Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

BONIFICACIONS ICIO (impost Construccions instal·lacions i obres)

Import:3,48 % del Pressupost d’Execució Material

Bonificacions (s’aplicaran en el moment de l’autoliquidació correctament acreditada, llevat competència del Ple:

75%Trasllat d’empreses ubicades al nucli urbà municipal a zones industrials establertes al PGOU
75%Regularització d’activitats agrícoles i ramaderes
90%Afavoreixen condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats
90%Incorporació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar. Condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor: *Incloguin col·lectors que disposin de l’homologació corresponent de l’Administració competent (RAC) * I siguin anteriors a l’entrada en vigor del nou codi tècnic (2006)
50%Habitatges nous o rehabilitats destinats a joves 18-35 anys i menors 0-17 orfes de com a mínim un dels progenitors *que segueixin els paràmetres dels habitatges de protecció oficial i/o *acreditar com a mínim la propietat de l’habitatge en un 50%
50%Declarats d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració *declaració correspon al PLE a sol·licitud prèvia del subjecte passiu SOCIALS: reparació patologies estructurals, centres escolars i sanitaris i ascensors en immobles de +20 anys. CULTURALS i HISTORICOARTÍSTIQUES: rehabilitació i construcció al Pla Especial del Centre històric, arranjament i embelliment de façanes a tot el terme municipal i canvi de rètols i cartells per adequar a normativa lingüística i urbanística vigent

BONIFICACIONS taxa per LLICÈNCIA URBANÍSTICA

Import:

Obra major 0,94 % del pressupost d’execució material (mínim 84,15€)

Obra menor 0,46 % del pressupost d’execució material (mínim 42,00€)

Bonificacions:

95%Negocis i comerços oberts tot l’any ubicats dins el Pla Especial del Centre Històric i establiments comercials ubicats al sector Moxó, Sant Mori, Poblat Típic, Delta Muga i Alberes
50%Rehabilitació integral o edificis de nova construcció situats al Pla Especial del Centre Històric i edificis catalogats.
100%Arranjament de façanes, pintat i ornament

BONIFICACIONS taxa per OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBICA

Derivades de llicència d’obres per rehabilitació de façana que han obtingut bonificació i de llicència d’obra major quan es prevegi en el projecte, queden exempts de la quota.

BONIFICACIONS potestatives IBI (impost sobre béns immobles)

50%Instal·lació de captadors solars d’energia, durant els cinc anys següents.
*habitatges amb llicència atorgada abans del codi tècnic d’edificació (2006) i sempre que sigui compatible amb les normes urbanístiques
*únicament per a la primera instal·lació dels captadors solars tant tèrmics com fotovoltaics, sempre i quan la instal·lació no sigui preceptiva per la legislació