Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aquesta Ordenança té per objecte regular la venda no sedentària al municipi de Castelló d’Empúries  i  és aplicable a la venda no sedentària que es realitza al municipi de Castelló d’Empúries dins dels espais de titularitat pública delimitats per l’Avinguda del Passeig Marítim a Empuriabrava i a la Plaça Joan Alsina i carrers adjacents a Castelló d’Empúries.

El seu règim de funcionament es regeix pel principi de llibertat d’empresa i s’emmarca, entre altres raons d’interès general, en la protecció dels drets de les persones consumidores i de la salut pública, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials i la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà.

Consultes prèvies a l’elaboració una ordenança o reglament

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que es sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

 • PRESENCIALMENT:
  Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a les nostres Oficines d’Informació i Atenció al Ciutadà de Castelló d’Empúries o Empuriabrava
 • PER INTERNET:
  Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través de la instància genèrica de la seu electrònica de l’Ajuntament. 

Es proposa el text que es recull a en el sentit que s’exposa a continuació:

ORDENANÇA DELS MERCATS DE VENDA NO SEDENTÀRIA DEL MUNICIPI DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES

PREÀMBUL

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Article 2. Horaris, dies i lloc de realització

Article 3. Creació, extinció i modificació del mercat

Article 4. Nombre màxim de parades i autoritzacions

Article 5. Descripció de les parades

Article 6. Descripció de les parades d’alimentació

Article 7. Competències municipals

CAPÍTOL II. AUTORITZACIÓ

Article 8. Requisits per a l’obtenció de l’autorització per exercir la venda no sedentària

Article 9. Procediment de selecció

Article 10. Contingut de l’autorització

Article 11. Durada de l’autorització

Article 12. Pròrroga de les autoritzacions

Article 13.Modifocacions de les autoritzacions

Article 14. Ampliacions

Article 15. Taxes municipals

CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT I EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ

Article 16. Transmissió de l’autorització

Article 17. Extinció de l’autorització

CAPÍTOL IV. L’EXERCICI DE VENDA

Article 18. L’exercici de venda

Article 19. Horaris de muntatge i desmuntatge de les parades

Article 20. Vehicles autoritzats

Article 21. Drets dels consumidors i usuaris

CAPÍTOL V. TITULARS DE LES AUTORITZACIONS

Article 22. Titulars

Article 23. Drets i obligacions

Article 24. Vacances i dies d’absència

Article 25. Absències justificades

CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT

Article 26. Vigilància, gestió i control durant la realització del mercat

CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR

Article 27. Tipus d’infraccions

Article 28. Sancions

Article 29. Gradació de les sancions

Article 30. Competència i règim sancionador

DISPOSICIONS ADDICIONALS

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIÓ FINAL

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Aquesta Ordenança té per objecte regular la venda no sedentària al municipi de Castelló d’Empúries

Es considera venda no sedentària la que es realitza en espais o vies de titularitat pública, fora d’un establiment comercial permanent, de manera periòdica i preestablerta al llarg de tot l’any, en els perímetres i en els llocs degudament autoritzats, en instal·lacions comercials desmuntables o transportables, incloent-hi els vehicles autoritzats, i en els termes i les condicions que estableix la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.

Aquesta Ordenança és aplicable a la venda no sedentària que es realitza al municipi de Castelló d’Empúries dins dels espais de titularitat pública delimitats per l’Avinguda del Passeig Marítim a Empuriabrava i a la Plaça Joan Alsina i carrers adjacents a Castelló d’Empúries.

El seu règim de funcionament es regeix pel principi de llibertat d’empresa i s’emmarca, entre altres raons d’interès general, en la protecció dels drets de les persones consumidores i de la salut pública, les exigències de la bona fe en les transaccions comercials i la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà.

Article 2. Horaris, dies i lloc de realització

L’activitat de venda en el mercat es duu a terme entre les 9 hores i les 14 hores, del dissabte pel que fa al mercat d’Empuriabrava i dimarts pel que fa a Castelló d’Empúries, i una periodicitat setmanal.

L’àmbit de realització queda delimitat per l’espai que determini l’òrgan competent de l’Ajuntament.

En aquesta franja horària no es permet l’entrada ni la sortida de vehicles, excepte els de la Policia Local i els serveis d’emergències.

L’òrgan competent pot autoritzar l’ampliació tant de dies com de l’horari si per raons turístiques, flux de públic o de persones o dies assenyalats ho considera convenient. A aquest efecte ha d’aprovar un calendari anual que reculli l’horari i els festius de cada any.

L’Ajuntament pot modificar el lloc d’instal·lació i ampliar o reduir l’espai assignat al mercat.

Sempre que l’Ajuntament, per raó d’interès general, vulgui fer ús d’aquesta facultat, ho ha de fer donant-ne compte, amb informació detallada, als titulars de les autoritzacions amb l’antelació suficient.

Per raons d’interès general, l’Ajuntament també pot cancel·lar la celebració del mercat de forma temporal o indefinida, sense dret a indemnització, avisant prèviament els marxants sempre que sigui possible.

Article 3. Creació, modificació i extinció del mercat

S’han de sotmetre al procediment que preveu la secció 1 del capítol 2 del títol 5 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny):

– la creació de nous mercats

– la seva extinció

– les modificacions següents:

. el canvi d’ubicació

. l’increment de parades

. el canvi de dia o dies de realització quan tinguin caràcter definitiu

No és necessari complir el que preveu el paràgraf anterior quan les modificacions estan motivades per causes de força major, urbanístiques, de mobilitat o d’altres, sempre que tinguin caràcter transitori i es conegui el termini de durada previst.

Article 4. Nombre màxim de parades i autoritzacions

El nombre màxim de parades i autoritzacions del mercat, total i parcial, per especialitats, l’estableix l’Ajuntament, d’acord amb els criteris següents:

1. El sòl públic disponible.

2. La varietat d’oferta comercial existent al mateix mercat i al municipi. Es poden establir percentatges de parades destinades a la comercialització de diferents productes, amb la finalitat d’assegurar una oferta comercial variada i racional.

3. Els condicionaments urbanístics i circulatoris.

4. Els efectes mediambientals.

5. Els principis de política social.

Els llocs de venda dels mercats es podran destinar a la venda dels productes que s’esmenten a continuació, l’òrgan municipal competent establirà el numero de parades de cada producte:

1.Articles tèxtils i de confecció.
2.Calçats, pells i articles de cuiro.
3.Perfumeria.
4.Ferreteria.
5.Pintura – escultura.
6.Fruites i verdures.
7.Altres productes alimentaris.
8.Plantes i flors.
9.Antiguitats i col·leccionisme.
10.Música.
11.Fusta.
12.Minerals, bijuteria.
13.Bar.
14.Altres productes no alimentaris

Article 5. Descripció de les parades

Els llocs de venda seran necessàriament fixes, entenent com a tals, tots els que hagin obtingut la corresponent autorització, d’acord amb el que disposa aquest ordenança.

La llargada dels llocs de venda serà: com a mínim, de 2 ml. i de 12 ml. com a màxim les parades sense camió incorporat, i com a màxim de 16 ml. les parades amb camió incorporat.

