Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Castelló d’Empúries modifica l’ordenança de convivència ciutadana, protecció civil i ús de la via pública

Els treballs realitzats a la via pública i a la construcció se subjectaran a noves prescripcions per tal de millorar la convivència sobretot en temporada alta

El ple de la setmana passada, va aprovar per 16 vots a favor i una abstenció, la modificació de l’ordenança de convivència ciutadana, protecció civil i ús de la via pública en l’article que regula els treballs a la via pública, espais privats i obres. La construcció contribueix a la generació d’ocupació i dinamitza l’activitat econòmica, però l’Ajuntament, ha de vetllar per la qualitat de vida dels seus ciutadans i visitants, de vegades afectada per aquesta activitat. És amb l’objectiu de millorar la convivència que s’ha volgut fer aquesta modificació de l’ordenança aprovada en data 24 de novembre de 2011 pel plenari municipal.

A grans trets, els treballs realitzats a la via pública i a la construcció se subjectaran  a noves prescripcions que contemplen els horaris  limitats de treball entre les 8 h del matí i les 8 h del vespre de dilluns a divendres i dissabte entre les 9 h i les 13h, excepte festius. En l’època estiuenca –període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre- l’horari de treball estarà comprès entre les 9 h del matí i les 7 h del vespre de dilluns a divendres, excepte festius. Serà necessària una autorització expressa de l’Ajuntament en el cas que s’hagin de portar a terme treballs fora de l’horari establert.

L’Ajuntament podrà obligar el contractista a adoptar les mesures adients per tal de minimitzar les molèsties derivades de l’execució de les obres i reduir-les a les estrictament necessàries sempre que se’n justifiqui la conveniència i sigui tècnicament i econòmicament viable.

La modificació també contempla que en totes les zones amb ús residencial permès (és a dir, s’exceptuen les zones industrials com el Polígon Industrial “El Pla”) en el període comprès entre l’ 1 de juliol i el 31 d’agost, no es podran realitzar: obres d’urbanització, ocupacions de via pública ni col·locació de bastides, obres que suposin moviments de terres o excavacions, fonaments, enderrocs, treballs de repicat a l’exterior o obertura en façanes, així com altres susceptibles de generar molèsties i sorolls.

L’ordenança se sotmetrà a exposició per un termini mínim de trenta dies perquè es pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.

Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica del web municipal www.castello.cat.