Informació Tributària

Calendari Fiscal

1. TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS (escombraries) De l’1 febrer al 5 d’abril

2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM) De l’1 de març al 10 de maig

3. TAXES SERVEIS CEMENTIRI De l’1 de març al 10 de maig

4. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), de naturalesa urbana no domiciliats Del 13 de maig al 30 d’agost IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), de naturalesa urbana domiciliats: Amb fraccionament: 60% la primera setmana hàbil del mes de juny 40% la primera setmana hàbil del mes d’octubre

5. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA Del 13 de maig al 30 d’agost

6. TAXA PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (MERCATS) Del 13 de maig al 31 de juliol

7. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) i TAXES i ARBITRIS DE LOCALS COMERCIALS i INDUSTRIALS Del 15 de juliol al 30 de setembre

Ordenances Fiscals

Consulta el text integre de les ordenances fiscals 2019

Ordenances fiscals anteriors