Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Departament d’urbanisme tramita els següents certificats:

ATENCIÓ: No es tramitarà cap certificat sense haver efectuat el corresponent pagament ni acreditar degudament la condició de representant.

  • NO-INFRACCIÓ:

Què certifica? si consten expedients conforme la finca està sotmesa a procediments de protecció de la legalitat urbanística o es troba en situació de fora d’ordenació d’acord amb la normativa urbanística vigent.

Preu: 34,80 €

Sol·licitud: Presencial o telemàtica, indicant degudament la referència cadastral i l’adreça de la finca sobre la que emetre el certificat.

  • URBANÍSTIC / DE QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA:

Què certifica? la normativa urbanística que afecta a la finca i la seva classificació

Preu: 128,15 €

Sol·licitud: Presencial o telemàtica, indicant degudament la referència cadastral de la finca sobre la que emetre el certificat.

Nota: Els certificats de qualificació urbanística i aprofitament urbanístic tenen una vigència de sis mesos a partir de la data de lliurament a l’interessat segons l’article 105 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost.

  • GENÈRIC:

Certificat de qualsevol altre aspecte relacionat amb el Departament d’Urbanisme que requereixi un informe tècnic i un esbrinament previ

Preu: 34,80 € (certificat de concessió de llicència: 4,50€)