Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ordenances fiscals anteriors

Consulta el text íntegre de les ordenances fiscals 2023

Consulta el text íntegre de les ordenances fiscals 2024

Calendari Fiscal 2024

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2023 ha aprovat el calendari fiscal per a
l’exercici 2024 dels padrons municipals, en els següents termes:

TRIBUTS COBRATS PER PADRÓ:

 1. TAXES I ARBITRIS MUNICIPALS (escombraries)
  Del 5 febrer al 28 de juny
  Rebuts domiciliats: del 6 al 10 de maig
 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
  De l’1 de març al 28 de juny
  Rebuts domiciliats: del 2 al 5 d’abril
 3. TAXES SERVEIS CEMENTIRI
  De l’1 de març al 28 de juny
  Rebuts domiciliats: del 2 al 5 d’abril
 4. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), de naturalesa urbana no domiciliats
  Del 6 de maig al 31 d’octubre

  IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI), de naturalesa urbana domiciliats:
  Amb fraccionament:
  • 60% del dia 5 al 9 d’agost
  • 40% del dia 1 al 4 d’octubre
 5. IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA
  Del 6 de maig al 27 de setembre
  Rebuts domiciliats: del 3 al 7 de juny
 6. TAXA PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA (MERCATS)
  Del 10 de juny al 27 de setembre
  Rebuts domiciliats: del 15 al 19 de juliol
 7. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE) i TAXES i ARBITRIS DE LOCALS COMERCIALS i
  INDUSTRIALS
  Del 8 de juliol al 31 d’octubre
  Rebuts domiciliats: del 19 al 23 d’agost

LLOCS DE PAGAMENT:

 • A les entitats bancàries col·laboradores en la gestió recaptatòria de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.
 • Per internet https://tramits.castello.cat, a través de la carpeta ciutadana amb certificat digital o sense (en aquest cas cal tenir les dades tributàries dels rebuts).
 • A les Oficines Municipals d’Atenció al Ciutadà (OMAC) mitjançant targeta bancaria o xec que ha de ser nominatiu, creuat i conformat o certificat per l’entitat emissora, i ubicades al primer pis de l’Ajuntament, plaça Joc de la Pilota, 1 de Castelló d’Empúries i a la planta baixa del Centre Cívic d’Empuriabrava, avinguda Pompeu Fabra, ambdues en horaris de dies feiners de 8 h a 14 h.
 • El període de pagament dels rebuts domiciliats en concepte impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, serà amb fraccionament amb les següents condicions:
  − El 60% de la quota anual serà carregada en compte entre el dia 5 i el dia 9 del mes d’agost i el 40% de la quota serà carregada en compte entre el dia 1 i el dia 4 del mes d’octubre.
  − Es considerarà que queda sense efecte el fraccionament, si finalitzat el termini de pagament voluntari, la fracció corresponent al 60% de la quota resta impagada i, en aquest cas, es passarien a la via executiva les dues fraccions del rebut.
  − Els rebuts corresponents al 40% de la quota impagats per causes alienes a aquesta administració local, seran exigibles amb el recàrrec corresponent.
  − El rebuts domiciliats per la resta de conceptes seran lliurats a les entitats financeres de dipòsit dins del termini d’ingrés.
 • Transcorregut el termini d’ingrés en via voluntària, els deutes seran exigits amb els recàrrecs del període executiu determinats a l’article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, modificada parcialment per la Llei 34/2015 de 21 de setembre:
  − El recàrrec executiu del 5% a aplicar quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari abans de la notificació de la providència de constrenyiment.
  − El recàrrec de constrenyiment reduït del 10% quan es satisfaci la totalitat del deute no ingressat en període voluntari i el propi recàrrec, abans de la finalització dels terminis determinats a l’article 62.5 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, modificada parcialment per la Llei 34/2015 de 21 de setembre.
  − El recàrrec de constrenyiment ordinari del 20% quan no sigui d’aplicació ni el recàrrec executiu ni el recàrrec de constrenyiment reduït.
  − Els interessos de demora es meriten des de l’inici del període executiu, però només s’exigiran quan sigui d’aplicació el recàrrec de constrenyiment ordinari.