Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

La Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la Plana Litoral de la Muga convenia els serveis tècnics amb la Comunitat del Baix Ter

Els Presidents de la Comunitat d’usuaris d’Aigua de la Plana Litoral de la Muga, Sr. Salvi Güell i de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter, Sr. Jordi Colomí, han signat un conveni de col·laboració per utilitzar els serveis tècnics de la Comunitat del Baix Ter per a la prestació de serveis a la Comunitat de la Muga.  

El conveni, que té una durada inicial de tres anys, determina que les tasques d’aquesta assistència tècnica són administratives, de dinamització, jurídiques i d’hidrogeologia. L’equip que les desenvoluparà són els dos tècnics hidrogeòlegs, i els equips jurídics i de gestió que presten els seus serveis al Baix Ter.

La Comunitat d’Usuaris d’Aigua de la Plana Litoral de la Muga agrupa a tots els usuaris d’aigua amb títol reconegut en el Registre d’Aigües dels termes municipals de Castelló d’Empúries, Fortià i Riumors. La Comunitat va ser reconeguda per l’administració hidràulica- l’Agència Catalana de l’Aigua- el passat 7 d’octubre, i en formen part 560 titulars que utilitzen aigua pels usos d’abastament urbà, turístic, industrial, mediambiental i de reg agrícola. També els regants del rec del molí de Castelló d’Empúries varen aprovar en una assemblea aquesta primavera adherir-se a la Comunitat d’usuaris.

La Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter, va ser creada el 2015, disposa dels serveis tècnics, jurídics i administratius per desenvolupar la seva activitat, que ara també prestarà els seus serveis a la Comunitat de la Muga.

Les comunitats d’usuaris d’aigua són entitats de dret públic creades a l’empara del text refós de la llei d’aigües, per afavorir la participació dels usuaris en la gestió de l’aigua, especialment en les àrees en risc d’incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua. Les masses d’aigua subterrània – aqüífers- del Baix Ter i de la Muga, presenten problemes de quantitatius (recordem que a hores d’ara l’aqüífer de la Muga està en alerta per sequera i el del Baix Ter en pre-alerta) i qualitatius (associats a la intrusió de sals d’origen marí).

Els dos presidents estan convençuts que assegurar aigua per a les generacions futures, tan a la Muga com al Baix Ter, passa per la millora de l’eficiència en la gestió de l’aigua en cada un dels usos, i desenvolupant accions i actuacions, des de la proximitat i sobre el territori.