Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Per les actuacions que consisteixin en implantacions d’obres o d’ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents quan afectin:

  1. Fonaments o elements estructurals
  2. Volums o superfícies construïdes
  3. Ús urbanístic
  4. Densitat existent
  5. Variació del nombre o límits dels habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.
  6. Elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

Així com aquelles que requereixen projecte tècnic d’obres (inclou instal·lació de piscines i d’ascensors).

  • Com sol·licitar una llicència d’obra major?

Telemàticament: mitjançant una instància genèrica i adjuntant la documentació signada per un tècnic competent, així com l’ autorització per actuar com a representant, si s’escau (la trobareu aquí). Un cop presentada, des de l’oficina de registre us enviaran una carta de pagament amb l’import de les taxes corresponents a satisfer.

Presencialment: a les oficines municipals, presentant la documentació signada per un tècnic competent, així com l’ autorització per actuar com a representant, si s’escau (la trobareu aquí). Podreu efectuar el pagament allà mateix o us podran expedir una carta de pagament.

ATENCIÓ: La llicència no es concedirà sense haver efectuat el corresponent pagament.

  • Quan es poden començar les obres?

Un cop atorgada la llicència.

  • Quin és el termini per acabar les obres?

El termini per executar les obres majors serà d’ 1 any per començar i 3 per acabar, des de la notificació de la corresponent llicència.

  • En quin horari es pot treballar?

Els treballs a la via pública, espais privats i obres se subjectaran a les prescripcions determinades per l’article 6 del capítol desè de l’Ordenança de convivència ciutadana, protecció del medi i ús de la via pública, publicada definitivament al BOP de data 28 d’agost de 2013: