Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple Extraordinari de la Corporació, sessió 02/24

Demà , dimecres 13 de març, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió extraordinària núm. 02/24, del ple de la Corporació. El Ple tindrà lloc a la Sala Gòtica de l’Ajuntament, amb el següent ordre del dia:

PRIMER.- CONVOCAR sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, que es celebrarà a la sala de sessions de la Casa Consistorial el dia 13 de MARÇ de 2024, a les vuit del vespre, en primera convocatòria, i en cas de no
existir el quòrum necessari, en segona convocatòria dos dies després a la mateixa hora, a fi de resoldre els assumptes relacionats a l’Ordre del dia.

SEGON. Que es dugui a terme els tràmits legals oportuns per a la convocatòria i notificació dels membres de la Corporació.

TERCER. Fixar el següent ORDRE DEL DIA:

  1. Proposta d’acord de creació d’una comissió informativa de denominació “Comissió Municipal per al Tractament de l’Emergència per la Sequera”
  2. Proposta d’acord de creació d’una Taula General de Crisi per la Sequera”

    QUART. La present convocatòria i ordre del dia es notificarà a tots els membres de la Corporació i s’inserirà en el tauler d’edictes de la Corporació.