Les parades que actualment tenen una llargada superior als 12 m. es mantindran fins a l’acabament de la concessió

L’amplada no serà mai superior a la longitud que hi hagi entre la línia de vorera i les marques pintades a la calçada com a delimitant de la façana de parada. Dins l’espai que autoritzi a ocupar s’hi haurà d’encabir el gènere, el vehicle de transport, en cas que així s’autoritzi,  i qualsevol altre element necessari per a l’exercici de la venda.

No es poden penjar a les parades articles que sobrepassin el límit d’ocupació o bé que no permetin la visibilitat als vianants.

La vorera haurà de romandre de manera permanent, lliure, vàcua i expedita de vehicles, productes, instal·lacions, equips i qualsevol altre element afecte a la parada, llevat que l’Ajuntament ho autoritzi altrament. També s’haurà de deixar completament lliure l’espai de calçada comprés entre voreres d’illes contigües, amb l’excepció que s’acaba d’assenyalar per a les voreres.

Les parades que es situen d’esquenes al passeig Marítim no podran ocupar el passeig ni es pot estacionar cap tipus de vehicle.

Entre cada lloc de venda haurà d’haver-hi una separació de mig metre lliure de tota mena d’ús, amb la finalitat de facilitar el pas de persones i mercaderies, no estant permesa la venda lateral, per tal de facilitar la vialitat.

Els articles exposats es col·locaran, a una alçada mínima de 80 cm del nivell natural del sòl, sempre que les seves característiques de pes i volum ho permetin.

Article 6. Descripció de les parades d’alimentació

Les parades de venda de productes alimentaris han de complir les condicions  aprovades per l’autoritat competent en matèria de seguretat alimentària de Catalunya, i qualsevol altra reglamentació en vigor.

En particular, han de complir les condicions següents:

– Tenir els equips de fred necessaris per assegurar la conservació dels productes durant tot el període de venda i, si cal, fins que retornin al punt d’origen, sense que es trenqui la cadena del fred. Aquests equips han d’estar en funcionament durant el període de venda i hi ha d’haver un termòmetre fàcilment visible que permeti comprovar la temperatura de conservació.

– Tenir els equips adequats (com ara pantalles o vitrines) per preservar els aliments que no tenen envàs o embolcall de la contaminació, els insectes o la manipulació de la clientela. S’exclouen d’aquest requisit les parades de fruita i verdura.

– Les superfícies, equips i estris de treball que estiguin en contacte amb els aliments han de ser llisos, de fàcil neteja i desinfecció i no tòxics.

– El personal que atén la parada ha d’acreditar que té la formació adequada en manipulació d’aliments, d’acord amb el seu sector d’activitat.

– El personal ha d’utilitzar roba neta i d’ús exclusiu per a la feina, i tenir uns hàbits d’higiene adequats en tot moment per evitar la contaminació dels aliments.

– Cada parada ha de disposar del material necessari per a la neteja i desinfecció de l’equip i els utensilis de treball, adequat als productes que vengui, i tant l’utillatge com el mobiliari han d’estar en tot moment en perfectes condicions de netedat.

– Les parades o vehicles tenda que venguin productes carnis o d’origen animal han de tenir, com a mínim, un sistema que permeti als treballadors rentar-se i eixugar-se les mans de manera higiènica i, pel que fa a la manipulació dels aliments, seguir les pràctiques higièniques correctes, d’acord amb el tipus de producte que es vengui. Els embolcalls que s’utilitzen han de ser nous i de material apte per a ús alimentari.

– A la parada, cal disposar de la documentació que acrediti la procedència dels productes.

─ Les balances han d’estar situades de manera que els consumidors puguin veure perfectament el pes i el preu dels productes, i l’import de la compra. En aquest sentit, davant de les balances o de les seves pantalles no es poden col·locar productes que puguin dificultar-ne la visió.

─ Totes les parades han d’exposar el preu o preu per unitat de mesura dels productes, precedits de les sigles PVP. Les fruites i hortalisses fresques que tinguin una norma de qualitat han d’indicar també el nom, la categoria comercial, la varietat i el calibre. Els rètols informatius o d’indicació dels preus no han de deteriorar el producte exposat. No són permesos els punxons.

– Si la parada de venda de productes alimentaris és un camió botiga, a més dels requisits generals i específics, cal que tingui l’autorització que permeti el transport dels aliments.

─ La inspecció i la vigilància sanitària de les parades a què fa referència aquest article, l’ha de fer el servei competent, el qual pot ordenar que es retirin del mercat les mercaderies que, al seu parer, no reuneixen els requisits sanitaris per vendre’s.

Article 7. Competències municipals

Són competències de l’Ajuntament:

. Atorgar les autoritzacions per a la venda no sedentària.

. Fixar el nombre d’autoritzacions disponibles per a cadascuna de les modalitats establertes i modificar-les motivadament per motius d’interès públic.

. El canvi d’ubicació del mercat, la supressió d’aquest, el canvi de dia o dies de realització, la fixació dels horaris de venda i la periodicitat de realització del mercat.

. La suspensió del mercat de manera puntual si les circumstàncies  meteorològiques així ho aconsellen

. Gestionar directament els mercats o cedir-ne a un tercer, totalment o parcialment, la gestió, l’administració, la neteja dels emplaçaments o qualsevol altre servei propi del seu funcionament, sens perjudici de les seves responsabilitats amb relació a la seguretat i vigilància

. Vetllar per l’existència d’un pla de previsió d’emergències, d’acord amb el que estableixi la normativa especifica.

. Establir taxes per a la prestació de serveis municipals i/o l’ocupació del domini públic.

. Prendre les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat viària els dies de realització del mercat.

. Adoptar les mesures necessàries per preservar el medi ambient i la salubritat pública els dies de realització del mercat.

. Adoptar les mesures necessàries per impedir la destrucció o deteriorament del domini públic els dies de realització del mercat.

. Facilitar els mitjans i recipients idonis per a la neteja del mercat i la recollida selectiva dels residus.

. Dirigir, impulsar i inspeccionar l’exercici de la venda no sedentària. Cautelarment, en cas d’infracció, es poden intervenir els productes exhibits pels comerciants, sens perjudici de les sancions corresponents.

. Sancionar les infraccions que siguin de la seva competència, i posar en coneixement de l’administració competent les que no ho siguin.

. Addicionalment pot proporcionar, entre d’altres, serveis de connexió al subministrament d’aigua corrent, electricitat i serveis públics o WC.

CAPÍTOL II. AUTORITZACIÓ

Article 8. Requisits per a l’obtenció de l’autorització per exercir la venda no sedentària

Per exercir l’activitat de venda no sedentària, les persones físiques o jurídiques han de complir els requisits següents:

 1. Quan es tracti d’una persona jurídica, cal que estigui constituïda legalment i  inscrita en el registre oficial corresponent (Registre Mercantil, d’àmbit estatal, quan es tracta de societats anònimes (SA) o societats de responsabilitat limitada (SL); el Registre d’Entitats Jurídiques, d’àmbit català (Departament de Justícia), quan es tracta de societats civils (SCP), i, finalment, el Registre de Cooperatives, també d’àmbit català (Departament d’Empresa i Coneixement), quan es tracta de societats cooperatives (SCCL).

