Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Castelló d’Empúries aprova provisionalment la modificació de les ordenances fiscals, taxes i preus públics per l’exercici 2024.

Ahir, dilluns 30 d’octubre de 2023, es va celebrar el ple extraordinari de la corporació amb un únic punt a l’ordre del dia d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals, taxes i preus públics per a l’exercici 2024.

Globalment, es planteja la congelació de la gran majoria de les ordenances fiscals, mantenint també pràcticament la totalitat de les bonificacions existents. Per adaptar-nos a les necessitats i a les modificacions legislatives, s’incrementa una de les taxes i un impost, però també s’augmenta alguna bonificació, es revisen alguns preus públics i s’introdueixen aclariments en diferents punts.

L’alcaldessa Anna Massot declara que l’objectiu principal de les modificacions presentades per l’equip de govern és mantenir la qualitat dels serveis a la ciutadania procurant revertir el mínim a nivell de pressió fiscal a la població, la qual està globalment congelada al municipi des de 2014.

Es continua fent un gran esforç per no gravar en la ciutadania el manteniment dels serveis actuals al municipi, però per garantir la prestació dels serveis públics municipals, en especial els de prestació obligatòria regulats a la llei de bases de règim local, cal ajustar alguna taxa al cost real del servei.

La congelació de tributs i taxes al llarg dels anys, acaba produint un important desequilibri entre els ingressos i les despeses, i cal fer un exercici de responsabilitat política per evitar que l’augment de costos que han experimentat els serveis en els darrers anys no acabi repercutint en la qualitat dels serveis i la baixada de les inversions. És per això que cal fer alguna modificació per disminuir el desequilibri entre els ingressos municipals i l’augment generalitzat del cost dels serveis i subministraments, així com de la pujada de l’IPC.

Tal i com va explicar l’Alcaldessa, Anna Massot, des de l’Ajuntament es continua fent un esforç per assumint part important de les despeses, doncs no es cobreixen els costos reals dels serveis, i es considera que ha de continuar seguint així mentre es pugui, sobretot en la cobertura de serveis públics essencials; però també afegeix que cal fer-ho amb prudència i responsabilitat política perquè el municipi continuï avançant i la ciutadania no pateixi retallades en serveis.

La proposta de modificació, es resumeix en aquestes línies principals:

  • L’objectiu més important de la política fiscal municipal pel 2024, és poder mantenir el nivell i la qualitat dels serveis municipals, amb el menor cost possible per a les persones usuàries dels mateixos, distribuint aquest cos en termes de justícia, d’equitat distributiva i de capacitat econòmica dels/les habitants del municipi.
  • Amb la intenció de disminuir el desequilibri econòmic entre costos i del serveis i garantir la sostenibilitat dels serveis que presta l’Ajuntament, cal que aplicar un lleuger augment de la pressió fiscal per al proper exercici 2024, que es concreta en la pujada de l’ICIO (impost sobre construccions, instal·lacions i obres) i de la taxa d’escombraries. S’augmenta la transparència sobre el cost real dels serveis i s’assegura la sostenibilitat de les finances municipals.
  • Es continua mantenint la possibilitat de sol·licitar fraccionaments i ajornaments, sense interessos de demora, fins a un màxim de 8 mensualitats dins el mateix exercici fiscal, respecte als rebuts d’impostos i taxes de cobrament periòdic. Sense la presentació de garanties en aquests fraccionaments si el deute és inferior a 30.000€.
  • Es mantenen globalment els beneficis fiscals, exempcions, bonificacions i possibilitat de fraccionament dels tributs vigents per tal d’afavorir aquells col·lectius més desafavorits econòmicament i socialment, però també per continuar impulsant l’economia i potenciant la sostenibilitat.
  • A banda, s’estableixen, diversos ajustaments de caràcter tècnic i de redactat, en relació a diverses ordenances vigents. modificacions legislatives, per introduir aclariments… adaptar-la a necessitats

Propostes més rellevants:

PRIMER- En el cas de l’ICIO, impost de construccions, instal·lacions i obres, el gravamen passa del 3’48% al 4%. Aquest impost no s’apujava des de 2013.

SEGON- El tipus de gravamen de la plusvàlua s’unifica en el 30%. S’augmenta el percentatge de bonificacions fins el 75% i s’elimina el criteri de primer grau, pel que fa al parentiu, a l’hora de gaudir de bonificacions.

TERCER- La taxa per informes urbanístics de legalitat passa de 34,80 € a 95 €, per ajustar la taxa al cost del servei.

QUART- S’elimina la bonificació de la taxa d’HUT, habitatges d’ús turístic, que estaven bonificats des de 2018.

CINQUÈ- En relació a la taxa de recollida d’escombraries i deixalles, es proposa una puja el proper exercici (escombraries i deixalles) en un 23.6%, a fi d’equilibrar la taxa al cost real del servei, donant resposta així a la nova legislació que entrarà en vigor el 2025 i que estableix que la taxa ha de cobrir el 100% del cost del servei. Aquesta taxa estava congelada des de 2011 i amb aquesta mesura s’afronta el dèficit d’aquesta taxa que en l’actualitat estava xifrat en 725.394,03€.

SISÈ- S’unifiquen i es redueixen taxes per a la visita dels diferents espais museístics municipals (Ecomuseu i Cúria-Presó). Gairebé tots els supòsits de visita individual seran d’1 € o gratuïtat, amb la intenció de fomentar les visites a aquests equipaments culturals municipals.

SETÈ- S’estableix una nova regulació a nivell de preus públics, relativa a l’oferta formativa municipal, sense augmentar preus.

VUITÈ- Es proposa un preu públic molt assequible per al servei de Rocòdrom municipal: 40 € quota anual.

NOVÈ- Es proposen també diversos ajustaments tècnics, en diversos impostos, taxes i preus públics.

Aquestes són les principals mesures que creiem oportú aplicar des del Govern Municipal per a l’exercici 2024 de les modificacions de les ordenances fiscals que es van aprovar al Plenari Municipal en la convocatòria extraordinària celebrada ahir, dilluns 30 d’octubre a les vuit del vespre.

Aquesta modificació es va aprovar amb els vots positius dels membres de l’equip de govern i l’abstenció de tots els grups de l’oposició, excepte Junts, que hi va votar en contra.