Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Els compromisos de qualitat assumits

L’ajuntament gestiona els serveis d’immigració especificant, els documents i les informacions, que la persona sol·licitant necessita per iniciar el procés de qualsevol dels quatre informes detallats a continuació:

 • INFO01. Informe d’estrangeria d’adequació de l’habitatge. Informe preceptiu que serveix per acreditar l’adequació de l’habitatge en el procés d’obtenció d’una autorització de residència per reagrupació familiar.
 • INFO02. Informe d’estrangeria d’arrelament social Informe preceptiu per acreditar la integració social en el procés d’obtenció d’una autorització de residència temporal per arrelament social.
 • INFO03. Informe d’estrangeria d’integració social (renovació de residència temporal) Informe facultatiu per acreditar l’esforç d’integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altres i treball per compte propi).
 • INFO04. Informe d’adequació de l’habitatge per a la renovació de les autoritzacions de residència en virtut del  reagrupament familiar. Informe preceptiu per acreditar l’adequació de l’habitatge en el procés de renovació d’una autorització de residència per reagrupació familiar, en aquells casos en què el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

 • Informació, orientació i assessorament professional sobre recursos dels sistema públic de protecció
 • Estudi, diagnòstic social i establiment del pla de treball amb les persones ateses
 • Derivació a serveis socials especialitzats o altres recursos si s’escau.
 • Tramitació de sol·licituds de serveis i prestacions pròpies del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,  l’Ajuntament de Castelló d’Empúries o altres institucions.
 • Servei d’ajuda a domicili
 • TAD: servei de teleassistència
 • Atenció i orientació psicològica a les famílies.

Els compromisos de qualitat assumits

 • Garantir i facilitar al conjunt de la ciutadania l’accés a optar a prestacions i serveis públics.
 • Promoure la prevenció i eliminació de les causes de la marginació.
 • Aconseguir la integració de tota la ciutadania en la societat, afavorint la solidaritat i la col·laboració ciutadana.
 • Informació sobre la forma de participació dels usuaris.