Els mercats no sedentaris (o setmanals) concentren habitualment diferents tipus de venda però majoritàriament la relacionada amb alimentació i, per tant, es poden considerar exceptuats de l’obligació de tancament indicada pel decret d’estat d’alarma dels locals i establiments minoristes.  

A més de restringir l’activat de venda a l’alimentació, begudes i productes i béns de primera necessitat, es considera que l’apertura dels mercats no sedentaris ha d’estar condicionada també al compliment d’unes estrictes mesures de control per evitar l’aglomeració́ de ciutadans. És especialment important aquest control atesa l’habitualment important afluència de població́ als mercats no sedentaris, en gran part pel fet de ser una activitat no contínua i limitada a un dia de la setmana. 

Mentre es mantinguin vigents les mesures de distanciació́ social en motiu de la COVID-19 el desenvolupament dels mercats no sedentaris haurà de complir amb els requisits següents: 

  • Només es podrà realitzar la venda dels productes següents: alimentació, begudes, alimentació animal i productes higiènics. 
  • No es permetrà tocar els productes per part dels clients, excepte que sigui amb guants d’un sol ús quan el paradista pugui facilitar-los 
  • Els paradistes hauran d’extremar les mesures preventives seguint les recomanacions del Departament de Salut. 
  • Les parades se situaran entre elles a una distància mínima de 2 metres a banda i banda (confrontant) i de 6 metres cap endavant (enfrontant). 
  • Els clients hauran de respectar la distància de 2 metres i esperar el seu torn formant una cua de manera que només hi hagi 1 persona a primera línia de la parada 
  • Els accessos es regularan per evitar aglomeracions i garantir que no se supera 1/3 de l’ocupació de l’espai i no es concentren més de 1.000 persones. Concretament: 

-Caldrà tancar amb cinta, tanques o altres els diferents punts d’accés a l’espai del mercat, amb possibilitat de perimetrar l’espai amb cinta quan sigui viable

-Només es podrà accedir a través de punts (un o més, segons es consideri) que estaran controlats i regulats; quan l’afluència no permeti garantir la distància de 2 metres entre persones o superi 1/3 de l’ocupació de l’espai, no es permetrà accedir a ningú fins que surti un nombre suficient de persones