Informació Tributària

Calendari Fiscal

 1. TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS (escombraries)
  Del 4 febrer al 6 d’abril
 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
  Del 2 de març al 8 de maig
 3. TAXES SERVEIS CEMENTIRI
  Del 2 de març al 8 de maig
 4. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), de naturalesa urbana no domiciliats
  De l’11 de maig al 28 d’agost
  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), de naturalesa urbana domiciliats:
  Amb fraccionament:
  60% la primera setmana hàbil del mes de juny
  40% la primera setmana hàbil del mes d’octubre
 5. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA
  De l’11 de maig al 28 d’agost
 6. TAXA PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (MERCATS)
  De l’11 de maig al 31 de juliol
 7. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) i TAXES i ARBITRIS DE LOCALS COMERCIALS i INDUSTRIALS
  Del 13 de juliol al 2 d’octubre

Ordenances Fiscals

Consulta el text integre de les ordenances fiscals 2020

Ordenances fiscals anteriors