Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pressupost General 2024 de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries

El ple de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha aprovat inicialment el Pressupost General, les seves Bases d’Execució, i la plantilla de personal per a l’exercici econòmic 2024, aquest passat dimarts 21 de novembre en una sessió de ple extraordinària per tractar aquesta qüestió.

El pressupost que s’ha presentat és un pressupost equilibrat, que dona resposta al normal funcionament dels diversos serveis i equipaments del municipi i presenta un ambiciós projecte d’inversions, que juntament amb les que encara s’estan desenvolupant en el marc del pressupost 2023, contribuiran a un major benestar de la nostra ciutadania.

Val a dir que el 2024, l’ Ajuntament gestionarà inversions per un import superior als nou milions d’euros, comptant amb les que encara s’estan executant de l’exercici 2023 i les que també està previst s’incorporin a posteriori, una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2023.

El Pressupost General està anivellat i donant compliment a la normativa vigent, essent el següent:

· El Pressupost Municipal de l’ Ajuntament: 29.360.257,46 €.

· El pressupost dels ens autònoms dependents és :

         1.- Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries: 288.025,73 €

            2.- Escola infantil Municipal “Passeig de les Oques”: 896.718,19 €

3.- Escola Municipal de Música “Antoni Agramont”: 189.436,65 €

L’estat de previsions de despeses i d’ ingressos de la societat municipal dependent, Castelló d’Empúries 2000, SA, es de 3.344.048,84 €.

S’albira un augment d’ingressos, a l’ haver augmentat lleugerament la càrrega fiscal i es compta també amb un increment de l’ aportació en els ingressos de l’estat, principalment.

Destaquem que es mantenen les subvencions que es donen a les entitats d’àmbit municipal, per a les seves activitats associatives de caràcter cultural, social, esportiu i comercials.

També voldríem destacar, que l’any 2024, serà ja el setè any que donem subvencions per a l’adquisició dels llibres de text i també les relatives a la instal·lació de plaques solars, per pintar les façanes dels habitatges, per aplicar mesures d’estalvi energètiques en establiments comercials i negocis, etc.

El Pressupost General global a nivell d’import agregat, abans de les oportunes compensacions és el més elevat de la història del nostre municipi: 31.037.983,99€.

1.- PRESSUPOST MUNICIPAL:

El pressupost de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’any 2024 puja a 29.360.257,46 €, la qual cosa significa una variació en augment del 11,84% respecte a l’any anterior.

Les modificacions detallades per els diferents capítols pressupostaris, de l’exercici 2024 respecte de l’ exercici 2023, són les que consten en l’Estat de Modificacions del Pressupost, entre les quals cal destacar les següents:

a) Estat de Despeses:

En quant al Capítol I, Despeses de Personal, s’ha incrementat en un 7,83 % del 2024 respecte del 2023. La principal raó ve donada per, una banda, l’ actualització de les retribucions per a fer front a la puja del 2,00%, en base a l’acord del govern de l’Estat amb els Sindicats pel període 2022-2024.

Es continua aplicant gradualment la  valoració de la RLT (Relació de llocs de treball), aprovada a finals de 2022.

Es proposen diverses modificacions en la relació dels llocs de treball, amb la creació de noves places o requalificacions, en base als informes corresponents.

Respecte del Capítol II, Compra de Béns corrents i serveis, l’import és de 9.987.176,58 €, la qual cosa representa un augment del 12,02%.

Els crèdits per despeses obligatòries i necessàries pel funcionament operatiu de serveis i activitats municipals, gaudeixen d’un reforç que s’haurà de veure reflectit en la gestió diària dels mateixos.

El Capítol III, Despeses Financeres, té un increment del 91,02 %, en relació l’exercici actual, essent el seu import de 362.267,54 €, per l’increment dels tipus d’interès.

El Capítol IV, Transferències Corrents

També destaquem les aportacions que el pressupost municipal realitza als tres organismes autònoms municipals i la societat mercantil municipal per a la prestació dels diferents serveis i activitats.

A més, no hem d’oblidar les subvencions que es donen a entitats per a les seves activitats de caràcter cultural, social, esportiu, mediambiental i comercial, com així mateix per a l’adquisició de llibres de text, com ja hem fet esment.

Capítol V, Fons de contingència, cal esmentar que de les previsions de recursos ordinaris corrents, s’ha obtingut un marge previsible d’estalvi, que s’anirà utilitzant a mesura que es confirmin les previsions d’ingressos en la liquidació de la PMTE de l’exercici 2022, per import de 262.339,83 €.

Capítol VI, Inversions, es produeix un important increment, passem de 2.135.690,64 € l’ any 2023 a 3.117.253,58 €, la qual cosa suposa un augment del 45,96 %.

S’ha de destacar però, que el programa d’inversions per l’exercici 2023, quines previsions definitives són de 9.933.020,76 €, no s’han executat en la seva totalitat i que un cop incorporades al nou pressupost, juntament amb les contemplades inicialment al pressupost 2024, tindrem un volum d’inversions previst molt important.

