Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Pressupost General de l’Ajuntament per al 2023 se sotmetrà a aprovació inicial al ple municipal d’avui dijous

El ple municipal d’avui dijous presenta, com a un dels punts principals, el Pressupost General, les seves bases d’execució i la plantilla per a l’exercici econòmic de l’any 2023. El Pressupost General d’enguany augmenta en un 1,46% respecte a l’any passat, amb un total de 26.251.775,45 €. Amb aquest pressupost es manté el funcionament normal de tots els serveis i equipaments del municipi i es presenta un projecte important d’inversions per tal de contribuir a un major benestar de la ciutadania. Per aquest 2023 l’Ajuntament gestionarà inversions per un import superior als vuit milions d’euros, comptant amb les que encara s’estan executant de l’exercici 2022 i les que també està previst s’incorporin a posteriori, una vegada aprovada la liquidació de l’exercici 2022.

· El pressupost dels ens autònoms és:

         1.- Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries: 282.959,87 €

         2.- Escola infantil Municipal “Passeig de les Oques”: 870.257,54 €

3.- Escola Municipal de Música “Antoni Agramont”: 185.059,00 €

L’estat de previsions de despeses i d’ingressos de la societat municipal dependent, Castelló d’Empúries 2000, SA, és de 3.447.930,13 €.

Es destaquen les subvencions que es donen a les entitats d’àmbit municipal, per a les seves activitats associatives de caràcter cultural, social, esportiu i comercials. També cal fer esment a les subvencions per a l’adquisició dels llibres de text, que es portaran a terme per sisè any consecutiu.

Detall del pressupost municipal

El pressupost de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per a l’any 2023 puja a 26.251.777,45 € la qual cosa significa una variació en augment del 1,46% respecte a l’any anterior. Les modificacions detallades per als diferents capítols pressupostaris, de l’exercici 2023 respecte de l’ exercici 2022, són les que consten en l’Estat de Modificacions del Pressupost, entre les quals cal destacar les següents:

a) Estat de Despeses

Quant al Capítol I, Despeses de personal, s’ha incrementat en un 7,19% del 2023 respecte del 2022. La principal raó és causada, per una banda, per la previsió de l’actualització de les retribucions, tant la regularització addicional 2022 acumulada de l’1,5% i també per a fer front a una puja del 2,50% pel 2023, d’acord amb l’establert al projecte de Pressupostos de l’Estat per l’exercici 2023.

També per l’adaptació retributiva a la Relació de llocs de Treball, aprovada definitivament pel Ple de la Corporació Municipal de data 20 d’octubre de 2022.

Es proposen diverses modificacions en la relació dels llocs de treball, amb la cobertura de places que han quedat lliures per jubilacions, baixes i places de nova creació.

Les principals novetats són:

2 places de Sergent Policia local

3 places agents Policia local

1 plaça de cap Tècnic de turisme i Promoció econòmica

1 plaça Arquitecte

Respecte del Capítol II, Compra de Béns corrents i serveis, l’import és de 8.915.524,13 €, la qual cosa representa una disminució de l’1,64 %.

El Capítol III, Despeses Financeres, té un  increment del 240,12%, en relació l’exercici actual, essent el seu import de 189.647,28 €, atesa la formalització darrerament d’una nova operació de crèdit i l’augment dels tipus d’interès.  

El Capítol IV, Transferències Corrents

També destaquem les aportacions que el pressupost municipal realitza als tres organismes autònoms municipals i la societat mercantil municipal per a la prestació dels diferents serveis i activitats.

A més, no hem d’oblidar les subvencions que es donen a entitats per a les seves activitats de caràcter cultural, social, esportiu i comercial, com així mateix per a l’adquisició de llibres de text.

Capítol VI, Inversions, Passem de 3.117.847,00 €, l’any 2022 a 2.135.690,64 €, la qual cosa suposa una disminució del 31,50%.