I que l’objecte social inclogui l’exercici de la venda no sedentària.

2. Quan es tracti de comerciants extracomunitaris, cal acreditar, a més a més, estar en possessió dels permisos de residència i de treball per compte propi que estableix la normativa específica vigent

3. Cal estar donat d’alta al cens d’obligats tributaris corresponent i satisfer les obligacions fiscals inherents a l’exercici de la venda no sedentària, tant estatals com autonòmiques i local ( tant de la taxa com de les sancions derivades de l’incompliment d’aquesta ordenança) . Cal estar donat d’alta de l’epígraf corresponent a l’impost sobre activitats econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en cas d’estar-ne exempt, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris.

4. Cal que tant la persona titular com els treballadores que tingui contractats estiguin donats d’alta i al corrent de pagament en el règim de la Seguretat Social que correspongui. En aquest sentit, no es consideren empleats per compte aliè els familiars als quals es refereix l’article 1.3 e de l’Estatut dels treballadors, ( es consideren familiars, a aquest efecte, sempre que convisquin amb l’empresari, el cònjuge, els descendents, ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins a segon grau inclòs, i en el seu cas per adopció) sense perjudici que es puguin incloure en el règim de treballadors autònoms si es donen les condicions previstes a la normativa de la Seguretat Social.

5. S’han de complir els requisits que estableixen les reglamentacions específiques aplicables als productes que tinguin a la venda.

6. Cal disposar de la documentació que acrediti el compliment de la normativa vigent sobre higiene i manipulació d’aliments, si s’escau, per a la venda dels productes que ho requereixin, segons les disposicions vigents.

7. S’ha de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 300.000 € de capital assegurat.

8. Quan es tracti de cooperatives, s’ha d’acreditar que tots els socis treballadors estan adscrits al mateix règim de la Seguretat Social (general o especial de treballadors autònoms), d’acord amb el que estableixin els estatuts socials de la cooperativa.

9. Cal disposar de qualsevol altre document que l’Ajuntament cregui necessari per a la bona gestió del mercat i control de les parades i dels articles de venda.

10. Cal tenir la parada adequada als productes i articles que s’hi venen i tenir tot l’equipament i utillatge necessaris per al desenvolupament correcte de l’activitat.

11. Si s’escau, cal disposar de la targeta de transport.

Entre l’1 i el 31 de desembre de cada any, en cas que es vulgui continuar en el mercat de l’any següent, els titulars hauran d’acreditar davant l’Ajuntament el compliment d’aquests requisits segons preveu l’art. 6.2 del Decret 162/2015, el que s’ efectuarà segons instància normalitzada.

Article 9. Procediment de selecció

El procediment de selecció per atorgar noves autoritzacions, així com per cobrir les vacants que es puguin produir entre les ja atorgades, no pot ser automàtic, s’ha de realitzar en règim de concurrència competitiva, prèvia convocatòria pública, i s’ha de basar en els principis de transparència, imparcialitat i publicitat.

A aquest efecte, l’Ajuntament ha d’aprovar, amb l’antelació suficient per a cada convocatòria d’atorgament d’autoritzacions, les bases corresponents, que han d’incloure els requisits i criteris d’adjudicació, així com el termini per resoldre el procediment, i indicar que, un cop hagi vençut el termeni sense que s’hagi dictat la resolució, la sol·licitud ha d’entendre’s desestimada.

Les bases de la convocatòria tindran en compte els següents extrems:

Les sol·licituds per a l’obtenció de llicències s’hauran de presentar, mitjançant la corresponent instància normalitzada, en el termini que es fixi , a comptar des del dia següents a la publicació de l’anunci d’obertura de la convocatòria.

Els nous sol·licitants no poden demanar més d’una llicència 

Les sol·licituds per a l’obtenció de llicències s’hauran de presentar, mitjançant la corresponent instància normalitzada, que s’adjunta com a document Annex núm. 4, , en el termini que es fixi, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci d’obertura de la convocatòria.

Per participar a la convocatòria d’atorgament d’autoritzacions, la persona interessada haurà de signar una declaració responsable, inclosa al model normalitzat de sol·licitud, en què manifesti:

a) El compliment de les condicions que estableix l’article 8 del Reglament i el compromís de mantenir aquest compliment durant el període de vigència de l’autorització.

 b) El compliment de qualsevol altra condició que sigui exigible segons les bases de la convocatòria.

 c) Estar en possessió de la documentació que acrediti el compliment de les condicions exigides.

La inexactitud, falsedat o omissió en aquestes dades o documents que s’adjuntin tindrà caràcter essencial a l’efecte del que preveu el punt 1 de l’article 38 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

5. Així mateix, la sol·licitud inclourà l’autorització expressa a l’Ajuntament per tal que anualment pugui fer les comprovacions pertinents en relació amb el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com altres consultes en els registres i arxius d’altres administracions i entitats públiques. Aquestes consultes es realitzaran anualment per tal de comprovar que el titular de l’autorització segueix complint amb els requisits durant el període de vigència de la llicència.

6. L’atorgament de les llicències es farà en funció de la puntuació total obtinguda, segons els criteris i barems d’adjudicació que es faran públics a les bases de la convocatòria. Aquests criteris seran establerts per garantir la major diversitat comercial possible, en funció de l’oferta existent en aquell moment.

D’acord amb el que estableix l’article 6.3 del Decret 162/2015, quan es produeixin vacants en llocs de venda, l’Ajuntament els assignarà, pel termini que resti de vigència de la llicència, als participants en el darrer concurs de concurrència competitiva que hagin quedat sense plaça i compleixin amb els requisits i les condicions establertes per a accedir a la plaça vacant, per ordre de prelació segons la puntuació obtinguda.

Aquest procediment de provisió de vacants entre concursos es pot utilitzar durant un període màxim de dos anys des de la data de resolució de l’últim concurs.

Article 10. Contingut de l’autorització

Les autoritzacions atorgades per l’Ajuntament han d’indicar:

. Les dades de la persona titular, i si s’escau, de les persones autoritzades a exercir l’activitat en la parada corresponent, amb caràcter general i amb motiu de baixes laborals, per raó de maternitat o situacions similars.

. El lloc on ha d’exercir-se l’activitat.

. Les dimensions exactes del lloc de venda assignat.

. Els productes autoritzats per a la venda.

. Els horaris i dates en què podrà exercir-se l’activitat.

. La durada de l’autorització.

Així mateix, es permet la substitució dels titulars en cas que no puguin assistir al mercat per causa de força major. Els pot substituir qualsevol persona que estigui degudament autoritzada, sempre que l’Ajuntament en tingui constància i ho aprovi amb caràcter previ, i s’hagin justificat convenientment i documentalment les causes i la possible durada de la inassistència.

Article 11. Durada de l’autorització

L’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària ha de tenir una durada mínima de quinze anys per tal de permetre l’amortització de les inversions i una remuneració equitativa dels capitals invertits i prorrogables expressament per períodes idèntics.

