Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Consulta pública de caràcter previ a la modificació del POUM núm.14 en l’àmbit de l’Aerodrom d’Empuriabrava

Aquesta consulta pública té per objecte donar a conèixer una proposta de Modificació núm. 14 del POUM de Castelló d’Empúries, publicat en el DOGC de data 15 de juliol de 2014, que tindrà per objecte modificar el que s’estableix al PMU-20 AERÒDROM recollit en el POUM,  que recull la normativa urbanística d’aplicació a les instal·lacions ocupades per l’aeroclub d’Empuriabrava, una zona esportiva municipal i altres dotacions privades d’entreteniment d’Empuriabrava.

Aquesta proposta de modificació tindrà per objecte

1.- la introducció de l’ús hoteler

2.- la introducció d’un límits en el repartiment dels percentatges  parcials corresponents als diferents sistemes :  viari, espais lliures i equipament sense que en cap cas la suma total d’aquests percentatges pugui ser inferior al 45% previst en el planejament

Consultes prèvies a l’elaboració una ordenança o reglament

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que es sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

  • PRESENCIALMENT:
    Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a les nostres Oficines d’Informació i Atenció al Ciutadà de Castelló d’Empúries o Empuriabrava
  • PER INTERNET:
    Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través de la instància genèrica de la seu electrònica de l’Ajuntament. 

El contingut bàsic de la  Proposta de Modificació que es pretén és el següent:  

1.1 ÀMBIT D’APLICACIÓ I ANTECEDENTS

La situació de l’àmbit de la present modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal és la zona de l’aeròdrom d’Empuriabrava, a Castelló d’Empúries.

Aquest sector està regulat segons els paràmetres establerts per l’article 155 del POUM, on s’identifiquen els plans de millora urbana. En concret, estableix el sector com a PMU-20 Aeròdrom.

En l’àmbit a modificar es va redactar un PDUA l’any 2017 amb l’objectiu de desenvolupar el sector però degut a un canvi legislatiu es va optar per fer una Modificació puntual del POUM i desenvolupar el PMU-20 que estableix el POUM actual.

L’objectiu de la modificació és fer petits canvis per permetre una millora dels sector per donar un impuls a les instal·lacions i a l’activitat existents i integrar-les d’una forma més consistent dins el teixit urbà d’Empuriabrava.

1.2 MARC URBANÍSTIC I LEGAL

Són d’aplicació el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme (TRLUC), el Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme (RTRLUC), Reial Decret 7/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, així com la legislació estatal bàsica i la legislació supletòria estatal no desplaçada per la legislació urbanística catalana, sense perjudici d’allò disposat a l’article 110.2 de

la Llei orgànica 6/2006, conforma a una interpretació harmònica del bloc de constitucionalitat.

En l’àmbit territorial són d’aplicació el que determina el Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aprovat definitivament pel Govern de Catalunya en data 14 de desembre de 2010, i publicat al DOGC núm. 5735, de 15 d’octubre de 2010. Així, com el Pla director urbanístic de revisió dels sòls no sostenibles del litoral gironí, aprovat per la Comissió Territorial de Catalunya amb data 28 de gener de 2021 i publicat al DOGC núm. 8341 de 15 de febrer de 2021.

També es troba situat molt a prop del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Alt Empordà.

I a nivell municipal, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries, aprovat definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 17 de desembre de 2013 i publicat al DOGC núm. 6664 en data 15 de juliol de 2014.El contingut de la Modificació és el que s’exposa a continuació:

1.5 PROPOSTA DE MODIFICACIÓ

La modificació proposada té dos objectius:

a) Modificació de la distribució dels percentatges de sistemes urbanístics Viari, Espais Lliures i Equipaments, del sector PMU-20, la suma de cessions no sigui inferior al 45%, que és el fixat a dia d’avui.

Pel que fa al sistema aeroportuari, es manté el mínim ja establert del 35%.

b) Modificació dels usos permesos al sector PMU-20

L’article 256 de les normes estableix els usos generals i específics admesos al POUM.

Segons la fitxa del PMU-20 present en el POUM, l’ús predominant és l’Esportiu col·lectiu, i els usos compatibles permesos són:

– Sociocultural

– Comercial

– Hostaler (lligat a l’esportiu)

– Industrial i tallers (lligat a l’esportiu i excloses les activitats de la nàutica).

Amb la modificació es pretén afegir l’ús hoteler com a ús compatible en el sector.

1.6 JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA

L’article 97 de la Text Refós de la Llei d’Urbanisme estableix la necessitat de justificació de les modificacions de les figures de planejament urbanístic.

Respecte al canvi en la distribució dels percentatges de cessió, la modificació ve donada per donar als instruments de gestió (Pla de Millora Urbana) un marge per a poder adaptar-se a diferents opcions en la distribució dels usos requerits. En cap moment no es contempla una rebaixa en el percentatge total de cessió del 45% fixat pel POUM de Castelló d’Empúries.

La introducció de l’ús hoteler com a compatible s’ha decidit amb la voluntat que, junt amb les els altres usos permesos, es doti al sector i la ciutat amb una complexitat que enriquirà el teixit social i empresarial.

 Amb la possibilitat d’establir un hotel en el sector s’aconsegueix que el sector pugui ser per ell mateix un pol d’atracció de la oferta en el camp de l’aviació recreativa. L’objectiu és crear un sector on es puguin fer totes les activitats lligades a l’aeròdrom, ja siguin incloses als usos comercial, sociocultural, industrial i tallers o de l’oferta de serveis com l’hostaler i l’hoteler.

Aquest fet permetrà que Castelló d’Empúries, i Empuriabrava en concret, completi a la seva oferta d’esports a l’aire lliure lligats a la nàutica un sector sencer lligat a l’aeronàutica.

L’article 100.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme estableix els increments de reserves per a sistemes urbanístics derivats de modificacions de figures de planejament.

Cal remarcar que aquest 45% de cessions és un percentatge molt per sobre de l’establert pel Text Refós de la Llei d’Urbanisme. Com es pot comprovar en el quadre adjunt es compleixen els requeriments establerts per l’article 100.3

1.6  ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL I INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

La modificació puntual que es preveuen en aquest document no genera canvis significatius ni substancials en les estratègies, directrius, propostes o cronologia del POUM, el qual ja va ser objecte de l’estudi ambiental estratègic que consta incorporat en el planejament vigent.

Per altra banda, es fa constar que aquesta proposta de modificació puntual del POUM de Castelló d’Empúries no s’ajusta a cap dels supòsits d’avaluació ambiental descrits per la Disposició Addicional vuitena de la Llei 16/2015 de 21 de juliol, que estableix les regles aplicables en avaluació ambiental fins que la Llei 6/2009 s’adapti a la Llei estatal 21/2013, ja que es tracta d’una modificació en sòl urbà, que no estableix el marc de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de Xarxa Natura 2000 o PEIN.

1.7 ÀMBIT DE LA PROPOSTA

1.8 FITXA PMU-20 POUM VIGENT

1.9 FITXA PMU-20 POUM MODIFICADA