

 

Notícies relacionades

No hi ha contingut