Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Publicació de les bases i convocatòria amb el núm. 6238 al BOPG núm. 149 de 5 d’agost de 2019 https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2019/149/201914906238.pdf
El termini per a la presentació d’instàncies és de vint dies naturals, a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de l’anunci de convocatòria en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).
Anunci al DOGC núm. 7939 de 14/08/2019
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7939/1758144.pdf
El período per a presentar les instàncies és del 15 d’agost al 3 de setembre de 2019