Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’execució de les obres s’ha d’adequar al que determina l’Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública (pàgines 27 i 28). ORDENANÇA

Per altra banda, aquí podreu trobar un full resum de la normativa.

Per tal de compatibilitzar l’exeució de les obres, amb el descans dels veïns i dels visitants al municipi durant els mesos d’estiu i més aflucència turística, es va tramitar la modificació de l’ordenança de convivència ciutadana pel que fa a l’execució d’obres a l’estiu. Donant compliment a l’art 133 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú, per tal de substanciar la consulta pública amb els subjectes i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma, s’ha pogut consultar el text de la modificació des del 21 de gener de 2021.

El Ple de l’Ajuntament reunit en sessió ordinària del dia 25 de març de 2021, acordà aprovar inicialment la modificació, la qual es publica amb el text complet de la modificació a el Punt Avui del dijous 8 d’abril de 2021, el BOP nº70 del 14 d’abril de 2021 i DOGC nº8385 del 13 d’abril de 2021.

Atès que s’ha procedit a complimentar el preceptiu tràmit d’informació pública de trenta dies hàbils, mitjançant publicació d’edicte al diari El Punt Avui del dia 8 d’abril de 2021, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8385 del dia 13 d’abril de 2021, i amb el núm. 2790 al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 70 del dia 14 d’abril de 2021, i exposat al tauler d’anuncis i a l’aplicació etauler de l’EACAT (Extranet de les Administracions Catalanes), durant el període comprès del 15 d’abril al 26 de maig de 2021, ambdós inclosos, sense que s’hagin presentat al·legacions, reclamacions ni suggeriments, la Modificació de l’Ordenança de Convivència Ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública, queda APROVADA DEFINITIVAMENT amb data d’efecte 27 de MAIG de 2021.