Durant la vigència de les autoritzacions, els titulars de les autoritzacions estan obligats a acreditar anualment davant de l’Ajuntament que estan al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Administració Tributària, i també de qualsevol altra obligació que els imposi l’Administració local, com el pagament de la taxa i tributs municipals corresponents relacionats amb el mercat, i també l’assegurança de responsabilitat civil.

Article 12. Pròrroga de les autoritzacions

Els titulars de les autoritzacions s’han d’adreçar a l’Ajuntament amb una antelació mínima de dos mesos, abans de la finalització de l’autorització, i han de presentar, mitjançant registre d’entrada, la sol·licitud de pròrroga corresponent, en la qual han de declarar que continuen complint els requisits d’aquesta Ordenança.

El temps màxim per resoldre les sol·licituds formulades és de dos mesos comptadors des de la petició, sense perjudici dels supòsits de suspensió d’aquest còmput, com ara en els casos en què es requereixi la persona sol·licitant perquè esmeni la seva sol·licitud.

La pròrroga ha d’atorgar-se de forma expressa, sense que pugui entendre’s atorgada tàcitament.

La manca de resolució expressa en el termini fixat té efectes desestimatoris de la sol·licitud.

Article 13. Modificació de les autoritzacions: articles de venda, ubicació i ampliacions / disminucions

El titular d’una autorització amb una antiguitat mínima de 2 anys podrà presentar una sol·licitud de modificació de la mateixa, ja sigui per canviar els articles de venda, per canviar la ubicació o per sol·licitar una ampliació o disminució dels metres lineals de la seva parada. S’haurà de sol·licitar en la mateixa instància de manteniment de la parada per l’any següent.

L’ajuntament, en funció de la disponibilitat existent, donarà resposta i atendrà la sol·licitud tenint en compte els següents criteris:

 1. la proximitat de la parada a espais buits.

 2. el canvi de grandària de la parada (de menor a major)

 3. que la parada tingui característiques anàlogues amb altres parades adjacents del mercat de venda no sedentària o amb el comerç sedentari del mateix producte

4. el canvi a camió – botiga

Article 14. Ampliacions

La persona titular d’una autorització pot presentar una sol·licitud d’ampliació de la seva parada, sempre que l’estructura del mercat ho permeti, d’acord amb les condicions següents:

a) Únicament poden optar a l’ampliació els titulars del lloc de venda situats a la mateixa fila del que es trobi vacant.

b) S’ha de tenir en compte la varietat del producte respecte al mix comercial del mercat a fi de donar preferència per optar a l’ampliació dels llocs de venda.

c) Tenen preferència per optar a l’ampliació dels llocs de venda els de superfície més petita respecte als de superfície més gran.

d) Si les persones interessades en l’ampliació són titulars d’una autorització de venda per a llocs de la mateixa superfície, s’han de repartir els metres de la mateixa manera.

e) Satisfetes les peticions d’ampliació, s’han de reordenar els llocs de venda en cas que continuï havent-n’hi de vacants, i s’ha d’obrir un torn de sol·licituds per a canvis de lloc entre les parades existents al mercat.

En qualsevol cas, l’Ajuntament es reserva el dret de modificar per resolució de l’Alcaldia l’ordre establert en aquest article en funció de la tipologia, el nombre de parades ja existents i el producte que es pretén comercialitzar. Igualment pot modificar la ubicació de les parades d’aliments o productes que es venguin, atenent a la seva protecció.

Les ampliacions no podran superar en cap cas els 12 metres.

Article 15. Taxes municipals

Les taxes que ha de cobrar l’Ajuntament en concepte d’autoritzacions, recollida de residus, ocupació de via pública o d’altres es regeixen per les ordenances fiscals vigents. En cas de no efectuar-se tots els pagaments, es perdran tots els drets adquirits com a venedors usuaris. Els rebuts es cobren pel sistema i en els terminis que determini l’Ajuntament a les Ordenances fiscals

CAPÍTOL III. TRANSMISSIBILITAT I EXTINCIÓ DE L’AUTORITZACIÓ

Article 16. Transmissió de l’autorització

Els titulars de l’autorització han d’exercir personalment l’activitat. No obstant això, poden transmetre l’autorització, amb la comunicació prèvia a l’Ajuntament, pel termini que resti de l’autorització o de la pròrroga, per la mateixa activitat per la qual es va concedir l’autorització inicial i amb els drets i deures de l’autorització, en els supòsits següents:

a) Per cessament voluntari dels titulars de l’activitat en tots els mercats (inclosa la jubilació), sempre que hagin transcorregut 5 anys des de l’obtenció.

Els transmissor no poden tornar a optar a cap nova llicència en el mateix mercat durant un període de 5 anys en cas que es reincorporin a l’activitat professional de venda no sedentària.

b) Per situacions sobrevingudes, no atribuïbles a la voluntat dels marxants, com ara casos d’incapacitat laboral, malaltia o situacions anàlogues, acreditades degudament.

c) Per mort dels titulars. En aquest supòsit, l’autorització es pot transmetre d’acord amb les disposicions testamentàries i successòries. El successor o successora haurà de comunicar a l’Ajuntament, en el termini de dos mesos, la mort de la persona titular, adjuntar una còpia autoritzada del títol successori pertinent i presentar una sol·licitud perquè se li transmeti l’autorització. Si concorren diversos beneficiaris del causant, s’haurà d’acompanyar la renúncia expressa del dret de la resta a favor del sol·licitant de l’autorització.

d) Cessió a favor del cònjuge o parella estable o  d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat i/o afinitat.

Els graus de parentiu indicats inclouen:

a) Quan el vincle familiar és de consanguinitat: el primer grau, a progenitors i fills; el segon grau, a avis, nets i germans.

b) Quan el vincle familiar és d’afinitat: el primer grau, a assalariats, sempre que estiguin donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui i hagin estat assegurats pel transmissor un període mínim de 5 anys .

Els cessionaris han de complir les condicions necessàries per a l’exercici de l’activitat, en la qual va ser atorgada l’autorització inicial, tant en la durada com en l’activitat de venda autoritzada.

Els cessionaris, tant per actes entre vius com per actes per causa de mort, han d’adjuntar a la sol·licitud una declaració responsable respecte als requisits que estableix aquesta Ordenança i abonar les taxes municipals que es derivin per la tramitació del canvi de titularitat de l’autorització.

En cap cas no s’autoritza la transmissió sense que els transmissors no estiguin al corrent de pagament de taxes i altres obligacions tributàries amb l’Ajuntament relacionades amb el mercat.

L’Ajuntament pot denegar per resolució motivada la transmissió de la parada si els cessionaris incompleixen les condicions que regulen i/o condicionen la parada o l’activitat que s’hi ha de desenvolupar.

La transmissió per les causes detallades en els apartats a i b , que han d’ésser presentades a l’ajuntament corresponent, indicant les dades de la parada i l’import sol·licitat per a la transmissió. L’ajuntament ha de traslladar aquestes ofertes, de manera prioritària, als marxants que, tot i complir els requisits per a accedir a places de característiques similars en els mercats que se celebrin en el municipi, hagin quedat exclosos per raó de puntuació en el darrer concurs de concurrència competitiva convocat per l’ajuntament. Si hi ha diversos interessats, s’ha d’adjudicar per sorteig.

