Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Requereixen tramitar una LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR: Implantacions d’obres o d’ampliació, reforma, rehabilitació o enderrocament total o parcial de les obres existents que afecta:

 1. Fonaments o elements estructurals
 2. Volums o superfícies construïdes
 3. Ús urbanístic
 4. Densitat existent
 5. Variació del nombre o límits dels habitatges, establiments o altres elements susceptibles d’aprofitament privatiu independent.
 6. Elements objecte de protecció dels béns catalogats subjectes a un règim de protecció patrimonial cultural o urbanística.

Així com aquelles que requereixen projecte tècnic d’obres (inclou instal·lació de piscines i d’ascensors).

Requereixen tramitar una LLICÈNCIA D’OBRA MENOR

 • Rehabilitació integral de façana.
 • Instal·lació de grues de construcció i/o muntacàrregues tan si afecten com si no a la via pública (aportant la documentació tècnica pertinent i les corresponents assegurances de responsabilitat civil).
 • Instal·lació de bastides.
 • Instal·lacions de tendals amb estructura fixa en habitatges.
 • Actuacions sobre jardins i solars que incloguin tala d’arbrat, quan estiguin protegits per la normativa urbanística.
 • Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comuns.
 • Instal·lació d’infraestructures comunes de telecomunicacions en l’edifici.
 • Obres necessàries per instal·lacions d’aire condicionats, que afectin a la façana de l’edifici.
 • Obertura i reposició de rases en finques particulars.
 • Construcció de pous.
 • Obres vinculades a l’exercici d’una activitat, que no siguin sotmeses a règim de comunicació

Requereixen presentar una COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRA MENOR:

 • Actuacions parcials de pintura i/o rehabilitació de façanes, sense modificar la seva configuració i respectant els colors fixats en la normativa urbanística municipal.
 • Reparació parcial de cobertes, sense modificar la seva configuració.
 • Actuacions a jardins i solars que no impliquin tala d’arbrat ni moviment de terres. Construccions i instal·lacions de nova planta, i els obres d’ampliació, reforma, modificació, rehabilitació o demolició total o parcial de construccions i instal·lacions que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, no requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
 • El canvi d’ús dels edificis i les instal·lacions, excepte a ús residencial.
 • Construcció o instal·lació de murs i tanques.
 • Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d’actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l’elaboració d’un projecte tècnic d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació.
 • Les instal·lacions de producció d’energia elèctrica mitjançant panells solars fotovoltaics, en els termes que estableix l’article 9 bis del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme.