Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries va obtenir l’any 2009 tres noves certificacions (a part de la Bandera Blava que es renova cada any d’ençà que es va aconseguir a finals dels anys noranta) per la platja d’Empuriabrava, fet que identifica aquest espai públic com a platja d’una alta qualitat turística, ambiental i de serveis a l’usuari. Aquestes certificacions i reconeixements són:

La Bandera Blava

El distintiu Bandera Blava reconeix l’adaptació de la platja que el posseix a determinats criteris de legalitat, accessibilitat, sanitat, neteja i seguretat. Aquests criteris són revisats periòdicament, i la platja pot perdre la distinció en cas que no es compleixin les determinacions exigides. Amb aquesta distinció de caràcter internacional i que atorga l’associació ADEAC-FEE es pretén assolir un desenvolupament sostenible pel que fa al turisme i una correcta gestió ambiental del litoral del municipi.

La marca “Q” de Qualitat Turística

Certificació atorgada per l’Instituto para la Calidad Turística Española, i que es fonamenta en la Norma de Qualitat de Platges. Aquest distintiu ha estat atorgat a la platja d’Empuriabrava per complir amb tots i cada un dels punts d’aquesta Norma que fan referència a àmbits diversos com són la seguretat, el salvament i primers auxilis, la informació, la neteja i recollida selectiva dels residus, el manteniment d’instal•lacions i equipaments, els accessos, els serveis higiènics i l’oci.

La certificació ISO 14001

Sistema de gestió ambiental segons normativa internacional, el qual garanteix l’optimització dels recursos i la correcta gestió dels residus, reduint els impactes ambientals així com els riscos associats a situacions imprevistes o accidents. També es contribueix a potenciar la innovació i la productivitat, reduint costos de gestió i possibilitant l’accés a ajuts i línies de finançament.
Per assolir la certificació cal (1) la definició d’una política ambiental, (2) la planificació –identificació d’aspectes ambientals i requisits legals, així com definició d’objectius–, (3) la implantació del sistema, (4) la verificació i (5) la revisió, tot plegat per tal d’assolir una millora objectiva, sistematitzada i continua.

La certificació EMAS (Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambiental)

Distintiu europeu que reconeix la qualitat de les organitzacions, les quals assumeixen el compromís de la millora ambiental contínua i la difusió de les seves polítiques i objectius. Per això cal complir els següents requeriments bàsics:

  • Dur a terme una avaluació que consideri tots els aspectes ambientals lligats a l’activitat de l’organització (procediments, productes, serveis…) així com el compliment de la legislació ambiental que sigui aplicable i l’existència de procediments o bones pràctiques ambientals.
  • En funció dels resultats d’aquesta avaluació, establir un sistema de gestió efectiu enfocat al compliment de la política ambiental definida per la direció de la pròpia organització. Per això, cal definir responsabilitats, objectius, procediments operacionals, necessitats formatives del personal i sistemes eficaços de comunicació. Tot això integrat en el sistema general de gestió de l’organització.
  • Dur a terme una auditoria ambiental que asseguri que el sistema de gestió definit prèviament s’adequa i dóna resposta als requeriments de la política ambiental i als objectius definits per l’organització i que s’estrucutra d’acord amb el Reglament EMAS.
  • Fer una declaració pública del comportament ambiental de l’organització que reflexi el compliment dels seus objectius ambientals i les accions futures que han de permetre continuar amb el procés de millora ambiental contínua.