Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termini de presentació d’instàncies: del 24/10/2023 al 21/11/2023.

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm. 195 de 09/10/2023

Publicació de l’extracte de convocatòria al DOGC núm. 9023 de 19/10/2023

Publicació de l’extracte de convocatòria al BOE núm. 253 de 23/10/2023

PAGAMENT DELS DRETS D’EXAMEN

El pagament dels drets d’examen establerts per l’ordenança fiscal 18 “Drets d’examen i participació en proves selectives de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries” s’ha d’efectuar mitjançant transferència bancària, indicant nom i cognoms de l’aspirant i codi del procés selectiu (2023-10), per l’import fixat en la citada ordenança, 25 €.

Núm. de c.c. de CAIXABANK: IBAN: ES30 2100 0122 3902 0000 2631

*Restaran exempts d’aquesta taxa, les persones que acreditin alguns dels següents supòsits:

  • Certificat de reconeixement de discapacitat igual o superior al 33%.
  • Estar inscrit com a demandant de feina al SOC, aportant les corresponents renovacions de demanda d’ocupació (DARDO).
  • Tenir la condició de família nombrosa o monoparental de categoria general presentant original i fotocòpia del carnet vigent.
  • Percebre unes retribucions inferior al salari mínim interprofessional.

Publicació de rectificació de les bases al BOP núm. 211 de 03/11/2023

Publicació de l’anunci de rectificació de les bases al DOGC núm. 9041 de 15/11/2023

Atès que s’ha produït una incidència tècnica que ha impossibilitat el funcionament ordinari de l’aplicació e-TRAM entre les 21h i les 24h del 21 de novembre de 2023, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es determina una ampliació del termini entre les 12h i les 15h del 22 de novembre de 2023.

Termini de presentació d’esmenes: del 28/11/2023 al 13/12/2023

El dia 15 de desembre de 2023 es realitzaran les proves de llengua catalana, cultura general i teòrica.

El dia 18 de desembre de 2023 es realitzarà la prova d’aptitud física.

Els dies 19 i 20 de desembre de 2023 es realitzaran les proves psitoctècniques.

Totes les proves són obligatòries i eliminatòries.

Resultats fase d’oposició: aptitud física + convocatòria psicotècnic

Resultats psicotècnics i fase concurs