Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Les obres que tinguin per objecte la rehabilitació integral de façana, instal·lació de bastides, instal·lació de tendals amb estructura fixa en habitatges, instal·lació d’elements comuns en edificis, obertura i reposició de rases, es vinculin a una activitat que no sigui sotmesa a règim de comunicació, afectin via pública, afectin domini públic maritimoterrestre o sòl no urbanitzable s’hauran de tramitar per procediment de Llicència d’obres menors.

  • Com sol·licitar una llicència d’obra menor?

Telemàticament: mitjançant una instància genèrica i adjuntant: 1. Pressupost, 2. Croquis i plànol de situació, 3. Autorització per actuar com a representant, si s’escau (la trobareu aquí). Un cop presentada, des de l’oficina de registre us enviaran una carta de pagament amb l’import de les taxes corresponents a satisfer.

Presencialment: a les oficines municipals, presentant: 1. Pressupost, 2. Croquis i plànol de situació, 3. Autorització per actuar com a representant, si s’escau (la trobareu aquí). Podreu efectuar el pagament allà mateix o us podran expedir una carta de pagament.

ATENCIÓ: La llicència no es concedirà sense haver efectuat el corresponent pagament.

  • Quan es poden començar les obres?

Un cop atorgada la llicència.

  • Quin és el termini per acabar les obres?

El termini per executar les obres menors serà de 1 any des de la notificació de la corresponent llicència. El termini per iniciar les obres serà de 6 mesos des de la notifiació de la llicència.

  • En quin horari es pot treballar?

Els treballs a la via pública, espais privats i obres se subjectaran a les prescripcions determinades per l’article 6 del capítol desè de l’Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública, publicada definitivament al BOP de data 28 d’agost de 2013: