Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Modificació de les ordenances fiscals, taxes i preus públics per a l’exercici 2022

L’Ajuntament manté la pressió fiscal congelada des de 2014

Un any més l’Ajuntament de Castelló d’Empúries presenta la modificació de les ordenances fiscals amb els objectius principals de no augmentar la pressió fiscal als habitants del municipi, continuar mantenint la possibilitat de sol·licitar fraccionaments i ajornaments, sense interessos de demora, i mantenir els beneficis fiscals vigents afavorint els col·lectius més perjudicats per la crisi econòmica. Així mateix, s’estableix una nova taxa i un nou preu públic i es realitzen alguns ajustaments de caràcter tècnic i de redactat en ordenances vigents.

Destaquem set propostes de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022:

PRIMER- IBI: Pel que fa a les bonificacions potestatives, es continua mantenint el 95%  en la quota íntegra de l’impost a les persones físiques o jurídiques propietàries d’un habitatge del mercat lliure i desocupat que el posin a disposició o el cedeixin a la Borsa d’habitatge de Lloguer Social, (Consell Comarcal). Ara també hi haurà la possibilitat de cedir-lo a la Borsa d’habitatge de Lloguer Assequible Municipal, de nova creació.

SEGON- Es proposa la incorporació d’un recàrrec sobre l’Impost sobre Béns Immobles dels immobles d’ús residencial que es troben desocupats amb caràcter permanent, d’import el 50% de la quota líquida de l’impost mitjançant Ordenança Fiscal. La finalitat de l’aplicació del recàrrec és garantir el compliment de la funció social de la propietat facilitant l’accés a l’habitatge als ciutadans.

El recàrrec serà d’aplicació als habitatges que restin desocupats dins el terme municipal de Castelló d’Empúries i s’aplicarà a les persones titulars de cinc immobles o més d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent , per un període de dos anys.

TERCER- Modificació de tarifes, atès que l’Ajuntament de Castelló d’Empúries està en procés de licitació del servei de recollida i custòdia d’animals de companyia que han estat trobats perduts o s’han abandonat al terme de Castelló d’Empúries, segons consta a l’informe de l’àrea.

QUART- Pel que fa a les taxes per exàmens, només es cobrarà  taxa , pels processos selectius que generin places en propietat, a excepció de convocatòries de promoció interna.

CINQUÈ- S’ estableix el preu públic per a l’assistència a activitats artístiques i culturals quan s’acordi que siguin de pagament.

SISÈ- Atès que s’implanta un nou servei al municipi, s’introdueix un nou preu públic per als Horts Comunitaris.

SETÈ- Es proposen també diversos ajustaments tècnics, en diverses taxes i preus públics.

Aquestes són les principals mesures que creiem oportú aplicar des del Govern Municipal per a l’exercici 2022 de les modificacions de les ordenances fiscals que es porten a aprovació, al Plenari Municipal en la propera sessió a celebrar el proper dijous 28 d’octubre a les 20h.