Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bona salut econòmica i financera de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries tot i els efectes de la pandèmia

Castelló d’Empúries tanca l’exercici 2020 en positiu generant un romanent de tresoreria i superàvit de 6,4 milions d’euros €

La situació econòmica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries és bona tot i la disminució d’ingressos que hi ha hagut aquest any, a causa de la pandèmia. Aquesta reducció s’ha produït per una banda, per l’aplicació d’una sèrie de bonificacions i descomptes en preus púbics i taxes municipals i, per l’altra, perquè hi ha hagut menys activitat econòmica i per tant, l’Ajuntament ha obtingut menys ingressos. Així doncs, si bé és cert que l’estabilitat pressupostària s’ha tancat negativament, amb 745.000€ que representa un 3,55% dels ingressos ordinaris que s’obtenen normalment, amb la incorporació del  romanent de tresoreria de 2020, el resultat de l’exercici es tanca en positiu amb  6.462.044,41€.

6.462.044,14 € per a l’exercici 2021
L’administració d’aquests sis milions d’euros per al 2021 es distribuiran en: la disposició de liquiditat, en el finançament d’inversions i en cobrir necessitats que  puguin sorgir durant l’any. La disposició de liquiditat comptarà gairebé amb la meitat de la totalitat d’aquests diners, que es destinaran a procurar i mantenir la celeritat en el pagament dels proveïdors quedant 3.181.000 €. D’aquests, 1.500.000€ es destinaran a finançar inversions que anteriorment es portaven a terme mitjançant préstecs. En aquest exercici es vol optar per prescindir del préstec bancari destinat a inversions per evitar el pagament d’interessos i comissions a diferents   entitats bancàries. Així doncs, finalment quedaran 1.700.000 € que són els diners que es destinaran a les necessitats que vagin sorgint aquest any.

Cal destacar que aquest any l’Ajuntament ja té pressupostades unes sèrie d’inversions que inicialment eren de 1.478.000 € però que, amb la incorporació del  que ha restat de l’exercici anterior, a causa de les inversions que no s’han pogut portar a terme,  es comptarà amb 3.133.000€ pendents d’execució. Així doncs, aquest 2021, podem comptar amb 4.612.000 € reservats per a inversions, un volum important per a un Ajuntament com el nostre.

Per últim,  aquest any, de forma excepcional a causa de la pandèmia, l’Estat ha alliberat els ajuntaments del compliment dels tres indicadors de caràcter macroeconòmic que l’Estat obliga a complir en cada exercici: endeutament, regla de despesa i estabilitat pressupostària. Tot i això, el nostre consistori continua amb el compliment de la regla de despesa,  amb un 2,53% podent arribar a un 2,9%; i l’endeutament, en un 41,23% molt per sota del límit legal que és del 75 %.

Per tant, podem dir que l’Ajuntament gaudeix de bona salut econòmica i financera  però estem amatents del que pugui passar aquest 2021.