Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Aquesta consulta pública té per objecte regular l’ús específic d’aquesta instal·lació esportiva pel que fa a l’accés i les normes d’ús dels diferents espais: pista poliesportiva, espais complementaris i gimnàs municipal, als efectes de garantir l’homogeneïtat dels criteris pels drets, les obligacions i els deures dels usuaris i usuàries.

Consultes prèvies a l’elaboració una ordenança o reglament

Amb data 2 d’octubre de 2016 va entrar en vigor la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPAC) que en el seu article 133 regula la participació de la ciutadania, les persones i les organitzacions afectades en el procediment d’elaboració de les normes amb rang de llei i reglaments i disposa que amb caràcter previ a l’elaboració de la norma, se substanciarà una consulta pública a través d’aquest portal web, en la que es sol·licitarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Funcionament de la consulta pública

Els suggeriments o observacions que es vulguin aportar al respecte s’hauran d’enviar en el termini de deu dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació de l’aprovació de la consulta prèvia a l’elaboració o modificació d’una ordenança o reglament.

Caldrà que les propostes es facin arribar a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a través del Registre General d’Entrada de documents per tal que quedin correctament identificades i amb garanties que s’han presentat dins dels terminis establerts.

  • PRESENCIALMENT:
    Podeu trobar el Registre General d’Entrada de Documents a les nostres Oficines d’Informació i Atenció al Ciutadà de Castelló d’Empúries o Empuriabrava
  • PER INTERNET:
    Si es vol sol·licitar a través d’Internet ho podeu fer a través de la instància genèrica de la seu electrònica de l’Ajuntament. 

El contingut bàsic del projecte que es pretén és el següent:  

  1. ANTECEDENTS DE LA NORMA

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries no disposa d’un Reglament que reguli l’ús i normes d’utilització dels diferents espais del pavelló municipal d’esports (pista poliesportiva, gimnàs municipal i espais complementaris)

2. PROBLEMES QUE ES PRETENEN SOLUCIONAR AMB LA NORMA

Les característiques de la instal·lació i les diferents activitats i usos que s’hi poden fer recomanen que no s’hi permeti un accés lliure indiscriminat i sense control i que els diferents espais s’utilitzin respectant una normativa.

3. NECESSITAT I OPORTUNITAT DE LA SEVA APROVACIÓ

Es fa necessari regular les condicions d’ús i les activitats en aquesta instal·lació i per això es considera necessari elaborar un reglament d’us.

4. OBJECTIUS DE LA NORMA

Regular l’ús específic d’aquesta instal·lació esportiva pel que fa a l’accés i les normes d’ús dels diferents espais: pista poliesportiva, espais complementaris i especialment del gimnàs municipal, als efectes de garantir l’homogeneïtat dels criteris pels drets, les obligacions i els deures dels usuaris i usuàries.

5. POSSIBLES SOLUCIONS I ALTERNATIVES REGULADORES I NO REGULADORES

La solució ha de ser normativa atès l’establert als articles 246.1 i 247.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:

“246.1 Els ens locals tenen plena potestat per a constituir, organitzar, modificar i suprimir els serveis de llur competència, d’acord amb el que estableix la legislació de règim local i altres disposicions aplicables.

“247.1 Els ens locals han d’acordar de manera expressa la creació del servei públic local i procedir, si s’escau, a regular-lo per reglament abans de començar a prestar-lo. Així mateix, han de determinar les modalitats de prestació i el règim estatutari dels usuaris.”

Podeu consultar el Reglament d’ús del pavelló municipal d’esports de Castelló d’Empúries clicant al següent enllaç:

https://www.castello.cat/wp-content/uploads/2023/01/Reglament-dus-i-funcionament-del-pavello-municipal-dEsports-de-Castello-dEmpuries.pdf