Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament posa ordre a la numeració dels carrers

Des de l’àrea de Gestió Territorial s’ha portat a terme l’ordenació de la numeració dels carrers i dels números de policia de tot el municipi. Aquesta feina s’ha desenvolupat per la necessitat que tenia la nostra administració alhora d’arranjar el desfasament que hi ha entre les diferents bases de dades que es treballen habitualment, tant la del cadastre, com la de l’Institut Nacional d’Estadística i la tributària.

Aquesta ordenació va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament a data de 25 de febrer de 2021, publicada al Bolletí Oficial de l’Estat a data 4 de gener de 2022 i en exposició pública des del 5 de gener fins al 3 de febrer, sense que s’hagi interposat cap al·legació.

Aquests canvis s’han introduït a la base de dades de l’INE, i s’estan realitzant d’una manera continua a la del Cadastre.  A més, s’ha fet entrega de la documentació gràfica d’aquesta feina a les diferents empreses subministradores del municipi.

Aquesta feina d’ordenació del carrerer i dels números de policia ha comportat la creació d’una base de dades actualitzada i única on poder consultar quin número de policia correspon a cada parcel·la i el nom correcte del carrer.

Per poder consultar aquesta informació es disposa de diferents canals :

  • A la pàgina web
  • Al SITMUN de la Diputació de Girona seleccionant “Adreces Via” en el seu servidor de mapes

Des del Departament d’Urbanisme es recomana a les persones que hagin de fer el canvi de numeració al seu domicili que adquireixin números metàl·lics de color negre o color alumini.