Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple extraordinari de la Corporació

El proper 10 de març, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió extraordinària del ple de la Corporació a la Sala Gòtica de l’Ajuntament, amb el següent ordre del dia:

 1. Prendre coneixement de la voluntat d’abandonar el grup polític municipal per part del regidor
  Jordi Garcia Valero.
 2. Donar compte de la tramesa, del 4t Trimestre, morositat, estabilitat pressupostària i
  financera i període mig de pagament.
 3. Adjudicació si s’escau, cessió d’ús horts comunitaris.
 4. Aprovació provisional si s’escau, modificació de l’Ordenança reguladora de l’Impost sobre
  l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
 5. Aprovació si s’escau, inici expedient revisió d’ofici conveni col·lectiu personal laboral i acord
  condicions de treball de personal funcionari.
 6. Aprovació si s’escau, proposta de verificació del segon text refós de l’aprovació provisional
  de la modificació puntual del POUM núm. 5 en l’àmbit de Castello Nou.
 7. Aprovació si s’escau, proposta de rectificació i segona verificació del text refós de la
  modificació puntual núm. 7 del POUM, Plaça de les Palmeres pel canvi de sistema
  d’aparcament per equipament cultural-social-religiós-esportiu.
 8. Interpretació de l’exigibilitat de la clàusula contractual entre Cenet06 SA i l’Ajuntament de
  Castelló d’Empúries, relativa a l’obligació de construir una nau com a instal·lacions afectades
  al servei de recollida d’escombraries una vegada finalitzat el termini de la contracta.
 9. Aprovació si s’escau, moció per a la commemoració del dia internacional de les dones.

Convocatòria oficial