Si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per a accedir a la plaça oferta, els ajuntaments han de convocar una oferta pública, detallant les característiques de la plaça i l’import sol·licitat per a la transmissió. Si hi ha diversos interessats que compleixen les condicions per a optar per la plaça oferta en transmissió, s’ha d’adjudicar per sorteig.

L’ajuntament té dret de tanteig sobre les ofertes que li siguin presentades en virtut del que estableix aquest apartat.

S’han d’establir per reglament les condicions mínimes comunes per a la regulació municipal de la venda no sedentària en mercats de marxants en espais de titularitat pública.

Article 17. Extinció de l’autorització

L’autorització municipal s’extingeix, sense dret a indemnització ni a compensacions de cap mena, en els supòsits següents:

1. Exhauriment del termini pel qual es va atorgar inicialment, llevat de pròrroga.

2. Renúncia expressa i escrita formulada per la persona titular.

3. A conseqüència d’una resolució ferma dictada en un procediment sancionador, motivat per la comissió d’infraccions degudament tipificades que comportin la revocació de l’autorització.

4. A conseqüència d’un procediment de revocació de l’autorització per incompliment de les condicions per a l’exercici de la venda no sedentària en mercats de marxants.

5. Per mort, incapacitat o dissolució de la persona jurídica, sense perjudici de la possibilitat de transmissió que preveu l’article 19.

6. Quan l’Ajuntament, per raons d’interès públic, acordi tancar el mercat o modificar-ne l’estructura.

CAPÍTOL IV. L’EXERCICI DE VENDA

Article 18. L’exercici de venda

Per poder exercir la venda és condició inexcusable haver obtingut prèviament l’autorització municipal corresponent.

L’Ajuntament lliurarà als titulars de les parades una identificació o distintiu, on hi constarà, com a mínim, la següent informació:

 1. El nom del mercat.
 2. El número de la llicència.
 3. Ubicació de la parada.
 4. Dimensions de la parada.
 5. Nom del titular.
 6. Fotografia de la persona titular, en el cas de persona física.
 7. Personal autoritzat per exercir la venda en suplència del titular.
 8. Producte concret per a la qual és vàlida l’autorització.
 9. Identificació del vehicle autoritzat, si s’escau.

Aquest distintiu haurà d’ésser exhibit de manera visible i permanent a la parada de venda.

Els titulars de les parades hauran de procurar evitar els riscos i accidents de tot tipus, així com preservar rutes d’entrada i sortida de vehicles d’emergència, en previsió de qualsevol eventualitat.

Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa per aparells amplificadors o similars. S’exceptua d’aquesta prohibició els venedors de discos compactes, sempre que el volum, a criteri del personal responsable, no sigui excessiu.

Article 19. Horaris de muntatge i desmuntatge de les parades

El muntatge s’ha de dur a terme entre les 7 i les 8 hores i el desmuntatge ha de finalitzar obligatòriament a les 15 hores, i no pot començar abans de les 14 hores, entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

Fora d’aquestes dates es podrà muntar entre les 7 i les 9 hores

Només dins d’aquestes franges horàries els vehicles dels comerciants poden tenir accés al mercat per carregar i descarregar, operacions que cal fer amb la màxima celeritat possible.

En cas d’inclemència climàtica, i amb l’autorització prèvia del responsable del mercat, es permet una certa flexibilitat en l’aplicació d’aquesta norma.

Fora dels horaris fixats no es pot permetre la instal·lació de llocs de venda ni la circulació de vehicles per l’espai delimitat per a la realització del mercat, llevat que circumstàncies imprevistes, com un supòsit de força major o les inclemències meteorològiques, impedeixin respectar els horaris indicats; en aquests casos, amb autorització prèvia del responsable del mercat, es podran variar els horaris indicats.

En cas que a les 8 hores, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, i les 9 la resta de l’any, una parada no estigui muntada, es considerarà vacant ocasional i quedarà a disposició dels responsables del mercat la seva ocupació per un altre firaire a efectes de millor control del mercat

Article 20. Vehicles autoritzats

Es prohibeix als comerciants aparcar els vehicles al costat de la parada.  Amb les següents excepcions:

 • Els  camió botiga, en aquest supòsit, cal aportar, a més, l’autorització en què s’indiqui que es pot vendre directament a través del vehicle i la fitxa tècnica del vehicle.
 • Les parada de fruita i verdura, que estan situades de cares a mar, podran aparcar el vehicle al costat, respectant la senyalització horitzontal, per emmagatzemar productes i l’obligatorietat de guardar-hi els embalatges buits fins al final del mercat. 

Article 21. Drets dels consumidors i usuaris

L’activitat de venda no sedentària s’ha d’exercir amb ple respecte als drets dels consumidors i usuaris, d’acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya o normativa que la substitueixi.

CAPÍTOL V. TITULARS DE LES AUTORITZACIONS

Article 22. Titulars

Tenen la consideració de titulars les persones que obtinguin l’autorització que expedeix l’Ajuntament.

Els titulars han d’exercir directament i personalment l’activitat comercial. També poden fer-ho en nom seu el cònjuge o parella de fet, acreditada per qualsevol mitjà, els seus parents dins del segon grau de consanguinitat o afinitat[1] i els sogres, els gendres, les joves i els cunyats.

En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, quan estigui integrada per més d’una persona física, és necessari justificar documentalment la relació jurídica existent entre la persona titular i la persona física que exerceixi l’activitat.

Ningú no pot acumular la titularitat de més d’una autorització. Els titulars han d’exercir la seva activitat de venda amb subjecció estricta a les condicions de l’autorització atorgada.

En cas de cooperativistes, només es pot atorgar l’autorització a nom del cooperativista que hagi d’exercir la venda.

Article 23. Drets i obligacions

A) Drets dels titulars

A.1) En relació amb l’Ajuntament:

1. Rebre la informació actualitzada de tots els aspectes que modifiquin o afectin la venda.

2. Obtenir autorització per tal de no assistir al mercat durant un període de 4 dies per qualsevol de les causes justificades que es descriuen a l’Ordenança però sense quedar eximits del pagament de les taxes corresponents.

3. Sol·licitar el canvi de lloc i/o l’ampliació de la parada, d’acord amb el que estableix aquesta Ordenança.

4. Transmetre l’autorització en els casos que preveu aquesta Ordenança.

5. Nomenar representants i constituir entitats de representació.

6. Promoure i impulsar comercialment el mercat, així com adoptar mesures que tendeixin a l’increment de la qualitat i la competitivitat.

7. Trobar l’espai de venda net i lliure d’obstacles.

A.2) En l’exercici de l’activitat de venda:

1. Utilitzar el domini públic assignat per exercir la venda no sedentària.

2. Vendre directament a través del vehicle, com a substitut de la parada, si està adaptat a la venda i sempre amb l’autorització corresponent.

3. Elaborar els seus productes en la mateixa parada, en cas d’activitat artesana expressament autoritzada, d’acord amb la normativa sanitària vigent en el cas d’elaboració de productes d’alimentació.

B) Obligacions dels titulars

Els titulars de les parades tenen les obligacions següents:

 1. Complir les instruccions del personal autoritzat de l’Ajuntament.
 2. Desenvolupar l’activitat dins l’horari i el calendari i amb la continuïtat que hagi acordat l’ens local, sense interrupcions injustificades.
 3. Complir les condicions de seguretat i higiene que estableix aquesta ordenança i la normativa general i sectorial específica amb relació a les instal·lacions, equips i productes a la venda.
 4. Respectar la distància entre parades de 0,5 metres.
 5. Facilitar l’accés i la informació als inspectors i als òrgans competents de control.
 6. Col·locar preus en tots els productes. El preu de venda al públic s’ha de fer constar precedit de la sigla PVP i s’ha d’indicar de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible.
 7. Indicar en el preu la quantitat total que el consumidor ha de satisfer, amb impostos inclosos. Els descomptes s’han de mostrar amb claredat i de manera diferenciada.
 8. Donar el pes i la mesura exactes. Aquestes operacions s’han d’efectuar sempre a la vista del públic.
 9. Situar les balances de manera que els consumidors puguin veure perfectament el pes i el preu dels productes, i l’import de la compra.
 10. Cal posar a l’abast de l’encarregat municipal de control dels mercats de venda no sedentària els instruments corresponents de pesada i mesura, segons el sistema mètric decimal, ja que l’encarregat municipal de control ha de poder comprovar aquests instruments.
 11. Mantenir net l’espai de venda durant el transcurs de l’activitat.
 12. Col·laborar amb els serveis de neteja per agilitar la recollida dels residus. S’ha de netejar completament l’espai que ha ocupat la parada un cop ha finalitzat l’activitat, i dipositar les deixalles en els punts i contenidors que s’han instal·lat a aquest efecte.

Cal separar selectivament les diferents fraccions: de paper i cartró, vidre,  envasos lleugers, matèria orgànica i rebuig.

 1. Vestir de manera neta i acurada i mantenir un tracte correcte amb els altres comerciants, amb els funcionaris municipals i amb el públic en general, mantenint un to de veu adequat .
 1. Exercir l’activitat de venda ininterrompudament durant els períodes de la seva concessió, amb la deguda correcció i d’acord amb l’horari del mercat.
 2. Les persones físiques titulars de l’autorització estan obligades a exercir personalment l’activitat econòmica. També la poden exercir en nom seu el cònjuge, o parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, els parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i els assalariats. Tots han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui.
 3. Satisfer les taxes i els tributs municipals en matèria de mercat , incloses les sancions per possibles incompliments en el mercats, que corresponguin. El pagament s’ha de domiciliar en una entitat financera, bancària o d’estalvis, llevat dels casos en què s’estableixi una forma de pagament diferent.
 4. Estar al corrent del pagament d’impostos, tenir la llicència fiscal, estar donats d’alta a la Seguretat Social i estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i del pagament de l’assegurança de responsabilitat civil. Caldrà portar sempre el rebut de pagament de l’assegurança que podrà ser comprovat pel responsable del mercat.
 5. Exhibir en un lloc visible la targeta d’autorització o el distintiu atorgat per l’Ajuntament.
 6. Tenir fulls oficials de reclamació/denúncia i posar-los a disposició dels clients. I col·locar en un lloc visible el rètol oficial de la Generalitat de Catalunya que assenyala que es disposa de fulls de reclamació.
 7. Exhibir la mercaderia de taulell endins.
 8. No es poden exhibir en cap cas els productes de venda sobre el terra o paviment, i cal situar-los a una alçada no inferior a 80 centímetres.
 9. Respectar i obeir les indicacions i recomanacions dictades pel personal municipal encarregat del control del mercat, la Policia Municipal i la resta de personal auxiliar o subaltern.
 10. Comunicar a l’Ajuntament les absències previstes amb anterioritat, incloses les vacances.
 11. Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes de qualsevol mena que puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de qualsevol altra manera el paviment, estan obligats a col·locar una protecció de material impermeable entre el terra i els elements de la instal·lació.
 12. Mantenir les parades en un estat de conservació adequat.
 13. Reparar els desperfectes que causin a la via pública, les voreres, l’enllumenat, els arbres, la jardineria i el mobiliari urbà en general.
 14. Respondre dels danys que es derivin de l’exercici de l’activitat.
 15. Els marxants hauran de disposar, sempre que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries o altres administracions competents, per motius sanitaris així ho exigeixin, de les següents mesures de protecció: Gel hidro-alcohòlic, mascareta, guants d’un sol ús per als clients, i plàstic laterals de protecció per les parades o les que s’estimin adients.
 16. L’activitat de venda no sedentària s’haurà d’exercir amb ple respecte als drets dels consumidors i usuaris, d’acord amb la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya o normativa vigent.
 17. Complir la legislació vigent en matèria de reducció del consum de bosses de plàstic. Queda prohibit el lliurament de bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres, excepte si són de plàstic compostable (segons norma europea EN 13432:2000). Es potenciarà l’ús del cabàs i bosses reutilitzables.

Article 24. Vacances i dies d’absència

Tots els titulars de llocs de venda poden disposar d’un període de fins a un mes en concepte de vacances, sempre que es comuniqui aquesta circumstància a l’òrgan competent.

Els titulars han de comunicar a l’Ajuntament, amb una antelació mínima d’1 mes, el període de vacances que preveuen gaudir.

Quan la persona titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat per malaltia ,  vacances, o altres circumstàncies degudament justificades,  ha de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància, així com el nom de la persona que exercirà l’activitat.

Article 25. Absències justificades

Es consideren absències justificades, sempre que estiguin degudament acreditades, les següents:

 1. En cas de matrimoni, naixement de fill o filla o malaltia greu, mort de parents fins al segon grau de consanguinitat o trasllat de domicili habitual.
 • El temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, que comprèn l’exercici del dret de vot.
 • L’avaria del vehicle en què es transporti la mercaderia, que dificulti el desenvolupament normal de l’activitat comercial.
 • Els dies que, per inclemències meteorològiques, l’ocupació del mercat sigui inferior al 50 % dels llocs de venda, sense quedar eximits del pagament de les taxes corresponents.
 • Malaltia : tots els dies coberts per un certificat mèdic oficial de baixa

CAPÍTOL VI. PERSONAL RESPONSABLE DEL MERCAT

Article 26. Vigilància, gestió i control durant la realització del mercat

Correspon a l’Ajuntament exercir la vigilància i inspecció del mercat. Pot adoptar les mesures cautelars necessàries, incloses la immobilització i el decomís dels productes adulterats, deteriorats, falsificats o fraudulents que puguin suposar un risc per al consumidor.

Aquestes mesures són independents de les sancions que correspongui imposar.

En el cas d’infracció que pugui afectar la seguretat dels productes alimentaris posats a la venda, les autoritats encarregades del control han d’adoptar les mesures necessàries amb la finalitat de controlar-ne el risc per a la salut.

