El document ha estat elaborat amb la participació de tots els grups polítics mitjançant una comissió tècnico-política, la qual es va reunir en diferents ocasions per a l’elaboració de la proposta ajustada a les necessitats municipals.

El Ple Extraordinari de dijous aprovarà inicialment el Reglament Orgànic Municipal (ROM) que haurà de regular d’ara en endavant el règim organitzatiu de l’Ajuntament, el funcionament dels òrgans municipals i els procediments d’informació i de participació

En concret té per objectiu:

  1. regular el règim organitzatiu de l’Ajuntament
  2. regular el funcionament dels òrgans municipals
  3. definir l’estatut dels membres de la Corporació
  4. definir els drets d’informació i participació dels veïns i entitats del municipi

Es regulen aspectes fonamentals de la participació ciutadana a l’Ajuntament, com s’estructura el dret a la informació, el dret a fer propostes, el dret d’iniciativa ciutadana, les consultes populars i la creació de la figura del defensor dels veïns.

El Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries complementa el que disposa la legislació de Règim Local d’aplicació, en relació a l’organització institucional, l’estatut dels membres de la Corporació, les relacions entre els diferents òrgans i grups polítics, els òrgans complementaris de l’Ajuntament i la participació ciutadana.

Està format per un preàmbul, un títol preliminar sobre la fonamentació jurídica i objecte del Reglament, el títol primer sobre organització institucional de l’Ajuntament, que conté 4 capítols, el títol segon sobre estatut dels membres de la corporació, amb 4 capítols, el títol tercer referent a la participació ciutadana amb 7 capítols, una disposició derogatòria i una disposició final.

Un cop aprovat s’obrirà un període d’exposició pública de 30 dies hàbils en que es podran formular les reclamacions i suggeriments que s’estimin pertinents.

L’Alcalde de Castelló d’Empúries, Sr Salvi Güell, expressa “la importància d’aquesta nova eina de la qual no en disposàvem i que servirà per regular el règim organitzatiu i de funcionament de l’Ajuntament i sobretot posem l’accent en la participació ciutadana a l’Ajuntament.”