Dijous 28 de novembre, a les vuit del vespre a la sala de sessions de la Casa Consistorial, es celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació amb el següent ordre del dia:

 1. Presa possessió càrrec de regidor
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des del núm. 869 del dia 10 d’octubre fins a la número 946 del dia 19 de novembre de 2019
 3. Donar compte de la tramesa al MINHAP, PMP i morositat tercer trimestre 2019
 4. Donar compte de la tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, corresponent al cost efectiu dels serveis de l’exercici 2018
 5. Aprovació si s’escau, nomenament regidor a diferents òrgans col·legiats
 6. Aprovació si s’escau, revisió de preus exercici 2019, a la societat CENET 06 SA
 7. Aprovació inicial si s’escau, projecte de promoció i dinamització dels sectors i espais industrials de l’Alt Empordà, i aprovació si s’escau conveni de cooperació
 8. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració específica per al patrocini de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent
 9. Aprovació si s’escau, acords amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, en relació al Programa Treball i Formació del SOC
 10. Aprovació si s’escau, reconeixement de compatibilitat personal de la corporació
 11. Aprovació si s’escau, moció que presenta el grup municipal Cs, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia
 12. Aprovació si s’escau, moció que presenta el grup municipal Cs, per a la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viudetat
 13. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 14. Precs i preguntes

Convocatòria oficial