Skip to content Skip to main navigation Skip to footer
BASES GENERALS DE LA BECA JERONI PUJADES DE RECERCA HISTÒRICA DE L’AJUNTAMENT DE CASTELLÓ D’EMPÚRIES   


1.- OBJECTE.

La Beca Jeroni Pujades es crea amb l’objectiu de fomentar i recuperar la història del comtat d’Empúries mitjançant la investigació i la recerca, així com d’estimular l’estudi i el coneixement de la història de la vila de Castelló d’Empúries.


2.- DESTINATARIS.

Poden optar-hi els estudiants de segon cicle universitari, doctorat i investigadors que, de forma individual o col·lectiva, presentin una proposta de recerca d’acord amb les bases generals d’aquesta convocatòria. Com a requisits d’admissió es podran demanar els justificants que corresponguin.

3.- DOTACIÓ ECONÒMICA.

La beca es dota amb una quantitat de 3.005,06 € que es faran efectius en dos lliuraments de 1.502,53 € cadascun. El primer en el moment de la concessió de la beca i el segon amb el lliurament del treball finalitzat i després que l’òrgan seleccionador n’hagi dictaminat la seva qualitat. Es preveu la possibilitat d’atorgar alguna beca més, en el supòsit de que s’aconseguís l’esponsorització  i/o el mecenatge de la mateixa.


4.- CONVOCATÒRIA I DOCUMENTACIÓ.

La convocatòria de la beca tindrà caràcter bianual. Una vegada publicada la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la Corporació, els aspirants tenen un termini de sis mesos naturals, comptats a partir del dia següent al de la publicació de la convocatòria a l’esmentat butlletí per presentar les sol·licituds. Les sol·licituds es presentaran, amb tota la documentació exigida, al Registre General de la Corporació (Plaça Joc de la Pilota, 1, 17486 Castelló d’Empúries), o bé es podran trametre per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

– Documentació que cal presentar:

a) Un sobre tancat a l’exterior del qual ha de constar el nom de la beca i el títol del projecte d’investigació i, a l’interior, la identificació personal (currículum); si és un equip, identificació de cada membre, amb la indicació del nom d’un responsable o representant del grup.

b) Projecte de recerca amb definició de la temàtica, els objectius, les fonts d’informació, la metodologia a seguir i el calendari de treball (execució del projecte) amb concreció de les diverses fases.

5.- ÒRGAN DE SELECCIÓ.

L’òrgan estarà compost per 6 membres:

President: Alcalde de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Vocal 1er: Regidor/a de l’Àrea de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Vocal 2on: un representant de la Universitat de Girona.

Vocal 3er: un tècnic especialista.

Vocal 4rt: un tècnic especialista.

Secretari: el de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

(Els tècnics especialistes seran designats conjuntament per la Universitat de Girona i per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries).


6.- SELECCIÓ-RESOLUCIÓ.

L’òrgan seleccionador analitzarà i avaluarà tots els projectes i seleccionarà aquell que, segons el seu criteri, sigui mereixedor de la beca. El jurat es reserva el dret de declarar deserta la beca. Quan s’hagi escollit un projecte guanyador, l’òrgan de selecció proposarà a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament la seva aprovació definitiva. El veredicte de la Junta de Govern Local serà inapel·lable.

Una vegada hagi estat concedida o declarada deserta la beca els projectes que no hagin estat seleccionats es podran passar a recollir pels autors en alguna dependència municipal, acordat per resolució d’alcaldia, de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries dins el termini de dos mesos, comptats a partir de la data d’adjudicació de la beca. Si en aquest termini no s’han retirat els projectes l’Ajuntament en procedirà a la destrucció.


7.- SEGUIMENT DEL TREBALL.

Cada dos mesos a partir de l’adjudicació de la beca el President de l’òrgan seleccionador podrà convocar el beneficiari/s per tal que presenti/n una memòria de l’estat del treball o investigació, amb l’objectiu de valorar el seu desenvolupament.


8.- LLIURAMENT DEL TREBALL.

El termini de lliurament del treball no podrà ser posterior a un any després de la concessió de la beca. S’ha d’ajustar l’àmbit del projecte al temps que és té per dur a terme la investigació. Ateses les directrius del treball i l’àmbit d’investigació, l’òrgan seleccionador en el moment d’emetre un dictamen podrà atorgar un termini més ampli de lliurament. Característiques del treball: entre 200 i 300 fulls DIN A4, a doble espai per una sola cara. Se’n lliuraran dos exemplars en suport imprès i a més el treball es lliurarà en suport informàtic (word per a windows).


9.- EXTINCIÓ DEL DRET DE BECA I ACCEPTACIÓ DE LES BASES.

El dret de beca s’extingirà en els supòsits següents:

a) Si no s’executa el treball en el termini convingut o si els informes de la seva realització no són prou satisfactoris.

b) Si el becari/s incompleix qualsevol de les obligacions assumides.

L’extinció anticipada de la beca implicarà la cancel·lació del pagament pendent. El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació de les bases.


10.- EDICIÓ.

El treball becat serà editat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries en un termini no superior als sis mesos després del seu lliurament. L’acceptació de la beca implicarà la cessió a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries dels drets d’edició per un termini de dos anys. Un cop transcorreguts els dos anys, tots els drets d’edició restaran a lliure disposició de l’autor o autors, encara que si es procedís a la seva edició posterior s’haurà de fer constar “Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica. Ajuntament de Castelló d’Empúries”. L’autor manté el dret de propietat intel·lectual de la seva obra. La persona o persones becades es comprometen a revisar i adequar el treball per a la seva publicació si es creu convenient.

Més informació a l’Àrea de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, al telèfon 972 25 08 59 o bé a historia@castello.cat.