Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’objecte d’aquesta convocatoria és el procés selectiu per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Local, enquadrades en l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, classe agent de Policia Local, grup de titulació C2, vacant a la plantilla de la corporació i d’acord amb l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per l’any 2019 aprovada per Junta de Govern Local, dotades amb les retribucions que corresponguin d’acord amb la normativa i la legislació vigent.

Publicació en el BOP de data  26/03/19: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/60/20196002154.pdf

Publicació en el DOGC de data 04/04/19: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7847/1736634.pdf

Publicació en el BOE de data 29/04/19: https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6318.pdf

TERMINI: la presentació de les instàncies és del 30 d’abril al 28 de maig de 2019

Publicació llista d’admesos i exclosos provisional (BOP de data 10/07/19): https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/132/201913205300.pdf

Publicació al BOP de data 01/10/19, admesos i exclosos definitiu, designa tribunal i fixació data proves: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/188/201918807532.pdf