Comparativa pressupost despeses:

El Pla d’Inversions de l’exercici 2024 és el que es detalla a continuació:

0817160900Adquisició Jocs Infantils55.000,00
0815160917Obres urbanització solar cessió Ensenyament353.873,93
0815161900Inversions Obres Generals100.000,00
08153261901Reasfaltat i pavimentació de carrers190.000,00
08153161929Arranjament del Pont del Canal de Falconera55.000,00
0213261932Implantació esquenes d’ase al municipi150.000,00
08153161933Ponts peatonals Empuriabrava35.000,00
1893362208Tancaments, pluvials…Escola Ruiz Amado30.000,00
0833362213Sala municipal800.000,00
0823162219Centre de dia i Omac369.494,02
1892062501Adquisició de taules5.000,00
1892062506Mobiliari6.000,00
0917062608Nous Serveis a les platges10.000,00
2292462616Participació Ciutadana250.000,00
2049162617Digitalització Amarradors – GIS48.000,00
2049162618Programa Gestió Tributaria i Recaptació258.385,63
0213262619Sistema digital de sancions40.000,00
2916562712Enllumenat rotonda Castelló 65.000,00
2992062714Climatització Ajuntament100.000,00
0733662900Senyalització patrimonial3.000,00
1893363203Pintura Edificis Públics40.000,00
0213263204Obres edifici centre serveis Puigmal100.000,00
03 08162169000Minideixalleries Arranjament/conservació ponts trànsit rodat.3.500,00 50.000,00
TOTAL3.117.253,58

En quan al Capítol IX, Passius Financers, incrementa en un 5,00%. Es passa de 1.764.468,01 € de 2023 a 1.852.680,81€ al 2024.

b) Estat d’ingressos

S’ha adoptat en els capítols I, II i III, el criteri de drets reconeguts i a la resta de capítols, el criteri de caixa en les previsions.

Els augments en els ingressos tributaris es deuen principalment a les mesures previstes en la modificació de les OOFF 2024.

El Capítol I, Impostos Directes, experimenta un increment de 1,40%, passant de 12.923.057,64 €, previstos al 2023, a 13.103.993,86 €, previstos pel 2024.

Respecte del Capítol II, Impostos Indirectes, s’incrementa passant de 434.181,84 €  previstos al 2023, a 535.097,22 €, previstos pel 2024. Això suposa un increment de 23,24%.

La pressió fiscal per l’exercici 2024, ha experimentat variacions doncs s’ha tingut en compte l’ especial conjuntura desfavorable ja comentada anteriorment.

Respecte del Capítol III, Taxes i altres Ingressos, es produeix una previsió a l’alça de 15,12%, passant de 5.938.611,93 € a 6.836.440,84 €.

En quan al Capítol IV, de Transferències Corrents, les seves previsions augmenten respecte de 2023, concretament el 16,73%, passant de 4.076.354,29 € a 4.758.274,88 €.

La principal causa d’aquest augment es deu bàsicament a la previsió favorable de la liquidació de la PMTE 2022, avaluada d’acord amb les dades del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

L’ import del Capítol V, Ingressos Patrimonials, suposa al 2024 un augment del 35,67%, passant el 2023 de 743.881,11 € a 1.009.197,08 € al 2024.

El Capítol VII, Transferències de capital, es preveu inicialment un import de 128.770,18 € per l’exercici 2024.

El Capítol IX, Passius financers, augmenta en un 69,39 %, passant de 1.764.255,25€ a 2.988.483,40€ que serviran per finançar inversions.

c) Estalvi pressupostari:

Aquest exercici 2024 està previst un estalvi corrent pressupostari total, produït per la diferència entre ingressos ordinaris i despeses ordinàries, quantificat en 2.115.020,64€, estalvi que es destina a l’amortització de passius financers per import de 1.852.680,81 € i a la dotació d’un fons de contingència de 262.339,83 €.

d) Endeutament:

L’endeutament a llarg termini a final de 2024, està previst en el 54,85%, en base als recursos ordinaris de la liquidació de l’exercici 2022.

2.- Pressupostos dels ens autònoms i de l’ empresa municipal:

S’incrementen les aportacions als diferents ens autònoms i la societat municipal.

El pressupost de l’ Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries puja a 288.025,73€, amb un increment d’ un 1,79% respecte a l’exercici anterior.

El pressupost de l’ Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries “Antoni Agramont” puja a 189.436,65 €, un 2,37% més que l’exercici anterior.

El Pressupost de l’Escola Infantil Municipal “Passeig de les Oques” incrementa a 896.718,19 €, un 3,04% més que l’exercici anterior.

Finalment, la previsió de despeses i d’ ingressos de la Societat Municipal “Castelló d’Empúries 2000, SA” puja a 3.344.048,84 €, amb una disminució del 3,01% respecte a l’exercici 2023.

Conclusió

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries presenta un pressupost realista i ambiciós alhora, que dona resposta a les necessitats de la ciutadania i mantenint i millorant serveis i infraestructures.

S’han pogut encabir les previsions de despesa ordinària i de transferències corrents que estaven previstes.

Són uns pressupostos que continuen posant l’accent social, dotant suficientment partides que contribueixen a la cohesió social i desenvolupant accions ambicioses des de diferents àmbits (social, urbanístic, d’habitatge…). Així com també es preveu realitzar estudis en relació al transport i la mobilitat per aconseguir que aquesta sigui més activa, sostenible i segura.

La proposta de l’equip de govern ha estat aprovada inicialment amb la votació positiva de tots els membres del govern i l’abstenció del grup de SOM, després de diverses negociacions i intercanvis d’opinions. La resta de membres de la corporació hi han votat en contra.