L’Ajuntament ha de designar el personal del mercat a qui  correspon exercir-ne el control, situar els marxants als llocs de venda respectius, resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat, i tot allò que afecti l’ordre, la disciplina i la neteja. Així mateix, aquest personal és l’encarregat de disposar les mesures necessàries per al bon funcionament del mercat i de donar compte dels fets i incidències a l’òrgan competent.

La vigilància de la zona del mercat correspon als placers, i a la Policia Municipal les tasques de control de la disposició de els parades, mercaderies personal i de la resta de les competències municipals, així com aixecament de les actes corresponents en cassos d’incompliment de l’ordenança

Qualsevol altra inspecció, degudament acreditada, també pot efectuar controls sobre els àmbits de les seves competències sectorials, amb relació a l’activitat comercial dels marxants en el mercat.

Els marxants són els responsables de la vigilància dels seus llocs de venda i dels béns exposats durant les hores d’obertura al públic. L’Ajuntament no es fa responsable dels danys que puguin sofrir les instal·lacions, ni del deteriorament o furt d’objectes.

En cap cas l’Ajuntament té responsabilitat subsidiària en els casos de mal servei, males condicions dels aliments, etc.

CAPÍTOL VII. RÈGIM SANCIONADOR

Article 27. Tipus d’infraccions

Les infraccions comeses pels titulars dels llocs de venda es qualifiquen de lleus, greus i molt greus.

En qualsevol cas, es considera responsable de la infracció la persona titular de l’autorització, fins i tot en el cas que la infracció l’hagi comès qualsevol altra persona que es trobi en el seu lloc exercint la venda de manera ocasional.

Les infraccions prescriuen:

a) les lleus, al cap de sis mesos

b) les greus, al cap de dos anys

c) les molt greus, al cap de tres anys

A l’efecte de computar el termini de prescripció, aquest es considera iniciat a partir de la data de comissió de la infracció. En el cas d’infraccions continuades, es tindrà en compte la data de finalització de l’activitat il·lícita.

Infraccions lleus

 1. El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres marxants i el contrari als bons costums i a les normes de convivència dins el recinte del mercat.
 2. No tenir en lloc visible la identificació o el distintiu de la parada.
 3. La negligència a dipositar de manera correcta els embolcalls i productes excedents de l’activitat.
 4. L’incompliment dels horaris de descàrrega, venda i desmuntatge de les parades o dificultar l’accés habitual dels vehicles.
 5. L’ocupació per part de la parada de més espai de l’autoritzat i l’exposició de mercaderies fora del lloc assignat. Ocupar una plaça diferent de l’autoritzada sense el consentiment de l’Ajuntament.
 6. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.
 7. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.
 8. No tenir la documentació relativa a la parada a disposició dels agents de l’autoritat que la requereixin.
 9. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.
 10. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquesta Ordenança que no tinguin el caràcter de greus o molt greus.
 11. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a l’Ajuntament durant 3 dies. S’exclou el període normal de vacances, que també ha de comunicar-se per escrit.
 12. Estar malmeses les instal·lacions i elements materials del lloc de venda.
 1. Exercir l’activitat persones que no siguin el titular o suplent, excepte en els casos que preveu aquesta Ordenança.
 1. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.
 1. L’incompliment de les condicions de les parades i dels productes alimentaris que siguin tipificades com a infraccions lleus per la normativa de salut pública vigent.
 1. L’incompliment dels aspectes relacionats amb el consum que siguin tipificats com a infraccions lleus per la normativa de consum vigent.
 1. L’incompliment d’utilització de de bosses de plàstic compostables. 

Infraccions greus

Tenen consideració d’infraccions greus:

 1. La reincidència d’infraccions lleus en el període d’un any. Es considera que hi ha reincidència quan es comet, en el citat termini, més d’una infracció, quan així es declari per infracció ferma.
 2. La manca de neteja del lloc reservat i el seu entorn, tant mentre es realitza la venda com un cop finalitzat el mercat i retirades les instal·lacions.
 3. La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació que pugui requerir el personal autoritzat amb vista al compliment de les funcions d’informació, investigació i inspecció en les matèries objecte d’aquesta Ordenança, com també el fet de subministrar informació inexacta.
 4. Les discussions que produeixen escàndol, dins el recinte del mercat. Provocar discussions, ofendre altres venedors, els visitants del mercat, el personal encarregat del mercat o qualsevol autoritat municipal.
 5. La inobservança de les instruccions que, discrecionalment i pel bon funcionament del mercat, doni el personal del mercat.
 6. L’actuació expressa que provoqui danys a béns públics o privats.
 7. L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a pas entre parades laterals.
 8. La manca de condicions higiènic-sanitàries dels llocs de venda, dels manipuladors, dels vehicles de transport d’aliments, així com dels productes i aliments posats a disposició del consumidor.
 9. La venda de productes no compresos en l’autorització corresponent.
 10. Llençar brossa o deixalles de qualsevol mena fora dels espais habilitats.
 11. La modificació de la configuració, grandària i ocupació de la parada sense autorització del personal del mercat o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta.
 12. No tenir a disposició del personal d’inspecció les factures i els comprovants de compra dels productes que es posen a la venda.
 13. La música o qualsevol mena de difusió de sons per megafonia, a excepció de les parades específicament destinades a la venda d’articles o complements musicals, sempre que no s’excedeixin els decibels permesos.
 14. La connivència amb la venda il·legal.
 15. Circular amb el vehicle fora de l’horari autoritzat.
 16. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a l’Ajuntament durant 5 dies. S’exclou el període normal de vacances, que també ha de comunicar-se per escrit.
 1. Defraudar o enganyar en la quantitat i qualitat dels gèneres venuts.
 1. L’ocupació o el dipòsit de materials en els espais previstos com a passos laterals entre parades.
 1. No dipositar el rebuig en bosses durant la jornada de venda o no llençar les diferents fraccions dels residus en els espais que l’Ajuntament hagi habilitat a aquest efecte.
 • Desplaçar o modificar el mobiliari urbà públic.
 • Malmetre les voreres, les instal·lacions d’enllumenat, l’arbrat, els jardins o qualsevol tipus d’element o mobiliari urbà de la via pública.
 • L’incompliment de les condicions de les parades i dels productes alimentaris que siguin tipificades com a infraccions greus per la normativa de salut pública vigent.
 • L’incompliment dels aspectes relacionats amb el consum que siguin tipificats com a infraccions greus per la normativa de consum vigent.

