Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

LLISTA D’ADMESOS CURS 2021-2022

Del 10 al 21 de maig (ambdós inclosos) s’obrirà el procés de preinscripció a l’escola infantil municipal Passeig de les Oques, centre especialitzat en el primer cicle d’educació infantil 0-3 anys.

Aquest any, es podrà fer el procés de preinscripció escolar de dues maneres diferents, presencialment i telemàticament.

Preinscripció telemàtica

 • Descarregueu-vos aquí el formulari per a fer la sol·licitud de preinscripció o bé, envieu un correu electrònic a la llar d’infants b7005546@xtec.cat i us el faran arribar.
 • Ompliu el formulari amb les dades corresponents. Us facilitem dades que necessitareu: pel formulari:
  Codi del centre: 17005546
  Nom del centre: Escola Infantil Municipal Passeig de les Oques
 • Prepareu la següent documentació i escanegeu-la:
 • DNI / NIE / DI Unió Europea / Passaport dels progenitors/es.
  • DNI / NIE / DI Unió Europea / Passaport de l’infant si en té.
  • Llibre de família (en cas que no es tingui, cal aportar la partida de naixement).
  • TIS de l’alumne/a (targeta sanitària).
  • Carnet de vacunació.
  • Volant o certificat de convivència.
  • Contracte de lloguer o rebut de l’IBI.
 • Si s’escau, també caldrà presentar la següent documentació:
  • Targeta acreditativa de la discapacitat igual o superior al 33% de la persona que al·lega aquesta condició (alumne/a, germà/na, mare o pare) emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Carnet vigent de família nombrosa o monoparental emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Certificat o resolució de la renda mínima garantida de ciutadania emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies .
  • En el cas de voler al·legar proximitat del lloc de treball caldrà presentar el contracte laboral, un certificat de l’empresa o el model 036 o 037 en el cas dels professionals autònoms.
 • Envieu, del 10 al 21 de maig, la sol·licitud omplerta i signada i tota la documentació requerida a l’adreça b7005546@xtec.cat

Preinscripció presencial

Per a fer la preinscripció de manera presencial, podeu fer-ho trucant al 972 25 03 88 o al 648 73 84 82 de dilluns a divendres de 9 a 11 h del 4 al 18 de maig (ambdós inclosos) per sol·licitar cità prèvia.

Caldrà que prepareu una fotocòpia de la documentació detallada en l’apartat anterior i portar-ne una còpia el dia de la cita per a fer la preinscripció.

Per accedir al centre el dia de la cita caldrà dur mascareta i seguir les mesures vigents.

A continuació us facilitem altres informacions relatives al procés de preinscripció i matriculació que poden ser del vostre interès. Aplicació dels criteris de prioritat generals:

CRITERIBAREM
Existència de germans/es matriculats al centre, pare, mare o tutor/a legal que hi treballen40 punts
Proximitat del domicili habitual (no acumulable amb la proximitat del lloc de treball)30 punts
Proximitat del lloc de treball (no acumulable amb la proximitat del domicili habitual)20 punts
Família nombrosa o monoparental15 punts
Ser beneficiari/a de l’ajut de renda mínima garantida de ciutadania10 punts

Calendari i dates claus del procés de preinscripció i matriculació:

PERÍODEOBSERVACIONS
Del 10 al 21 de maigPresentació de sol·licitudsLes sol·licituds que es presentin fora d’aquest termini perdran totes les prioritats que haurien pogut tenir a l’hora d’obtenir la plaça.
1 de junyLlista de sol·licituds ordenada amb la puntuació provisionalUn cop acabat el període de presentació de sol·licituds, els centres publiquen la llista de sol·licituds amb els barems provisionals.
Del 2 al 8 de junyPresentació de reclamacionsDurant aquest període, si detecteu alguna errada o anomalia en el barem assignat, pots presentar una reclamació.
Del 9 a l’11 de junySorteig per resoldre les sol·licituds de preinscripció empatades per puntsSi el nombre de peticions supera el d’alumnes que l’escola pot acollir, cal aplicar un sistema de desempat entre les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació per sorteig.
15 de junyLlista ordenada de l’assignació de placesDesprés del sorteig, s’elabora la llista ordenada de sol·licituds per a l’assignació de places.
Del 16 al 22 de junyPeríode de matriculacióUn cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos en cada centre, comença el període de matriculació dels preinscrits amb plaça assignada.

Per a més informació o si teniu dubtes, podeu contactar amb el Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries trucant al 972 25 01 65 o a través del correu electrònic ensenyament@castello.cat