S’ha de destacar, però, que el programa d’inversions per a l’exercici 2022, amb previsions definitives de 8.129.510,99 €, no s’han executat en la seva totalitat i que un cop incorporades al nou pressupost, juntament amb les contemplades inicialment al pressupost 2023, tindrem un volum d’inversions previst molt important , aproximadament del mateix import (més de 8 MM d’euros)

Comparatiu pressupost despeses:

El Pla d’ Inversions de l’exercici 2023 és el que es detalla a continuació:

Inversions enllumenat públic372.015,37
Renovació arbrat5.000,00
Inversions Obres Generals100.000,00
Reasfaltat i pavimentació de carrers162.143,27
Ordenació del trànsit i senyalització15.000,00
Reurbanització carrer Sant Domènech40.000,00
Plaça de les Palmeres 1a fase910.000,00
Obres il·luminació camp de futbol Empuriabrava 30.000,00
Adquisició material telecomunicacions15.000,00
Renovació contenidors recollida selectiva6,00
Adquisició maquinària34.000,00
Adquisició dispositius personals de gravació15.000,00
Aparell control mobilitat urbana mòbil20.000,00
Mobiliari12.000,00
Ampliació arxiu. Prestatges compactes30.000,00
Adquisició software i hardware15.000,00
Nous Serveis a les platges42.000,00
Participació Ciutadana250.000,00
2ª freqüència de ràdio Protecció civil10.000,00
Projecte Convent Sant Agustí6,00
Obres dipòsit municipal de vehicles20.000,00
Direccions d’obra i projectes20.000,00
Minideixalleries4.000,00
Arranjament camins rurals14.520,00
TOTAL2.135.690,64

En quan al Capítol IX, Passius Financers, incrementa en un 25,59%. Es passa de 1.404.933,01 € de 2022 a 1.764.468,01 € al 2023.

b) Estat d’ingressos

El Capítol I, Impostos Directes, experimenta un increment de 1,03%, passant de 12.790.942,69 €, previstos al 2022, a 12.923.057,64 €, previstos pel 2023.

Respecte del Capítol II, Impostos Indirectes, s’ incrementa passant de 350.000,00€  previstos al 2022, a 434.181,84 €, previstos pel 2023. Això suposa un increment de 24,05%.

Respecte del Capítol III, Taxes i altres Ingressos, es produeix una previsió a l’alça de 14,21%.

La pressió fiscal per l’exercici 2023, continua globalment congelada des de 2014.

En quan al Capítol IV, de Transferències Corrents, les seves previsions augmenten respecte de 2022, concretament el 4,53%, passant de 3.899.781,61 € a 4.076.354,29 €.

L’ import del Capítol V, Ingressos Patrimonials, suposa al 2023 un augment del 44,24%, passant el 2022 de 515.728,03 € a 743.881,11 € al 2023.

c) Estalvi pressupostari:

Aquest exercici 2023 està previst un estalvi corrent pressupostari total, produït per la diferència entre ingressos ordinaris i despeses ordinàries, quantificat en 1.764.468,01€, estalvi que es destina a l’amortització de passius financers.

d) Endeutament:

L’endeutament, a llarg termini a final de 2023, està previst en el 54,18%.

2.- Pressupostos dels ens autònoms i de l’ empresa municipal:

S’incrementen les aportacions als diferents ens autònoms i la societat municipal.

El pressupost de l’ Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries puja a 282.959,87€, s’ha disminuït un 3,40% respecte a l’exercici anterior.

El pressupost de l’ Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries “Antoni Agramont” puja a 185.059,00 €, un 2,16% més que l’exercici anterior.

El Pressupost de l’Escola Infantil Municipal “Passeig de les Oques” incrementa a 870.257,54 €, un 11,65% més que l’exercici anterior.

Finalment, la previsió de despeses i d’ ingressos de la Societat Municipal “Castelló d’Empúries 2000, SA” puja 3.447.930,13 €, amb un increment del 12,76% respecte a l’exercici 2022.

Conclusió

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries presenta un pressupost realista i ambiciós alhora, que dona resposta a les necessitats de la ciutadania i mantenint i millorant serveis i infraestructures.

S’han pogut encabir les previsions de despesa ordinària i transferències corrents que estaven previstes, sense augmentar la pressió tributària, que globalment resta congelada des de 2014.