Dijous 18 de juliol, a les nou del vespre a la sala de sessions de la Casa Consistorial, es celebrarà una sessió extraordinària del ple de la Corporació amb el següent ordre del dia:

ORDRE  DEL  DIA

 1. Establiment de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple.
 2. Creació i composició de les comissions informatives permanents.
 3. Composició de la comissió especial de comptes.
 4. Creació i composició de la Junta de Portaveus
 5. Nomenaments de representants de la corporació en òrgans col·legiats que són de la competència del Ple.
 6. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.
 7. Establiment del règim de dedicacions, retribucions, assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, i assignació de la dotació econòmica als grups polítics municipals.
 8. Donar compte de la constitució dels grups polítics municipals.
 9. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de tinents d’alcalde.
 10. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments de membres de la Junta de Govern Local i delegacions d’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
 11. Donar compte de les delegacions de l’Alcaldia als regidors.

Convocatòria oficial: