Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries presenta un pressupost general 2021 flexible, per fer front a la conjuntura econòmica actual

El Pressupost General, les seves Bases d’Execució, i la plantilla de personal per a l’exercici econòmic 2021, serà presentat per a l’ aprovació inicial al Ple municipal, en la sessió del dijous 26 de novembre.

El Pressupost General està equilibrat i integrat per:

· El Pressupost Municipal de l’ Ajuntament: 22.862.472,34 €.

· El pressupost dels ens autònoms dependents és :

1.- Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries: 264.799,98

2.- Escola infantil Municipal “Passeig de les Oques”: 730.246,02 €

3.- Escola Municipal de Música “Antoni Agramont”: 180.554,57 €

L’estat de previsions de despeses i d’ingressos de la societat municipal dependent, Castelló d’Empúries 2000, SA, té l’ import de 2.854.753,70 €.

El pressupost municipal per a l’exercici 2021 està elaborat donant compliment a la normativa vigent, no obstant això cal dir que les regles fiscals d’aquest any i el proper resten en suspens.

És un pressupost equilibrat, que dona resposta al normal funcionament dels diversos serveis i equipaments del municipi i presenta un projecte d’inversions, que juntament amb les que encara s’estan desenvolupant en el marc del pressupost 2020, contribuiran a un major benestar de la nostra ciutadania.

Val a dir que el 2021, l’ Ajuntament gestionarà inversions per un import superior als cinc milions i mig d’ euros, comptant amb les que encara s’estan executant de l’exercici 2020 i les que també està previst s’incorporin a posteriori, una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2020.

D’altra banda, amb l’ actual conjuntura econòmica, s’ha elaborat un pressupost molt flexible. Es parteix del principi de recaptació efectiva, pel que preveiem una disminució d’ingressos. No obstant això incorporarem partides de l’exercici 2020 al 2021 i podrem utilitzar el romanent de tresoreria, que actualment és de 5,5 milions d’euros  per anar atenent les necessitats de les àrees  durant tot l’any 2021, podent donar compliment a les necessitats derivades de la pandèmia de la Covid-19. Estarem amatents però a la liquidació de l’exercici 2020, per veure si varia aquest import .

Destaquem les subvencions que es donen a les entitats d’àmbit municipal, per a les seves activitats associatives de caràcter cultural, social, esportiu i comercials.

També voldríem destacar, que l’any 2021, serà ja el quart any que donem subvencions per a l’adquisició dels llibres de text.

1.- PRESSUPOST MUNICIPAL:

El pressupost de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’any 2021 puja a 22.862.472,34 €, la qual cosa significa una variació del -3,22%  respecte a l’any anterior.

Les modificacions detallades per els diferents capítols pressupostaris, de l’exercici 2021 respecte de l’ exercici 2020, son les que consten en l’Estat de Modificacions del Pressupost, entre les quals cal destacar les següents:

a)Estat de Despeses:

En quant al Capítol I, Despeses de personal, s’ha incrementat en un 2,17 % del 2021 respecte del 2020. Aquest augment prové d’ incrementar les retribucions un 0,90 % del 2021 respecte del 2020, en base al Projecte de PGE pel 2021, tot i que l’execució real d’aquesta puja, no es materialitzarà sense l’aprovació de la mateixa en els Pressupostos Generals de l’Estat per a 2021.

Es proposen diverses modificacions en la relació dels llocs de treball, amb la cobertura de places que han quedat lliures per jubilacions o baixes .

Les principals son :

1 plaça inspector Policia local ( 9 mesos )

2 places caporals Policia local ( 9 mesos )

2 places agents Policia local ( 12 mesos )

5 places agents cívics ( temporada estiu )

1 plaça tècnic habitatge ( 12 mesos )

Respecte del Capítol II, Compra de Béns corrents i serveis, passem de 8.489.979,59€ a 8.056.486,50€ del 2020 respecte del 2021, i això representa una disminució del 5,11%.

Cal destacar que degut a l’actual situació conjuntural provocada per la COVID-19 això suposa un impacte negatiu en els recursos disponibles. No obstant això, la rebaixa de crèdits de despeses s’ha materialitzat en una reducció en les partides de despeses voluntàries, no reduint en cap cas, crèdits per a despeses obligatòries i necessàries pel funcionament operatiu de serveis i activitats municipals.

El Capítol III, Despeses Financeres, ha disminuït en un 35,18 %, passant de 104.932,35 € el 2020, a 68.019,34 €, que es preveuen pel 2021.

El Capítol IV, Transferències Corrents

També destaquem les aportacions que el pressupost municipal realitza als tres organismes autònoms municipals i la societat mercantil municipal per a la prestació dels diferents serveis i activitats.

A més, no hem d’oblidar les subvencions que es donen a entitats per a les seves activitats de caràcter cultural, social, esportiu i comercial, com així mateix per a l’adquisició de llibres de text.

Capítol VI, Inversions, que resten desglossades a l’expedient del pressupost. Es quantifiquen en 1.478.800,00 €.

S’ha de destacar però, que el programa d’inversions per a l’exercici 2020, amb previsions definitives de 5.907.808,57 €, no s’ha executat en la seva totalitat i que un cop incorporades al nou pressupost, juntament amb les contemplades inicialment al pressupost 2021, tindrem un volum d’inversions previst molt considerable.

Venen ressenyades en el Pla d’Inversions que forma part de l’expedient.

En quant al Capítol IX, Passius Financers, s’incrementa en un 4,75%. Es passa de 1.411.790,97 € del 2020 a 1.478.873,00 € al 2021.

Comparativa pressupost despeses:

El Pla d’ Inversions de l’exercici 2021 és el que es detalla a continuació:

Equipament Policia Local, protecció civil i mobilitat4.000,00
Obres dipòsit municipal de vehicles5.000,00
Senyalització vertical (manteniment)10.000,00
Obres dependències policials per càmeres videovigilància10.000,00
Minideixalleries11.000,00
Inversions Obres Generals150.000,00
Direccions d’obra i projectes47.579,00
Senyalització viaria horitzontal25.000,00
Ponts peatonals Empuriabrava225.000,00
Voreres Aeroclub Biblos30.000,00
Reasfaltat i pavimentació de carrers200.000,00
Manteniment i adquisició Jocs Infantils50.000,00
Carrils Bici40.000,00
Coberta Camp de Futbol80.000,00
Bombament c/ Pau Casals i Francesc Macià150.000,00
Plaques Fotovoltàiques25.000,00
Millores Enjardinament Municipi30.000,00
Mobiliari8.000,00
Ampliació consultori mèdic Empuriabrava (Pressupostos Participatius)200.000,00
Programa ajut a la rehabilitació lloguer social    6,00
Adquisició maquinària    6,00
Adquisició de taules i cadires    6,00
Ascensor edifici Ajuntament25.000,00
Projectes Software15.006,00
Adquisició software i hardware34.260,00
Videovigilància manteniment i ampliació10.000,00
Segurització i contingència CPD 1a fase6.000,00
Llicències Windows 107.580,00
Audiovideoacta6.806,00
Millores Biblioteca16.000,00
Actuacions agrícoles12.100,00
Arranjament camins rurals14.520,00
Adquisició terreny gossera14.825,00
Estany de la Vila12.100,00
Actuacions de sostenibilitat energètica    6,00
Adquisició programa gestió mediateques: Fotoware4.000,00
TOTAL1.478.800,00

b) Estat d’ingressos

S’ha adoptat en general, com ja és habitual per prudència el criteri de caixa en les previsions, per tal d’ajustar al màxim els ingressos a la seva recaptació.

D’aquesta manera, s’espera aconseguir una menor desviació entre el pressupostat i el realment liquidat i ingressat.

El Capítol I, Impostos Directes, experimenta un increment de 0,94%, passant de 12.084.721,11 €, previstos al 2020, a 12.198.571,98 €, previstos pel 2021.

Respecte del Capítol II, Impostos Indirectes, es manté amb un import de 350.000,00 € de provisió definitiva.

Respecte del Capítol III, Taxes i altres Ingressos, es produeix una previsió a la baixa de 5,12%.

La pressió fiscal per a l’exercici 2021 no ha experimentat variacions significatives . Baixa respecte a l’any 2020 ja que s’han augmentat les bonificacions en determinats impostos i taxes .

Pel que fa al Capítol IV, de Transferències Corrents, les seves previsions disminueixen respecte del 2020, concretament el 5,58%, passant de 3.301.470,28 € a 3.117.380,24 €.

L’import del Capítol V, Ingressos Patrimonials, suposa al 2021 una disminució del 41,50%, passant el 2020 de 832.827,57 € a 487.227,57 € al 2021, aquesta disminució es produeix sobretot pel fet que ja no es preveu l’ ingrés per la concessió de la zona blava.

El Capítol VII, Transferències de capital, no es preveu inicialment cap transferència per a l’exercici 2021.

El Capítol VIII, Actius financers, es preveu per primera vegada, un retorn d’aportacions dels Organismes Autònoms cap a l’ Ajuntament, reflectit en els seus Romanents de Tresoreria per despeses generals a 31/12/2019.

El Capítol IX, Passius financers, incrementa en un 9,96 %, passant de 1.411.623,33 € a 1.478.800,00 €, que serviran per finançar inversions. Aquest import és equivalent a la previsió d’amortització de deute, pel proper exercici.

c) Estalvi pressupostari:

Aquest exercici 2021 està previst un estalvi corrent pressupostari total, produït per la diferència entre ingressos ordinaris i despeses ordinàries, quantificat en 1.264.128,28€, estalvi que es destina a l’amortització de passius financers, juntament amb el retorn d’aportacions d’excedents dels organismes autònoms.

d) Endeutament:

L’endeutament a llarg termini a final de 2021, està previst en el 38,64 %, una mica inferior a l’exercici anterior.

2.- Pressupostos dels ens autònoms i de l’empresa municipal:

Es mantenen congelades les aportacions als diferents ens autònoms i la societat municipal.

El pressupost de l’ Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries puja a 264.799,98 €, no varia respecte a l’exercici anterior.

El pressupost de l’ Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries “Antoni Agramont” puja a 180.554,57 €, un 5,90% més que l’exercici anterior.

El Pressupost de l’Escola Infantil Municipal “Passeig de les Oques” disminueix a 730.246,02€, un 0,57% menys que l’exercici anterior.

Finalment, la previsió de despeses i d’ ingressos de la Societat Municipal “Castelló d’Empúries 2000, SA” puja 2.854.753,70 €, amb una disminució del 4,90% respecte a l’exercici 2020.

Cal informar que la baixa de les previsions es produeix pel fet que l’ Ajuntament ha recuperat per l’exercici 2021, la gestió del servei de recollida i tractament de la poda.

Conclusió

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries presenta un pressupost equilibrat i manté les ràtios d’endeutament al mateix bon nivell que el 2020.

S’han pogut incloure les previsions de despesa ordinària i transferències corrents que estaven previstes.

En resum, un pressupost de compliment dins la situació d’excepcionalitat provocada per la COVID-19.