Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La legislació en la matèria, ja sigui de caràcter bàsic, ja sigui de caràcter sectorial, atorga als Ajuntaments responsabilitats en la recollida i la gestió dels residus domiciliaris, i tanmateix estableix una certa discrecionalitat en allò que fa als residus de procedència comercial.

Amb l’objectiu de donar el servei amb plenes garanties, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries té establerts els següents models de recollida:

.- Recollida en contenidor de carrer, a vegades en contenidor aïllat de fracció resta i altres en àrea d’aportació (fraccions resta, paper/cartró, envasos i vidre). Al municipi hi ha uns 250 contenidors de fracció resta, dels quals una vuitantena es troben estructurant àrees d’aportació amb altres fraccions. Val a dir que de manera progressiva, aquestes àrees d’aportació s’han anat apantallant amb fusta tractada i senyalitzant amb cartells informatius.

.- Recollida porta a porta (PaP), de la qual se’n beneficien bona part dels comerços i grans productors (GP) del municipi. Per a aquests hi ha definides fins a tres rutes: comerços i GP de Castelló (FORM, paper/cartró, envasos, vidre i fracció resta), comerços i GP d’Empuriabrava (FORM, envasos, vidre i fracció resta), i comerços i GP d’Empuriabrava (paper/cartró).

.- Recollida de restes de poda i jardineria, que es fa en àrees d’aportació específiques i degudament senyalitzades (qualsevol altre punt d’abocament és no autoritzat). Aquestes àrees d’aportació, de les quals n’hi ha un total de 63,  es buiden de manera periòdica i les restes es porten a tractar a una planta especialitzada. Per volums superiors a 8 m3, es pot sol·licitar recollida domiciliària al telèfon 609 33 78 82 (els residus s’han de lliurar aplegats i a peu de carrer).

.- Recollida de mobles i trastos vells, que es pot sol·licitar trucant al telèfon 972 15 89 02. Els residus s’han de lliurar en hora concertada i a peu de carrer del domicili que es tracti.

.- Recollida de residus en deixalleria, on s’hi poden portar tots aquells residus que es produeixen a les llars i no són objecte de recollida en les àrees d’aportació. També s’hi poden portar els residus comercials dels establiments del municipi.

A Castelló d’Empúries hi ha dues deixalleries, una a la Vila de Castelló i l’altra a l’urbanització d’Empuriabrava:

Recordeu a més que gaudireu d’una bonificació del 20% en la taxa d’escombraries si justifiqueu un mínim de 12 entrades fetes l’any anterior.

Tots els aspectes relacionats amb la gestió dels residus es troben regulats a nivell municipal per l’Ordenança reguladora de la gestió dels residus (BOP núm. 245, de 28-12-2006).

En aquest document normatiu s’hi estableixen de manera específica les condicions en les quals l’Ajuntament ha de prestar el servei de recollida de residus municipals i altres residus la gestió dels quals correspongui als ens locals, així com també de quina forma l’usuari ha d’utilitzar aquest servei.

A banda, l’ordenança determina els oportuns protocols pel lliurament dels residus per part de la ciutadania i usuaris en general atenent els diferents sistemes, així com estableix les mesures necessàries per corregir les conductes inadequades i promoure la conscienciació de la població al respecte.