Infraccions molt greus

Tenen consideració d’infraccions molt greus:

 1. La reincidència d’infraccions greus en el període d’un any. Es considera que hi ha reincidència quan es comet, en el termini citat, més d’una infracció, quan així es declari per infracció ferma.
 2. El fet de subministrar informació o documentació falsa.
 3. Les baralles amb empentes o cops dins el recinte del mercat.
 4. Transmissió no comunicada, el sotsarrendament o cessió de part o de la totalitat de l’espai autoritzat.
 5. Tenir menors, en edat d’escolaritat obligatòria, treballant a la parada.
 6. La resistència, la coacció o la represàlia, o la temptativa de fer-ne, contra els funcionaris facultats per a l’exercici de la funció d’investigació, de vigilància o d’inspecció en les matèries objecte d’aquesta Ordenança.
 7. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a l’Ajuntament durant 8 dies. S’exclou el període normal de vacances, que també ha de comunicar-se per escrit.
 8. La utilització de l’autorització per part de persones diferents a les autoritzades.
 9. Les infraccions per frau, adulteració o engany.
 10. Venda de productes falsificats.
 11. Venda de productes els quals no sigui possible demostrar la seva   possessió licita.
 12. Exercir l’activitat sense autorització municipal.
 13. Donar-se de baixa, el titular o els treballadors que aquest tingui contractats, del règim de la Seguretat Social durant la vigència de la llicència.
 14. Donar de baixa l’assegurança de responsabilitat civil durant la vigència de la llicència segons l’import establert en l’article 5 d’aquesta Ordenança.
 15. No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament derivades de l’activitat de venda no sedentària en mercats de marxants.
 1. Reiteració en la manca de pagament de la taxa corresponent, ja sigui o no de forma continuada, en dues o més ocasions.
 1. Pèrdua d’alguna de les condicions exigides per disposar de l’autorització.
 1. Quan la parada es destini a la venda d’articles diferents d’aquells per als quals es va atorgar l’autorització.
 1. L’absència injustificada del lloc reservat al mercat sense la deguda justificació i comunicació a l’Ajuntament per un temps de 3 dies seguits de mercat o 6 dies de manera alternada, en el període d’un any. S’exclou el període normal de vacances, que també ha de comunicar-se per escrit.
 • No atendre les directrius del pla d’emergència en el cas que aquest s’activi.
 • L’incompliment de les condicions de les parades i dels productes alimentaris que siguin tipificades com a infraccions molt greus per la normativa de salut pública vigent.
 • L’incompliment dels aspectes relacionats amb el consum que siguin tipificats com a infraccions molt greus per la normativa de consum vigent.

Article 28. Sancions

Les sancions que es poden imposar consisteixen en multes pecuniàries i en la suspensió o revocació absoluta de l’autorització.

. Infraccions lleus:

o Advertiment

o Multa fins a 750,00 €

. Infraccions greus:

o Suspensió de l’autorització d’1 a 6 mesos

o Multa de 751,00 € fins a 1.500,00 €

. Infraccions molt greus:

o Revocació de l’autorització

o Multa de 1.501,00 € fins a 3.000,00 €

Es poden imposar aquestes sancions sense perjudici d’altres mesures complementàries com:

– La intervenció dels productes exhibits, com a acció de cautela i prevenció de riscos per a la salut de les persones.

– El cessament immediat de l’activitat de venda no sedentària quan s’exerceixi sense disposar de l’autorització preceptiva.

Article 29. Graduació de les sancions

L’aplicació de la sanció es gradua tenint en compte les circumstàncies següents:

1. L’esmena dels defectes derivats de l’incompliment d’aquestes normes, sempre que d’aquest incompliment no s’hagin derivat perjudicis directes a tercers.

2. La reincidència quan no sigui determinant de la infracció.

3. El grau d’intencionalitat.

4. El nombre de consumidors i usuaris afectats.

5. La quantia del benefici il·lícit.

6. El volum de vendes.

7. La situació de predomini de l’infractor al mercat.

8. La gravetat dels efectes socioeconòmics.

9. El risc de dany a la salut i seguretat.

10.A l’efecte de la reincidència no computen els antecedents infractors cancel·lats.

Article 30. Competència i règim sancionador

Correspon a l’alcalde o alcaldessa o a l’òrgan municipal competent la competència per imposar les sancions que preveu aquesta Ordenança, prèvia tramitació de l’expedient sancionador corresponent, d’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de potestat sancionadora.

Correspon a la Generalitat de Catalunya, mitjançant la direcció general competent en matèria de comerç, exercir les competències sancionadores en matèria de venda no sedentària, en els supòsits següents:

1. La venda practicada fora dels perímetres o indrets autoritzats o bé amb la transgressió dels dies i els horaris establerts per la normativa.

2. La venda practicada per qualsevol persona no autoritzada o per comerciants que incompleixen els requisits que estableixen la llei, els reglaments o les ordenances reguladores.

3. La venda practicada en llocs que no reuneixen les condicions que estableixen la normativa, els reglaments o les ordenances reguladores.

4. La venda practicada sense exhibir l’autorització corresponent de manera visible i permanent a la parada de venda.

5. L’incompliment dels requisits per a l’exercici de la venda en vehicles tenda.

L’alcalde o alcaldessa o òrgan municipal competent corresponent exerceix les competències sancionadores en matèria de salut pública i/o consum, d’acord amb el que preveu la normativa especifica, i, en qualsevol cas, en els supòsits següents:

1. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació, queixa i denúncia i el rètol que anuncia que se’n disposa.

2. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.

3. No proporcionar tiquet de compra, factura o comprovant de venda a tothom.

4. L’incompliment dels requisits higiènic sanitaris i de les obligacions o prohibicions d’altres normes sanitàries.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. En tot el que no preveu aquesta Ordenança, s’han d’aplicar les normes de règim local, el text refós de la Llei, aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior, modificat per la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, així com la Llei 33/2003, de 23 de novembre, de patrimoni de les administracions públiques, i el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants.

Igualment, és aplicable la legislació vigent en matèria de consum i salut pública.

Segona. Els preceptes d’aquesta Ordenança que per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i els que incloguin remissions a preceptes seus, s’entendran automàticament modificats o substituïts en el moment en què es produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què dimanen.

Tercera. Es concedeix un període de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança, per què les parades d’alimentació adaptin els seus equips( pantalles, vitrines…) al que estableix aquesta Ordenança.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Les autoritzacions per exercir la venda no sedentària atorgades abans de l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, queden automàticament prorrogades per un període de quinze anys, a comptar des de l’entrada en vigor del Decret legislatiu esmentat, és a dir, fins al 6 d’octubre de 2025, i són prorrogables, de manera expressa, per períodes similars.

Aquestes autoritzacions són transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel termini que quedi de la pròrroga en els supòsits que preveu aquesta Ordenança.

Segona. Les autoritzacions per exercir la venda no sedentària atorgades després de l’entrada en vigor del Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE del Parlament i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior, i abans de l’entrada en vigor de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, s’entendran concedides per un període de quinze anys.

Aquestes autoritzacions són prorrogables, de manera expressa, per períodes  similars i també transmissibles, prèvia comunicació a l’Ajuntament, pel termini que resti de la pròrroga en els supòsits previstos a l’article 19 d’aquesta Ordenança.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l’Ordenança d’activitats comercials a la via pública publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 170 de data 6 de setembre de 2016 i anunci de referència en e DOGC  número 7202 de data 9 de setembre de 2016.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordenança entrarà en vigor un cop s’hagin realitzat els tràmits del procediment d’aprovació d’ordenances que estableixen els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 65 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.