Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Publicades les bases específiques per a la concessió de subvencions a les associacions de comerciants i empresaris de Castelló d’Empúries per al 2022.

Aprovació inicial núm. 1778 BOPG núm 50 del 14/03/2022
Termini exposició: del 15/03/2022 a l’11/04/2022

La convocatòria s’obrirà properament

Beneficiaris: entitats o associacions de comerciants i empresaris amb comerços associats al municipi, legalment constituïdes i domiciliades en el municipi de Castelló d’Empúries, que estiguin inscrites en el Registre municipal d’entitats ciutadanes i que desenvolupin de manera habitual activitats i accions de dinamització en benefici del teixit empresarial i comercial del municipi i que reuneixin els requisits i característiques d’aquestes bases.

Import de la subvenció: 80% del cost del pressupost total del projecte, programa o activitat fins a un màxim de 20.000€.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Documentació que cal presentar:

1- Instància genèrica per la sol·licitud de la subvenció. Les sol·licituds es formularan en model instància genèrica i s’haurà d’indicar: “Que presenta sol·licitud de subvenció per a associacions de comerciants i empresaris de Castelló d’Empúries per al 2022, i que la demés documentació requerida es registrarà juntament amb aquest escrit”
2- Declaració responsable
3- En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, fotocòpia del NIF de l’entitat sol·licitant.
4- Documentació acreditativa de la capacitat de representació a l’entitat per part del seu representant.
5- Certificat de nomenament de l’òrgan de govern de l’entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual constin relacionades les persones que el conformen actualment, indicant càrrec, nom, cognom i DNI.
6- Fitxa de creditor normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent o no l’hagin aportat abans a l’Ajuntament
7- Pla d’accions de l’entitat per al 2022, amb indicadors per a avaluar al moment de la justificació el grau de compliment i una previsió de despeses anuals.

Bases Específiques reguladores